Kr­vo­da­jal­ske ak­ci­je

Vecer - - MARIBOR -

de­lu­je v zo­boz­dra­vstve­nih am­bu­lan­tah v Uli­ci kne­za Ko­clja 10 (pri­tli­čje zgrad­be).

De­lov­ni čas: so­bo­ta, ne­de­lja in pra­zni­ki od 8. do 13. ure. Ob pet­kih po­pol­dne so zo­boz­dra­vstve­ne am­bu­lan­te v Uli­ci kne­za Ko­clja 10 za­pr­te. Te­le­fon­ska šte­vil­ka je 02 23 56 633.

Noč­na de­žur­na zo­boz­dra­vstve­na služ­ba de­lu­je vsak dan od 20. do 24. ure.

Za obisk pla­ča­jo ob­ča­ni me­sta Ma­ri­bor in osta­lih ob­čin usta­no­vi­te­ljic ZD Ma­ri­bor pa­všal v vi­ši­ni 10 evrov, ob­ča­ni iz dru­gih ob­čin pa­všal v vi­ši­ni 25 evrov. Otro­ci ne pla­ča­jo nič. Rde­či križ va­bi vse zdra­ve ob­ča­ne od 18. do 65. le­ta na kr­vo­da­jal­ske ak­ci­je v UKC Ma­ri­bor, v cen­ter za trans­fu­zij­sko me­di­ci­no (v kle­ti stol­pni­ce), vsak to­rek od 7. ure do 17.30 in vsak če­tr­tek od 7. do 11. ure. V so­de­lo­va­nju s kra­jev­ni­mi or­ga­ni­za­ci­ja­mi RK po­te­ka­jo tu­di kr­vo­da­jal­ske ak­ci­je na te­re­nu ob sre­dah in pet­kih na lo­ka­ci­jah osnov­nih šol ob­čin Pe­sni­ca, Šen­tilj, Kun­go­ta, Ru­še, Lo­vrenc na Po­hor­ju, Sel­ni­ca ob Dra­vi, Mi­klavž na Dra­vskem po­lju, Du­plek, Star­še, Ra­če - Fram in Ho­če - Sliv­ni­ca. Več in­for­ma­cij na sple­tni stra­ni www.rkmb- dru­stvo.si.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.