Ko­ga po­kli­ca­ti ob raz­lič­nih do­god­kih

Vecer - - MARIBOR -

Pri iz­pa­du ele­k­trič­ne ener­gi­je je 24 ur na dan na vo­ljo služ­ba Elek­tra Ma­ri­bor, okva­re in mo­tnje pri do­ba­vi ele­k­trič­ne ener­gi­je je mo­go­če pri­ja­vi­ti po te­le­fo­nu 080 21 05.

Ob mo­tnjah z oskr­bo vo­de je služ­ba Ma­ri­bor­ske­ga vo­do­vo­da do­se­glji­va od po­ne­delj­ka do pet­ka od 7. do 15. ure na te­le­fon­ski šte­vil­ki 02 320 77 47. Od 15. ure ter med vi­ken­di in pra­zni­ki je de­žur­na služ­ba na te­le­fon­ski šte­vil­ki 080 19 51.

Ener­ge­ti­ka Ma­ri­bor je do­se­glji­va na šte­vil­ki 02 300 88 00.

Pli­nar­na Ma­ri­bor je zme­raj do­se­glji­va na te­le­fon­ski šte­vil­ki 02 228 43 00.

Ko­mu­nal­no pod­je­tje Ni­grad ima de­žur­no služ­bo za čr­pa­nje in pre­di­ra­nje ka­na­li­za­ci­je, ki je na vo­ljo 24 ur na dan na šte­vil­ki 031 316 050.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.