De­žur­na le­kar­na

Vecer - - MARIBOR -

s pri­pa­da­jo­čo sve­to­val­ni­co de­lu­je v Stros­sma­yer­je­vi 15 v Ma­ri­bo­ru (pro­sto­ri Nad­ško­fij­ske ka­ri­tas Ma­ri­bor).

De­lov­ni čas: od po­ne­delj­ka do če­trt­ka od 8. do 13. ure, zdrav­nik je pri­so­ten vsak po­ne­de­ljek od 16. ure do 17.30, ob sre­dah in če­trt­kih od 10. ure do 12.30, vsak dru­gi in tre­tji te­den v me­se­cu ob sre­dah pa tu­di od 15. ure do 16.30. Te­le­fon­ska šte­vil­ka 0590 80 359. De­žur­na le­kar­na v Ma­ri­bo­ru je Le­kar­na Ta­bor v Lju­bljan­ski uli­ci 9 - pri vho­du v bol­ni­šni­co. Na­me­nje­na je iz­da­ji zdra­vil na re­cept, ki je pred­pi­san is­te­ga dne ali če je ozna­čen kot nu­jen.

De­lov­ni čas: 24 ur dnev­no. Po 21. uri iz­da­ja­jo zdra­vi­la pri de­žur­ni li­ni­ci.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.