Lo Ma­dri­du Ma­ri­bor

Lo eni stra­ni je ia­ri­bor od dr­ža­ve do­bil na­ziv pre­stol­ni­ce so­ci­al­ne eko­no­mi­je, po dru­gi stra­ni pa je ne­go­to­va pri­ho­dnost pkal­ke, kjer de­lu­je­jo or­ga­ni­za­ci­je, ki so se kot pr­ve v olo­ve­ni­ji ukvar­ja­le s so­ci­al­nim pod­je­tni­štvom

Vecer - - MARIBOR - Ob­či­na eno, Tkal­ka dru­go Re­ši­tve na vi­di­ku

ga od­bo­ra Zdru­že­nja so­ci­al­na eko­no­mi­ja Slo­ve­ni­je. Prav za­ra­di na­zi­va evrop­ska pre­stol­ni­ca so­ci­al­ne eko­no­mi­je ni

Po tem, ko smo v Ve­če­ru na po­bu­do bral­ca ob­ja­vi­li fo­to­gra­fi­jo po­ško­do­va­ne ogra­je na nad­vo­zu čez hi­tro ce­sto na Po­brež­ju, ki že dlje ča­sa ča­ka na po­pra- mo­go­če spre­gle­da­ti te­žav, v ka­te­rih se je zna­šla Tkal­ka, kjer de­lu­je­jo or­ga­ni­za­ci­je, ki so se kot pr­ve v Slo­ve­ni­ji ukvar­ja­le s so­ci­al­nim pod­je­tni­štvom. Ob­či­na na­mreč Tkal­ke dol­go­roč­no ne vi­di kot stav­be, ki bi bi­la na­me­nje­na de­jav­no­sti pod­por­ne­ga oko­lja za so­ci­al­no eko­no­mi­jo. Z ob­či­ne si­cer od­go­var­ja­jo, da Tkal­ke ne pro­da­ja­jo, ker pa so­ci­al­na pod­je­tja za­se­da­jo sa­mo manj­ši del stav­be, za­nje išče­jo dru­ge pri­mer­ne pro­sto­re. "Za­to je bi­lo do­go­vor­je­no, da vla­ga­nja, ki so upra­vi­čen stro­šek, še ma­lo za­dr­ži­mo, vsaj do­kler se ne obli­ku­je dol­go­roč­na re­ši­tev ozi­ro­ma stra­te­gi­ja, ki bo omo­go­či­la op­ti­mi­za­ci­jo stro­škov," spo­ro­ča­jo z ob­či­ne.

A pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra Za­dru­ge Tkal­ka An­drej Ži­žek ob- vi­lo, se je na nas obr­nil dru­gi bra­lec in opo­zo­ril še na ne­va­ren pre­hod s ko­le­sar­ske ste­ze na ce­sti­šče na is­tem nad­vo­zu. "Vi­šin­ska raz­li­ka med ko­le­sar­sko ste­zo in ce­sti­ščem je za­ra­di čin­ske tr­di­tve za­ni­ka: "Na se­stan­kih nam je bi­lo več­krat po­ve­da­no, da bo objekt pro­dan. Ob­či­na že več kot le­to dni ne od­da­ja pro­sto­rov v Tkal­ki, če­prav pri­ha­ja­jo in­te­re­sen­ti za upo­ra­bo pro­sto­rov in bi v tem ča­su lah­ko stav­bo na­pol­ni­li. So­ci­al­na pod­je­tja ali dru­ge or­ga­ni­za­ci­je, ki de­lu­je­jo v jav­nem in­te­re­su , ta­ko v Tkal­ki ne mo­re­jo več do­bi­ti pro­sto­rov. Za­ra­di ne­go­to­vo­sti gle­de na­dalj­nje upo­ra­be stav­be ne mo­re­mo dol­go­roč­no na­čr­to­va­ti pro­gra­mov in in­ve­sti­cij v stav­bo . Ve­se­li nas, da je ob­či­na pri­pra­vlje­na po­ma­ga­ti v pri­me­ru iz­se­li­tve, žal pa po več kot enem le­tu do­go­var­ja­nja brez ka­kr­šnih­ko­li re­zul­ta­tov ča­sa za kon­kre­tne od­lo­či­tve s stra­ni ob­či­ne zmanj­ku­je." ne­stro­kov­ne iz­ved­be ta­ko ve­li­ka, da pred­sta­vlja preč­ka­nje iz­vo­za Po­brež­je vzhod ne­pre­mo­stlji­vo ovi­ro za upo­rab­ni­ke in­va­lid­skih vo­zič­kov in re­sno ne­var­nost za otro­ške vo­zič­ke ka­kor tu­di za ko­le­sar­je. Tu­di na­nos as­fal­tne kr­pe, kot je za­de­va ure­je­na zdaj, ne po­me­ni ubla­ži­tve, sploh pa ne re­ši­tve pro­ble­ma. Po iz­ja­vah ude­le­žen­cev ja­nu­ar­ske­ga se­stan­ka kra­jev­ne sku­pno­sti Po­brež­je je pri­šlo za­vo­ljo ak­tu­al­ne­ga sta­nja že do več pad­cev ko­le­sar­jev," je opo­zo­ril bra­lec in v do­kaz po­slal tu­di fo­to­gra­fi­jo.

Iz ob­či­ne od­go­var­ja­jo, da bo po za­go­to­vi­lih DARS in DRSI ome­nje­ni pro­blem re­šen spo­mla­di, ko bo­do sa­ni­ra­li pri­ključ­ke na po­bre­ško ob­vo­z­ni­co. Gle­de po­ško­do­va­ne ogra­je pa do­da­ja­jo: "Ni­grad je po­pra­vi­lo ogra­je že na­ro­čil, za­de­va bo kon­ča­na v krat­kem." (ise) Da i ma ob­či­na s Tkal­ko dru­ge na­čr­te, je pri­znal tu­di pod­žu­pan Sa­ša Pel­ko: "Po­ga­ja­mo se s po­memb­nim tu­jim in­ve­sti­tor­jem, da bi tam na­jel pro­sto­re, kar bi lah­ko pri­ne­slo 250 de­lov­nih mest. Se­ve­da pa dol­go­roč­no išče­mo re­ši­tev tu­di za so­ci­al­na pod­je­tja, da bi bi­la na­je­mna raz­mer­ja še na­prej brez­plač­na. Ne­kaj re­ši­tev je na vi­di­ku, a je za zdaj o tem še pre­u­ra­nje­no go­vo­ri­ti."

Kot je po­ve­dal Sla­pnik, bi se v is­ka­nje pro­stor­skih re­ši­tev za ma­ri­bor­ska so­ci­al­na pod­je­tja lah­ko vklju­či­la tu­di dr­ža­va: "Ta­ko kot ob­či­na ima na­mreč tu­di dr­ža­va mo­žnost v skla­du z za­ko­nom svo­je pre­mo­že­nje na­me­ni­ti v brez­plač­no upo­ra­bo za do­bo treh let."

Dr­žav­ni se­kre­tar Ta­dej Sla­pnik oblju­blja, da se bo tu­di dr­ža­va vklju­či­la v re.eva­nje pro­stor­ske sti­ske so­ci­al­nih pod­je­tij, ko bo­do mo­ra­la za­pu­sti­ti Tkal­ko. Me­stna če­trt Stu­den­ci in sku­pi­na Stil Kul­tur­ne­ga dru­štva Stu­den­ci va­bi­ta da­nes, v sre­do, ob 18. uri v raz­sta­vi­šče Stu­den­ček (Šar­ho­va uli­ca 53 a) na od­pr­tje za­dnje sa­mo­stoj­ne raz­sta­ve čla­ni­ce sku­pi­ne Ani Be­li­na. Na raz­sta­vi, ki so jo po­i­me­no­va­li Ani­ne is­kri­ce, bo­do na ogled sli­ke in roč­na de­la. V glas­be­nem pro­gra­mu bo na­sto­pi­la če­list­ka Kon­ser­va­to­ri­ja za glas­bo in ples Ma­ri­bor. (mbk)

Fo­to: Igor NAPAST

Ma­ri­bor je po­stal evrop­ska pre­stol­ni­ca so­ci­al­ne eko­no­mi­je za­to, ker ne pred­sta­vlja le re­gi­o­nal­ne­ga, am­pak tu­di na­ci­o­nal­ni epi­cen­ter ra­zvo­ja in spod­bu­ja­nja ra­zvo­ja so­ci­al­ne eko­no­mi­je v dr­ža­vi.

Fo­to: B. POLAK

Na nad­vo­zu nad po­bre.ko ob­vo­z­ni­co var­no­stne te­ža­ve ne pov­zro­ča le ogra­ja, po.ko­do­va­na v pro­me­tni ne­sre­či, am­pak tu­di ne­stro­kov­no iz­ve­den pre­hod s ko­le­sar­ske ste­ze na ce­sti.če.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.