Ni pro­sto­ra za sta­rej­še

r olo­ve­ni­ji ni do­volj po­stelj za vse, ki bi že­le­li bi­va­ti v do­mo­vih za sta­rej­še

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­dač

V evi­den­ci Sku­pno­sti so­ci­al­nih za­vo­dov Slo­ve­ni­je je več kot 7000 ak­tu­al­nih pro­šenj za na­me­sti­tev v do­mo­ve za sta­rej­še in po­seb­ne so­ci­al­no­var­stve­ne za­vo­de. Naj­ve­čje pov­pra­še­va­nje je v ur­ba­nih sre­di­ščih. A dr­ža­va za gra­dnjo no­vih do­mov ne na­me­nja de­nar­ja. Pro­blem tre­nu­tno re­šu­je s po­de­li­tvi­jo kon­ce­sij. Na ob­mo­čju Ma­ri­bo­ra in oko­li­ce se na pro­sto po­ste­ljo v do­mo­vih za sta­ro­stni­ke ča­ka v pov­pre­čju do ene­ga le­ta, za eno­po­stelj­no so­bo tu­di do šti­ri le­ta.

Pro­stor­sko sti­sko bi lah­ko omi­lil no­vi dom v Ru­šah, ki j e edi­na uprav­na eno­ta v Slo­ve­ni­ji brez do­ma za sta­rej­še. Pa ga nuj­no po­tre­bu­je­jo, pra­vi ru­ški žu­pan Uroš Raz­pet. Ob­či­na je v ta na­men pri­pra­vlje­na pri­spe­va­ti ze­mlji­šče, žu­pan pa od dr­ža­ve pri­ča­ku­je, da bo dom za ob­ča­ne te­ga de­la dr­ža­ve zgra­di­la - kot ga je za dru­ge. Sku­paj z Mar­kom Sla­vi­čem, di­rek­tor­jem Do­ma Da­ni­ce Vo­gri­nec Ma­ri­bor, sta pri­pra­vi­la pre­dlog, po ka­te­rem bi dr­ža­va v Ru­šah zgra­di­la dve stav­bi za 50 sta­rej­ših, upra­va, in­for­ma­ti­ka, ku­hi­nja in pral­ni­ca pa bi bi­le na se­de­žu naj­ve­čje­ga za­vo­da. Me­ni­ta, da bi bi­la to naj­bolj ra­ci­o­nal­na re­ši­tev. A re­sor­no mi­ni­str­stvo de­nar­ja za gra­dnjo do­ma za sta­ro­stni­ke v Ru­šah ni­ma.

est do­mov za sta­rej­še v Ma­ri­bo­ru, Polj­ča­nah, Slo­ven­ski Bi­stri­ci in Ja­re­ni­ni sku­paj be­le­ži dva ti­soč pro­šenj za spre­jem sta­no­val­cev. To­li­ko jih je evi­den­ti­ra­nih na ča­kal­ni li­sti, ki jo vo­di Sku­pnost so­ci­al­nih za­vo­dov Slo­ve­ni­je. A pri sku­pno­sti in tu­di stro­kov­nja­ki v do­mo­vih za sta­rej­še po­ja­snju­je­jo, da ob tem ve­lja upo­šte­va­ti, da ve­li­ko pro­sil­cev po­šlje pro­šnjo več do­mo­vom, pa da se pro­sil­ci, ko do­bi­jo pro­stor v do­mu za sta­rej­še, s ča­kal­ne li­ste ne od­ja­vi­jo, in da mar­sik­do po­šlje pro­šnjo "na za­lo­go", da si ne­ka­ko re­zer­vi­ra me­sto. So si pa na­ši so­go­vor­ni­ki edi­ni, da so do­mo­vi za sta­rej­še že se­daj te­sni in da bo pro­sto­ra za­nje v njih še manj. "Dej­stvo je, da je v do­mo­vih po­nov­no na­sta­la gne­ča, in Ma­ri­bor kot ur­ba­na re­gi­ja je vse­ka­kor pro­ble­ma­ti­čen. Po­tre­be pa bo­do sa­mo še na­ra­šča­le," po­ja­snju­je Ja­ka Biz­jak, se­kre­tar Sku­pno­sti so­ci­al­nih za­vo­dov Slo­ve­ni­je. "Za­to, ker šte­vil­ne po-

Sa­šo BIZ­JAK voj­ne ge­ne­ra­ci­je še ni v do­mo­vih za sta­rej­še, in to bo pe­reč pro­blem v na­sle­dnjih pe­tih le­tih. Na­sle­dnji vzrok je po­ve­če­va­nje za­po­sle­no­sti, saj gre mar­sik­do ra­je v služ­bo, kot da do­ma skr­bi za svo­je­ga ne­bo­glje­ne­ga star­ša. Ob tem pa se še po­dalj­šu­je upo­ko­ji­tve­na sta­rost in pri 62 le­tih si že sam pre­cej utru­jen in iz­je­mno tež­ko še skr­biš za svo­je­ga po­mo­či po­treb­ne­ga star­ša," po­ja­snju­je Biz­jak. Za Ma­ri­bor iz­po­sta­vi še, da ni za­ne­mar­lji­va oko­li­šči­na, da se na tem ob­mo­čju obe­ta ve­lik za­po­slo­va­lec. "Če bo­do v Ma­gni za­po­sli­li 500 lju­di, to po­me­ni, da bo sa­mo za­ra­di te­ga vsaj 20 sta­rej­ših is­ka­lo me­sto v do­mu," ra­zlo­ži.

"Za ra­zu­me­va­nje ča­kal­ne li­ste je po­memb­no, ka­ko so evi­den­ti­ra­ni ti­sti, ki po­šlje­jo pro­šnjo, to­rej, ali je vlo­ga ak­tu­al­na ali pa sa­mo po­sla­na na za­lo­go. Pri nas ima­mo da­nes v vr­sti za ze­lo nuj­ne spre­je­me 17 oseb. Na ča­kal­ni li­sti pa ima­mo sko­raj 900 oseb, am­pak ta­kšnih, ki bi ra­di pri­šli v dom da­nes, je de­se­ti­na," oce­nju­je di­rek­tor Do­ma Da­ni­ce Vo­gri­nec Mar­ko Sla­vič. V tem do­mu je ča­kal­na do­ba za de­men­tni od­de­lek do pol le­ta, na ne­go­val­nem od­del­ku, kjer sta­no­val­ci ne po­tre­bu­je­jo viš­je sto­pnje oskr­be, pa od osem me­se­cev do naj­več ene­ga le­ta. Za eno­po­stelj­no so­bo tu­di do tri le­ta. Sla­vič ob tem še do­da, da so v po­ne­de­ljek ime­li pro­ste tri po­ste­lje na de­men­tnem od­del­ku, pa v ti­stem hi­pu ni­so ime­li kan­di­da­ta, ki bi se od­lo­čil za spre­jem. V Do­mu pod gor­co ima­jo v ča­kal­ni vr­sti 386 pro­šenj, od te­ga za eno­po­stelj­no so­bo 134, za dvo­po­stelj­no 137,

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.