Vi­jo­li­ča­sti kon­ča­li po­či­tni­ce

No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra se bo­do da­nes za­če­li pri­pra­vlja­ti na na­da­lje­va­nje dr­žav­ne­ga pr­ven­stva

Vecer - - FRONT PAGE - (zg)

Za no­go­me­ta­še Ma­ri­bo­ra so se si­no­či s tra­di­ci­o­nal­no ve­čer­jo kon­ča­le me­sec dni tra­ja­jo­če po­či­tni­ce, saj se za­nje da­nes zač­ne­jo pri­pra­ve na na­da­lje­va­nje spo­mla­dan­ske pr­ven­stve­ne se­zo­ne, v ka­te­ri je edi­ni cilj klu­ba iz Ljud­ske­ga vr­ta ubra­ni­tev na­slo­va pr­va­ka. Sni­de­nje je bi­lo pri­srč­no, sti­skov rok in ob­je­mov ni manj­ka­lo. Ve­čer je mi­nil v ve­se­lem raz­po­lo­že­nju, že da­nes pa no­go­me­ta­še, med ka­te­ri­mi je tu­di no­vi bra­ni­lec Kas­sim Do­um­bia, Ma­li­jec z bel­gij­skim po­tnim li­stom, pod vod­stvom tre­ner­ja Dar­ka Mi­la­ni­ča in nje­go­vih so­de­lav­cev ča­ka pr­vi tre­ning.

No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra so se si­no­či zbra­li v eni od zna­nih ma­ri­bor­skih re­sta­vra­cij na že tra­di­ci­o­nal­ni sku­pni ve­čer­ji kot uvo­du pred za­čet­kom pri­prav na spo­mla­dan­ski del dr­žav­ne­ga pr­ven­stva. Pr­vi tre­ning bo­do opra­vi­li da­nes do­pol­dan, na­to pa se bo­do pri­pra­ve na­da­lje­va­le do 24. fe­bru­ar­ja, ko se bo­do v pr­vi tek­mi dru­ge­ga de­la pr­ven­stva v Kra­nju uda­ri­li s Tri­gla­vom.

Dr­žav­ni pr­va­ki so po na­por­ni se­zo­ni na za­slu­že­ni od­mor od­šli 9. de­cem­bra, ta­ko da si­no­či, ob vno­vič­nem sni­de­nju po kar me­se­cu dni, ni manj­ka­lo sti­skov rok, ob­je­mov in tre­pljanj po ra­me­nih. Ve­se­lo raz­po­lo­že­nje pa bo že da­nes za­me­nja­lo tr­do de­lo, ki ča­ka no­go­me­ta­še do za­čet­ka bo­ja za pr­ven­stve­ne toč­ke.

"Po­či­tni­ce so bi­le dol­ge, po na­por­ni se­zo­ni so pri­ja­le. Za ne­kaj ča­sa sem po­za­bil na žo­go, v za­dnjih de­se­tih dneh pa sem jo že po­gre­šal. Se­ve­da pa tu­di tre­nin­ge in pred­vsem so­i­gral­ce. De­set dni sem si pri­vo­ščil mor­skih užit­kov, si­cer pa sem ve­či­no ča­sa pre­ži­vel v kro­gu naj­draž­jih. Dne­vi so hi­tro mi­ne­va­li, vsak dan sem tu­di tre­ni­ral po in­di­vi­du­al­nem pro­gra­mu in ver­ja- mem, da bom na­po­re, ki me ča­ka­jo, do­bro pre­ne­sel," je po­ve­dal Da­mjan Bo­har.

Za­do­vo­ljen obraz, da se je po me­se­cu dni spet sre­čal s so­tr­pi­ni v vi­jo­li­ča­sti ma­ji­ci, je ka­zal tu­di Aleks Pi­hler. "Ta­ko dol­gih po­či­tnic že dol­go ni bi­lo, ta­ko da sem se jih na­u­žil. Pre­ži­vel sem jih ve­či­del v kro­gu dru­ži­ne, z naj­bliž­ji­mi pa sem bil tu­di med bo­žič­no-no­vo­le­tni­mi pra­zni­ki. O no­go­me­tu ne­kaj ča­sa ni­sem ve­li­ko raz­mi­šljal, ra­zen ko sem iz­va­jal in­di­vi­du­al­ne tre­nin­ge, več pa v za­dnjih dneh, saj ko­maj ča­kam tre­nin­ge z žo­go. Ker sem med po­či­tni­ca­mi tre­ni­ral po in­di­vi­du­al­nem pro­gra­mu, upam, da ne bo ve­čjih te­žav s pri­va­ja­njem na ga­ra­nje."

Za­če­tek pri­prav ne­str­pno pri­ča­ku­je tu­di Da­re Vr­šič. "Pr­ve po­či­tni­ške dne­ve sem z dru­ži­no uži­val v sne­žnih ra­do­stih. Bi­lo je ze­lo pri­je­tno, saj se med tek­mo­val­no se­zo­no le red­ko zgo­di, da se z naj­bliž­ji­mi lah­ko dru­žim več dni sku­paj. Okrog bo­žič­nih pra­zni­kov sem za­čel in­di­vi­du­al­ne pri­pra­ve, ki so uvod v mu­ko­tr­pno de­lo, ki nas ča­ka v pri­ho­dnjih dneh. Is­kre­no lah­ko po­vem, da se na­po­rov ve­se­lim."

Fo­to: Igor NAPAST

Sti­skov rok in ob­je­mov si­no­či ni manj­ka­lo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.