Iz­vor de­nar­ja

Ključ­na te­ža­va iz­vor 450.000 evrov

Vecer - - V ŽARIŠČU - Aleš Ko­cjan

Ne­na­va­dno, če že ne su­mlji­vo po­so­ji­lo v vi­ši­ni sla­be­ga pol mi­li­jo­na evrov, ki ga je naj­ve­čja opo­zi­cij­ska stran­ka na­je­la pri fi­zič­ni ose­bi iz Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne, je le ena v ni­zu ne­na­va­dnih fi­nanč­nih praks SDS s pred­se­dni­kom Ja­ne­zom Jan­šo na če­lu. Vod­stvo SDS se je vče­raj tru­di­lo za­de­vo zre­du­ci­ra­ti na po­ja­sni­lo, da je po­so­ji­lo za­va­ro­va­no, da je jav­no ob­ja­vlje­no in da za za­ko­ni­tost po­god­be od­go­var­ja no­ta­ri­at. Vse to ne bi bil pro­blem, če ne bi tu­di za­ob­šli za­ko­na o fi­nan­ci­ra­nju strank. Vso­to, ki si jo lah­ko po­li­tič­na stran­ka iz­po­so­di od fi­zič­ne ose­be na le­tni rav­ni, so po raz­la­gi ra­čun­ske­ga so­di­šča pre­se­gli za de­set­krat. A to je mor­da naj­manj­ša za­ga­ta v tej zgod­bi. Jan­ša je vče­raj po­ve­dal, da bo­do pač pla­ča­li ka­zen.

Pre­cej ve­čja in pred­vsem ključ­na te­ža­va je vpra­šlji­vost iz­vo­ra de­nar­ja, ki ga Jan­še­vi stran­ki po­so­ja ne­zna­na 32-le­tni­ca iz ri­zič­ne dr­ža­ve, ki ima za se­boj tri iz­bri­sa­na pod­je­tja iz po­slov­ne­ga re­gi­stra. Za to ni tre­ba le zre­ti v no­tar­ske za­pi­se, tem­več je tre­ba vklo­pi­ti zdra­vo pa­met in ra­zum, da za­stri­že­mo z uše­si in po­mi­sli­mo, da ne­kaj smr­di. Te­o­re­tič­no se­ve­da ob­sta­ja mo­žnost, da ima jav­no­sti ne­zna­na Di­ja­na Đuđić v že­pu 450 ti­so­ča­kov vi­ška in jih lah­ko na­o­krog po­so­ja po sme­šno niz­ki obre­stni me­ri. A ta mo­žnost je pre­kle­to majh­na. Če iz­vor nje­ne­ga de­nar­ja ni znan ali če ce­lo raz­po­la­ga z njim v go­to­vi­ni, lah­ko go­vo­ri­mo o ute­me­lje­nem su­mu pra­nja de­nar­ja. In na tej toč­ki se lah­ko krog prav gro­te­skno skle­ne, če bo­mo slu­čaj­no ugo­to­vi­li, iz ka­kšne de­jav­no­sti njen de­nar iz­vi­ra, ali še hu­je, kdo ji je de­nar pri­ne­sel, da ga po­so­ja na­prej.

Na ne­na­va­dne fi­nanč­ne mal­ver­za­ci­je pri stran­ki SDS ni­smo na­le­te­li pr­vič. Naj­bolj iz­po­sta­vljen je kar nji­hov za­sto­pnik, pred­se­dnik in več­ni kan­di­dat za man­da­tar­ja Ja­nez Jan­ša. Zo­per nje­ga je v za­čet­ku mi­nu­le­ga le­ta spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo vlo­ži­lo tož­bo za od­vzem pre­mo­že­nja, do­mnev­no ne­za­ko­ni­te­ga iz­vo­ra, v vi­ši­ni sla­bih 400 ti­so­ča­kov. Ne po­za­bi­mo, da je za­ra­di ome­nje­nih raz­kri­tij KPK pa­dla dru­ga Jan­še­va vla­da. In ne po­za­bi­mo, da Jan­ša ta­ko v po­stop­ku pred KPK kot po­zne­je pred to­žil­stvom eno­stav­no ni ho­tel do­ka­zo­va­ti iz­vo­ra svo­je­ga pre­mo­že­nja.

Na tem me­stu ka­že vno­vič opo­mni­ti, da za po­li­tič­ne stran­ke ve­lja­jo strož­ja pra­vi­la gle­de fi­nan­ci­ra­nja, saj bo­do nji­ho­vi za­sto­pni­ki upra­vlja­li de­nar dav­ko­pla­če­val­cev, če bo pri­šla stran­ka na oblast. Za­to je tu­di upra­vi­če­no pri­ča­ko­va­nje jav­no­sti, da bo stran­ka, ki pred vo­li­tva­mi na­sto­pa s slo­ga­nom, da bo de­la­la za nas, glav­ni am­ba­sa­dor tran­spa­ren­tno­sti in za­ko­ni­to­sti. Še zla­sti na po­dro­čju fi­nan­ci­ra­nja. Po­li­ti­ki in po­li­tič­ne stran­ke so nam to­za­dev­no dol­žni po­la­ga­ti ra­ču­ne in nas pre­pri­ča­ti, da se ne fi­nan­ci­ra­jo z uma­za­nim de­nar­jem ali ce­lo s pra­njem de­nar­ja. Gre ze ene­ga ključ­nih kri­te­ri­jev, kdo je pri­me­ren za vo­de­nje dr­ža­ve - z na­šim de­nar­jem, ki ga s po­šte­nim de­lom pre­ko dav­kov pri­spe­va­mo v pro­ra­čun.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.