Sna­ga in Maj­he­niČ kr­ši­la za­kon

So­di­šče je oglo­bi­lo Sna­go in Ber­nar­da iaj­he­ni­ča, sle­dnji pa je do­bil še tri­le­tno pre­po­ved so­de­lo­va­nja v po­stop­kih jav­ne­ga na­ro­ča­nja

Vecer - - FRONT PAGE - Aljo­ša Per­šak

Sna­ga, jav­no pod­je­tje v 94,5-od­sto­tni la­sti ma­ri­bor­ske ob­či­ne, je de­cem­bra 2017 pla­ča­la 25.000 evrov glo­be in 6250 evrov so­dne ta­kse okraj­ne­mu so­di­šču v Lju­blja­ni, do­da­tnih 1765 evrov pa še Od­ve­tni­ški pi­sar­ni Ze­če­vić za za­sto­pa­nje v po­stop­ku o pre­kr­šku iz le­ta 2013. Nek­da­nji di­rek­tor te­ga pod­je­tja in še zme­raj di­rek­tor Mar­pro­ma Ber­nard Maj­he­nič je na so­di­šče mo­ral na­ka­za­ti 2500 evrov. So­di­šče je na ob­dol­žil­ni pre­dlog Dr­žav­ne re­vi­zij­ske ko­mi­si­je na­mreč od­lo­či­lo, da sta v pri­me­ru in­ve­sti­ci­je iz le­ta 2013 kr­ši­la za­kon o jav­nem na­ro­ča­nju - Sna­ga kot prav­na ose­ba in Maj­he­nič kot te­da­nja od­go­vor­na ose­ba.

Zra­ven glo­be in pla­či­la so­dne ta­kse je so­di­šče Maj­he­ni­ču iz­re­klo še stran­sko sank­ci­jo iz­lo­či­tve iz po­stop­kov jav­ne­ga na­ro­ča­nja, kar po­me­ni, da "tri le­ta ne sme vo­di­ti, od­lo­ča­ti ali ka­kor­ko­li dru­ga­če so­de­lo­va­ti v teh po­stop­kih". S po­tr­di­tvi­jo sod­be viš­je­ga so­di­šča 5. ok­to­bra 2017 je od­lo­či­tev po­sta­la prav­no­moč­na.

Vre­dnost in­ve­sti­ci­je pre­se­gla 40.000 evrov

O ka­te­ri in­ve­sti­ci­ji je go­vor? Sna­ga je v le­tu 2013 pre­no­vi­la bi­všo je­dil­ni­co v pi­sar­ni­ške pro­sto­re ter na bli­žnji de­lav­ni­ci dvi­gni­la stre­ho in po­dalj­ša­la ka­nal. Vre­dnost na­lož­be je bi­la naj­manj 66.698 evrov brez DDV, kar po­me­ni, da bi Sna­ga mo­ra­la po­seg iz­ve­sti z jav­nim raz­pi­som, ki je za grad­be­na de­la pred­pi­san pri vre­dno­stih nad 40.000 evrov brez DDV. Te­da­nji di­rek­tor Sna­ge Ber­nard Maj­he­nič, ki je obe­nem vo­dil še Mar­prom, je vre­dnost in­ve­sti­ci­je oce­nil "na pa­met" ozi­ro­ma "čez prst", kot je ugo­to­vi­lo so­di­šče, ter odo­bril iz­ved­bo grad­be­nih del brez jav­ne­ga raz­pi­sa. Nje­go­vi po­dre­je­ni so zbra­li po­nud­be in se ustno do­go­vo­ri­li z iz­bra­ni­mi iz­va­jal­ci. Pre­u­re­di­tev bi­vše je­dil­ni­ce je sta­la naj­manj 43.518 evrov, dvig stre­he in po­dalj­ša­nje ka­na­la v de­lav­ni­cah pa naj­manj 23.180 evrov, kar po­me­ni, da je Sna­ga za grad­be­na de­la pla­ča­la sku­paj 66.698 evrov, je ugo­to­vi­lo so­di­šče.

Za­ni­mi­vo pri tem je, da se je po­sto­pek ugo­ta­vlja­nja mo­re­bi­tnih kr­ši­tev za­ko­na za­čel na pre­dlog Sna­ge. Pr­vi su­mi, da je bi­la in­ve­sti­ci­ja iz­ve­de­na v na­spro­tju z za­ko­nom, so že ko­nec le­ta 2013 pri­šli do nad­zor­ne­ga sve­ta, ki ga je te­daj vo­di­la Re­be­ka Ko­va­čič Luk­man. Pod pri­ja­vo na Dr­žav­no re­vi­zij­sko ko­mi­si­jo pa se je pod­pi­sal Aleš Vajn­gerl, ki je vo­de­nje Sna­ge pre­vzel ja­nu­ar­ja 2014. V druž­bi so na­mreč oce­ni­li, da bi s sa­mo­pri­ja­vo lah­ko do­se­gli blaž­jo ka­zen, kar se je ka­sne­je v po­stop­ku de­jan­sko tu­di upo­šte­va­lo in zgo­di­lo. So­di­šče je na­mreč Sna­gi iz­re­klo glo­bo v naj­niž­jem z za­ko­nom pred­pi­sa­nem zne­sku 25.000 evrov, med­tem ko je naj­viš­ja za­gro­že­na ka­zen za prav­no ose­bo 100.000 evrov.

Pre­kr­šek je sto­ril z di­rek­tnim na­kle­pom

Maj­he­ni­ča je po dru­gi stra­ni z glo­bo 1900 evrov do­le­te­la sko­raj naj­viš­ja mo­žna ka­zen za od­go­vor­no ose­bo, kjer je raz­pon glo­be od 500 do 2000 evrov. "Gle­de na iz­ve­de­ni do­ka­zni po­sto­pek so­di­šče ugo­ta­vlja, da je ob­dol­že­nec Ber­nard Maj­he­nič pre­kr­šek sto­ril z di­rek­tnim na­kle­pom," je so­di­šče pr­ve sto­pnje ar­gu­men­ti­ra­lo vi­so­ko ka­zen. Viš­je so­di­šče je ka­zen po­tr­di­lo, ker je mne­nja, "da gre za huj­ši pre­kr­šek, saj se s sto­ri­tvi­jo ta­ke­ga pre­kr­ška re­sno po­se­že v tran­spa­ren­tnost po­slo­va­nja pod­je­tja ozi­ro­ma pri­ha­ja do sa­mo­vo­lje vo­dil­nih de­lav­cev".

In kaj so­di­šče oči­ta Maj­he­ni­ču? Pr­vič, kot od­go­vor­na ose­ba sploh ni iz­de­lal oce­ne vre­dno­sti in­ve­sti­ci­je, kar bi mo­ral. Dru­gič, na pod­la­gi pri­če­va­nja za­po­sle­nih v Sna­gi je bi­lo raz­vi­dno, da je pro­jekt pre­no­ve bi­vše je­dil­ni­ce ne­po­sre­dno vo­dil mi­mo vod­je jav­nih na­ro­čil in da se je re­kon­struk­ci­ja iz­ve­dla na pod­la­gi nje­go­ve na­ri­sa­ne ski­ce na pa­pir­ju ve­li­ko­sti A3 brez iz­mer. Ar­hi­tek­tur­ni na­čr­ti ter na­čr­ti stroj­nih in ele­k­tro in­šta­la­cij ta­ko sploh ni­so ob­sta­ja­li. Za­po­sle­ni so kma­lu po za­čet­ku pre­no­ve Maj­he­ni­ča tu­di opo­zo­ri­li, da ob­sta­ja mo­žnost, da bo­do pre­ko­ra­či­li zne­sek 40.000 evrov, to pa bi mo­ral spo­zna­ti vsaj ta­krat, ko so pri­spe­le po­nud­be iz­va­jal­cev del. V ti­stem tre­nut­ku bi kot skr­ben go­spo­dar­stve­nik mo­ral pre­ki­ni­ti iz­ved­bo del vsaj v bi­vši je­dil­ni­ci in iz­ve­sti po­sto­pek jav­ne­ga na­ro­ča­nja.

Dro­bi­tev jav­ne­ga na­ro­či­la

In še tre­tjič: da gre za eno­vi­to in­ve­sti­ci­jo in da gra­dnji ni­sta lo­če­ni, je Maj­he­ni­ča pra­vo­ča­sno opo­zo­ri­la

od­ve­tni­ca Ma­ri­ja Bu­ko­vec Ma­rovt.

"To­rej je ve­del tu­di, da je na­ve­de­ni in­ve­sti­ci­ji ozi­ro­ma jav­ni na­ro­či­li po­treb­no obrav­na­va­ti kot eno­tno jav­no na­ro­či­lo," je za­pi­sa­lo so­di­šče. Za­kaj gre v pri­me­ru dvi­ga stre­he in po­dalj­ša­nja ka­na­la na de­lav­ni­cah ter pre­u­re­di­tve pro­sto­rov bi­vše je­dil­ni­ce za eno­tno jav­no na­ro­či­lo, je so­di­šče ze­lo ja­sno ra­zlo­ži­lo: gra­dnja se je iz­va­ja­la za ene­ga na­roč­ni­ka (Sna­go), v is­tem ča­sov­nem ob­do­bju (od sep­tem­bra do kon­ca no­vem­bra 2013), vsa de­la so po­te­ka­la v is­ti stav­bi, ki je po­sta­vlje­na v obli­ki čr­ke U, in vsa de­la so po­ve­za­na z glav­no de­jav­no­stjo na­roč­ni­ka. Na­me­sto da bi Sna­ga od­da­la jav­no na­ro­či­lo po za­ko­nu o jav­nem na­ro­ča­nju, je pri­šlo do dro­blje­nja na­ro­ča­nja. Za­ra­di vse­ga na­ve­de­ne­ga je so­di­šče Maj­he­ni­ču iz­re­klo tu­di tri­le­tno pre­po­ved so­de­lo­va­nja v po­stop­kih jav­ne­ga na­ro­ča­nja.

Maj­he­nič in Sna­ga se s sod­bo ne stri­nja­ta

Maj­he­nič se je v po­stop­ku bra­nil, da pre­kr­ška ni sto­ril z na­kle­pom, saj

je bil gle­de na pred­ho­dne iz­ra­ču­ne pre­pri­čan, da grad­be­na de­la ne bo­do pre­se­gla mej­ne vre­dno­sti 40.000 evrov. Zra­ven te­ga je za­tr­je­val, da gre za dve lo­če­ni grad­be­ni in­ve­sti­ci­ji. Za­vr­nil je očit­ke, da je in­ve­sti­ci­ji za­ve­stno raz­de­lil z na­me­nom, da bi se Sna­ga ta­ko iz­o­gni­la za­kon­sko do­lo­če­nim po­stop­kom jav­ne­ga na­ro­ča­nja. V ti­stem ča­su je bi­lo vo­de­nje druž­be Sna­ge ka­o­tič­no, je na- va­jal v za­go­vo­ru, saj je pri­ha­ja­lo do ne­neh­nih me­njav v vod­stvu druž­be. Od­lo­ča­ti se je mo­ral hi­tro in v in­te­re­su druž­be, je ar­gu­men­ti­ral Maj­he­nič. V le šti­rih me­se­cih na če­lu Sna­ge se je tež­ko se­zna­nil z vse­mi pra­vi­li, še po­seb­no ker je is­to­ča­sno vo­dil

tu­di dru­go jav­no pod­je­tje. Maj­he­nič je glo­bo si­cer pla­čal, a se s sod­bo ne stri­nja, za­to je vlo­žil po­bu­do za var­stvo za­ko­ni­to­sti pri vr­hov­nem dr­žav­nem to­žil­stvu. Pra­vi, da so­di­šče ni omo­go­či­lo iz­va­ja­nja do­ka­zov, ki naj bi ja­sno ka­za­li, da ne mo­re od­go­var­ja­ti za stva­ri, ki so se do­ga­ja­le po nje­go­vem od­ho­du. Ko je še bil v Sna­gi, je na­mreč ob opo­zo­ri­lih za­po­sle­nih in od­ve­tni­ce iz­dal na­vo­di­lo, naj se vsa de­la usta­vi­jo, za­tr­ju­je Maj­he­nič. Za­to je pre­pri­čan, da bo do­bil pla­ča­no ka­zen in so­dne ta­kse z obrest­mi na­zaj.

Sod­bo spo­štu­je­jo, a se z njo ne stri­nja­jo, se od­zi­va­jo pri Sna­gi. "Pri pre­so­ja­nju ni­so bi­li upo­šte­va­ni vsi de­jav­ni­ki, ki bi vpli­va­li na pra­vil­no ra­zu­me­va­nje po­te­ka do­god­kov," so za­pi­sa­li.

Kljub pre­po­ve­di pod­pi­su­je po­god­be

Ker je so­di­šče Maj­he­ni­ču iz­re­klo tu­di tri­le­tno pre­po­ved so­de­lo­va­nja v po­stop­kih jav­ne­ga na­ro­ča­nja, se po­sta­vlja vpra­ša­nje, ka­ko bo to vpli­va­lo na opra­vlja­nje di­rek­tor­ske funk­ci­je v Mar­pro­mu. Po na­ših in­for­ma­ci­jah je na­mreč Maj­he­nič sre­di de­cem­bra la­ni, to­rej že po prav­no­moč­no­sti sod­be, pod­pi­sal po­god­bo o na­je­mu sis­te­ma evi­den­ti­ra­nja vo­zov­nic na smu­či­šču v vre­dno­sti okrog 190 ti­soč evrov, ki je bi­la skle­nje­na na pod­la­gi iz­ve­de­ne­ga po­stop­ka jav­ne­ga na­ro­ča­nja. Ka­ko je to mo­žno? Maj­he­nič pra­vi, da je po­o­bla­sti­la v po­stop­kih jav­ne­ga na­ro­ča­nja pre­ne­sel na Da­mir­ja Ju­ren­ca in da v njih ne so­de­lu­je. To­da kaj je pod­pis po­god­be dru­ge­ga kot od­lo­ča­nje v teh po­stop­kih?

A če ne bo ka­kšne pri­ja­ve ali tož­be, se Maj­he­ni­ču in Mar­pro­mu brž­ko­ne ni tre­ba ba­ti sank­cij. Pri Dr­žav­ni re­vi­zij­ski ko­mi­si­ji so nam po­ja­sni­li, da to­vr­stne­ga položaja še ni­so obrav­na­va­li. "Za­sta­vlje­no vpra­ša­nje od­ka­zu­je na šir­šo pro­ble­ma­ti­ko učin­ko­vi­te­ga iz­vr­še­va­nja obrav­na­va­ne stran­ske sank­ci­je," so za­pi­sa­li. V na­spro­tju z iz­lo­či­tvi­jo go­spo­dar­ske­ga su­bjek­ta iz po­stop­kov na­ro­ča­nja, saj se ta uvr­sti na jav­no do­sto­pen se­znam go­spo­dar­skih su­bjek­tov z ne­ga­tiv­ni­mi re­fe­ren­ca­mi, pri od­go­vor­nih ose­bah na­roč­ni­kov ni pred­vi­den na­čin se­zna­ni­tve za­in­te­re­si­ra­nih su­bjek­tov z ob­sto­jem ta­kšne sank­ci­je. Ni­ti ni­so iz­rec­no pred­vi­de­ne po­sle­di­ce nje­ne­ga ne­u­po­šte­va­nja za kon­kre­tne prav­ne po­sle.

"Gre za huj­ši pre­kr­šek, saj se s sto­ri­tvi­jo ta­ke­ga pre­kr­ška re­sno po­se­že v tran­spa­ren­tnost po­slo­va­nja pod­je­tja"

Utri­nek: Sa­šo BIZJAK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.