Al­ko­hol pro­ti de­sti­li­ra­ni vo­di

Med­tem ko pre­mi­er Ba­biš pre­ži­vlja tež­ke tre­nut­ke v par­la­men­tu, gre­do Če­hi ko­nec te­dna spet na vo­li­šča

Vecer - - PO SVETU -

Po hu­di bo­le­zni je umrl Pre­drag Lu­cić, hr­va­ški no­vi­nar, pe­snik, dra­ma­tik, re­ži­ser. Spli­tčan, ro­jen 1964., je bil eden od le­gen­dar­nih usta­no­vi­te­ljev po­li­tič­no­sa­ti­rič­ne­ga ča­so­pi­sa Fe­ral Tri­bu­ne sku­paj z Vik­tor­jem Ivan­či­ćem in tu­di Slo­ven­cem zna­nim ko­lu­mni­stom Bo­ri­som De­žu­lo­vićem. Fe­ral Tri­bu­ne je v "pra­vo­ver­nih" ha­de­ze ča­sih Fra­nja Tuđma­na v de­vet­de­se­tih bi­čal zdr­se v dr­ža­vi in druž­bi, za­to so ga ko­nec prej­šnje­ga de­se­tle­tja, ker je bil ves čas trn v pe­ti obla­sti, uga­sni­li. Lu­čić je bil glav­ni ure­dnik od pr­vih šte­vilk. Le­ta 1998 je, sku­paj z De­žu­lo­vićem, ob­ja­vil Gre­a­test Shits, An­to­lo­gi­jo so­dob­ne hr­va­ške ne­u­mno­sti. Ko­lu­mno Tra­fi­ka je imel Lu­cić tu­di v re­škem No­vem li­stu. Na Split­skem po­le­tju je la­ni do­bil na­gra­do Ju­di­ta za dra­mo Aziz. Z De­žu­lo­vićem sta več let na­sto­pa­la v pe­sni­škem ka­ba­re­ju Me­lo­di­je bli­ska in ne­vih­te ("Me­lo­di­je blje­ska i olu­je"), v na­jžlah­tnej­ši sa­ti­rič­ni in (sa­mo)iro­nič­ni ma­ni­ri.

Smrt "pi­sca in pol", ka­kor ob­ja­vlja­jo Lu­ciće­vi no­vi­nar­ski ko­le­gi, pri­ja­te­lji, znan­ci, vsi po vr­sti šo­ki­ra­ni, od­me­va na druž­be­nih mre­žah. (va)

Vče­škem par­la­men­tu se je vče­raj za­če­la raz­pra­va pred gla­so­va­njem o za­u­pni­ci vla­di li­be­ral­ne­ga po­pu­li­stič­ne­ga mi­li­jar­der­ja An­dre­ja Ba­bi­ša. Po pri­ča­ko­va­njih po­slan­ci za­u­pni­ce si­no­či ni­so iz­gla­so­va­li. Pred tem se je če­ški pred­se­dnik Mi­loš Ze­man pred po­slan­ci za­vzel za manj­šin­sko vla­do pod Ba­bi­še­vim vod­stvom, ki jo je sam ime­no­val.

Ba­bi­še­va stran­ka Ano j e za Ze­ma­na zma­go­val­ka par­la­men­tar­nih vo­li­tev pred tre­mi me­se­ci, za­ra­di te­ga mu tu­di pri­pa­da me­sto pred­se­dni­ka vla­de. "So­vra­žim iz­mi­ka­nje te­mu pra­vi­lu," je de­jal po po­ro­ča­nju av­strij­ske ti­skov­ne agen­ci­je APA. Do­ta­knil se je tu­di očit­kov na račun Ba­bi­ša gle­de pre­var pri pri­do­bi­va­nju sub­ven­cij Evrop­ske uni­je. "Po­li­ti­ki se ne bi sme­li igra­ti po­li­ci­stov ali ce­lo to­žil­cev," je opo­zo­ril Ze­man in oblju­bil, da bo Ba­bi­ša za­dol­žil za se­sta­vo vla­de tu­di, če mu za­u­pni­ca še ne bo iz­gla­so­va­na. Ba­biš je po­slan­cem v par­la­men­tu v sko­raj uro tra­ja­jo­čem go­vo­ru za­ni­kal na­ved­be, da ogro­ža de­mo­kra­ci­jo. Bo­ril se bo pro­ti ob­ve­znim kvo­tam za pre­raz­po­re­di­tev be­gun­cev v EU, na­po­ve­dal pa je tu­di brez­plač­ne že­le­zni­ške vo­zov­ni­ce za upo­ko­jen­ce, šo­lar­je in štu­den­te ter re­for­mo po­koj­nin­ske­ga sis­te­ma. Ano ima v 200-član­skem par­la­men­tu 78 po­slan­cev, je pi­sa­la Slo­ven­ska ti­skov­na agen­ci­ja STA.

Si­cer pa bo­do Če­hi v pe­tek in so­bo­to vo­li­li no­ve­ga pred­se­dni­ka. Po jav­no­mnenj­skih raz­i­ska­vah so­deč, ima naj­več mo­žno­sti za iz­vo­li­tev se­da­nji pred­se­dnik, 73-le­tni Ze­man, pi­še bri­tan­ska ti­skov­na agen­ci­ja Re­u­ters. Če­ški šef dr­ža­ve je vpliv­ni obli­ko­va­lec jav­ne­ga mne­nja. Ve­čjih po­o­bla­stil v pet­le­tnem man­da­tu ni­ma, a je ena od nje­go­vih na­log ta, da za­sto­pa dr­ža­vo v tu­ji­ni. Ze­man je to vlo­go iz­ko­ri­stil pred­vsem za kre­pi­tev ve­zi s Ki­taj­sko in Ru­si­jo, med­tem ko je od­no­som z za­ho­dni­mi za­ve­zni­ca­mi po­sve­čal manj ča­sa. Ka­kor Ba­biš tu­di Ze­man ostro na­spro­tu­je pri­se­lje­va­nju lju­di iz mu­sli­man­skih dr­žav, ki ga ozna­ču­je tu­di za var­no­stno gro­žnjo. Nje­go­va po­nov­na iz­vo­li­tev bi po­me­ni­la po­tr­di­tev evro­skep­tič­ne­ga sta­li­šča ve­či­ne Če­hov.

Vse jav­no­mnenj­ske raz­i­ska­ve na­po­ve­du­je­jo, da bo Ze­man, nek­da­nji pre­mi­er in pred­se­dnik so­ci­al­no-de­mo­krat­ske stran­ke, zma­gal v pr­vem kro­gu. Ena od stva­ri, ki mu lah­ko ško­du­je­jo, je zdrav­je. Je na­mreč stra­sten ka­di­lec, hkra­ti pa od­kri­to pri­zna­va, da rad po­pi­je ko­zar­ček ali dva. Za­ra­di slad­kor­ne bo­le­zni ima te­ža­ve pri ho­ji in je vča­sih vi­de­ti pre­cej sla­bo­ten. In Ze­man res ni­ma ve­li­ko mo­žno­sti, da ta­koj osvo­ji več kot 50 od­stot­kov gla­sov. V dru­gem kro­gu se bo ta­ko mo­ral po­me­ri­ti s pre­cej moč­nim tek­me­cem, to pa naj bi bil po na­po­ve­dih Ji­r­ži Dra­hos, ke­mik in Ba­biš v par­la­men­tu

nek­da­nji pred­se­dnik če­ške aka­de­mi­je zna­no­sti. "Moj slog pred­se­dni­ko­va­nja bi bil po­pol­no­ma dru­ga­čen, lju­di bi zdru­že­val in jih ne bi eti­ke­ti­ral, ra­di bi utr­dil vlo­go Če­ške v Evro­pi, z Na­tom in čla­ni­ca­mi EU kot za­ve­zni­ca­mi, ne s Ki­taj­sko," je med in­ter­vju­jem za sple­tni por­tal www.dv­tv. cz po­ve­dal 68-le­tni Dra­hos. Nje­go­va sla­bost je, kot po­ro­ča nem­ška ti­skov­na agen­ci­ja DPA, da ga ve­li­ko vo­liv­cev do­je­ma kot ne­iz­ra­zi­te­ga, ce­lo da je kot "de­sti­li­ra­na vo­da". To­rej brez bar­ve in oku­sa.

Po jav­no­mnenj­ski an­ke­ti agen­ci­je CVVM naj bi Ze­man v pr­vem kro­gu do­bil 32 od­stot­kov gla­sov, Dra­hos pa 21,5 od­sto­ka. Pre­o­sta­lih se­dem kan­di­da­tov, med ka­te­ri­mi sta tu­di Mi­chal Ho­ra­ček, 65-le­tni pi­sa­telj in nek­da­nji uspe­šni po­slov­než, ter nek­da­nji pre­mi­er Mi­rek To­po­la­nek, pa zna­tno manj.

Fo­to: RE­U­TERS

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.