Di­rek­to­ri­ca še v se­dlu

Svet za­vo­da za­ra­di od­so­tno­sti pred­se­dni­ka da­nes ne bo od­lo­čal o ne­za­u­pni­ci di­rek­to­ri­ci Do­ris Ur­ban­čič Win­di­sch. Za ko­ga za­vod sploh de­la in za­kaj ga fi­nan­ci­ra le ma­ri­bor­ska ob­či­na?

Vecer - - MARIBOR - Ne­za­u­pni­ca sve­ta za raz­re­ši­tev ni do­volj Ena ali dve de­sti­na­ci­ji?

Di­rek­to­ri­ci Za­vo­da za tur i z em Ma r i bor - Po­hor j e ( Z T MP) Dor i s Ur­ban­čič Win­di­sch da­nes po­te­če rok za od­da­jo od­go­vo­rov na vpra­ša­nja, ki ji jih je v okvi­ru za­če­te­ga po­stop­ka ne­za­u­pni­ce tik pred no­vim le­tom pre­dal svet za­vo­da. Svet se da­nes si­cer po na­ših in­for­ma­ci­jah ne bo se­stal, saj je pred­se­dnik Gre­gor Be­zlaj od­so­ten, o na­da­lje­va­nju po­stop­ka ne­za­u­pni­ce bo ta­ko pred­vi­do­ma od­lo­čal še­le pri­ho­dnji te­den. Be­zlaj, do­kler se po­sto­pek ne­za­u­pni­ce ne za­klju­či, tu­di ni že­lel ko­men­ti­ra­ti ocen re­zul­ta­tov pre­te­kle­ga le­ta in na­čr­tov za pri­ho­dnje. "Na pre­te­klo le­to in gle­de pri­ča­ko­vanj za na­prej je bi­lo iz­re­če­nih ogro­mno vpra­šanj in pri­pomb, a se mi zdi ključ­no, da pr­vo za­klju­či­mo po­sto­pek ne­za­u­pni­ce di­rek­to­ri­ci. Še po­seb­no, ker mo­ra sku­paj z eki­po iz­ve­sti šte­vil­ne do­pol­ni­tve fi­nanč­ne­ga na­čr­ta za le­to­šnje le­to," je bil kra­tek Be­zlaj. Tu­di Ur­ban­či­če­va od­go­vo­rov na od­pr­ta vpra­ša­nja ni že­le­la po­da­ti jav­no, saj že­li z nji­mi naj­prej se- ki fi­nanč­ne­ga na­čr­ta za le­to 2018, bo mo­ral pri­do­bi­ti tu­di mne­nje usta­no­vi­te­ljic za­vo­da, po­leg ma­ri­bor­ske še ob­čin Ra­če - Fram, Ho­če - Sliv­ni­ca in Star­še. "Svet za­vo­da mo­ra, če se bo ta­ko od­lo­čil, usta­no­vi­te­ljem po­da­ti kon­kre­tne ar­gu­men­te, na pod­la­gi ka­te­rih se po­tem ti z ne­za­u­pni­co stri­nja­jo ali pa ne. Vse­ka­kor pa me lah­ko od­sta­vi­jo sa­mo s kon­sen­zom, za raz­re­ši­tev mo­ra­jo to­rej gla­so­va­ti vse šti­ri ob­či­ne. Je pa pri tem tre­ba ve­de­ti, da pre­dlog za raz­re­ši­tev ob­či­nam sploh še ni bil po­dan," pra­vi Ur­ban­či­če­va, ki je na me­stu di­rek­to­ri­ce te­ga za­vo­da osem me­se­cev.

"Gre za ma­ri­bor­sko uma­za­no pe­ri­lo. Ni­so bi­li za­do­volj­ni s prej­šnjo di­rek­to­ri­co, zdaj ni­so s se­da­njo, tri če­trt čla­nov sve­ta pa ima oseb­ne in­te­re­se. Ne­pre­sta­ne me­nja­ve lju­di, kot to poč­no v Ma­ri­bo­ru, so skraj­no ne­od­go­vor­ne. Lju­dem je tre­ba da­ti pri­lo­žnost, da ne­kaj po­ka­že­jo," je svo­je mi­sli o do­ga­ja­nju v ZTMP raz­gr­nil žu­pan ob­či­ne Ra­če - Fram Bran­ko Le­di­nek. "Če bo pri­šlo ta­ko da­leč, bo o raz­re­ši­tvi di­rek­to­ri­ce od­lo­čal ob­čin­ski svet," pa je bil kra­tek žu­pan ob­či­ne Ho­če - Sliv­ni­ca Mar­ko Sor­šak. Žu­pan Starš Bo­jan Kir­biš za na­ša vpra­ša­nja ni bil do­se­gljiv. ob­čin. Kljub te­mu pa ZTMP od vseh fi­nan­ci­ra sa­mo ma­ri­bor­ska ob­či­na. "To je zgod­ba, ki se vle­če iz ča­sa Fran­ca Kan­gler­ja. Ker ni ob­vla­do­val za­vo­da, ga je pre­o­bli­ko­val. Prej je bi­la usta­no­vi­te­lji­ca sa­mo ma­ri­bor­ska ob­či­na, ven­dar je za­vod imel po­o­bla­sti­lo in sklep sve­ta re­gi­je, da je on ti­sti, ki raz­vi­ja in pro­mo­vi­ra tu­ri­zem za ce­lo­tno zgor­nje Po­drav­je. Hkra­ti je imel z vse­mi ob­či­na­mi pod­pi­sa­no tu­di po­god­bo in do­go­vor­jen ključ fi­nan­ci­ra­nja. Po pre­o­bli­ko­va­nju le­ta 2012 pa so, po ne vem ka­kšnem klju­ču, so­u­sta­no­vi­te­lji­ce po­sta­le še ob­či­ne Ra­če - Fram, Ho­če - Sliv­ni­ca in Star­še, ključ so­fi­nan­ci­ra­nja pa do­konč­no ni bil spre­jet ni­ko­li. Svet za­vo­da je v pre­te­klo­sti že spre­jel sklep, da mo­ra­jo so­u­sta­no­vi­te­lji­ce za­če­ti so­fi­nan­ci­ra­ti za­vod, a ma­ri­bor­ske­ga žu­pan­stva to, kot ka­že, ne za­ni­ma. Dru­ge ob­či­ne pa - za­kaj bi pla­ča­le, če jim ni tre­ba, od­lo­ča­jo pa vse­e­no," po­ja­snju­je bi­vši di­rek­tor in nek­da­nji pred­se­dnik sve­ta za­vo­da Mi­lan Raz­de­v­šek.

"Že več­krat smo da­li ja­sno ve­de­ti, da če za nas opra­vlja­jo na­lo­ge, bo­mo to tu­di pla­ča­li. Se je pa tre­ba vpra­ša­ti, ali je za­vod ma­ri­bor­ski ali šta­jer­ski. Ker po­tem bi ga mo­ra­le so­fi­nan­ci­ra­ti tu­di dru­ge ob­či­ne, ne sa­mo so­u­sta­no­vi­te­lji­ce," od­go­var­ja Le­di­nek. Da se v nji­ho­vi ob­či­ni s tem vpra­ša­njem do­slej ni­so ukvar­ja­li, ker ni­ko­li ni bi­lo ura­dno po­sta­vlje­no, pa od­go­var­ja Sor­šak: "Se­ve­da je to mo­go­če spre­me­ni­ti, ven­dar pa bo po­tem za­vod mo­ral kon­kre­tno kaj na­re­di­ti tu­di za na­šo ob­či­no." Da bi bi­lo o tem, za ko­ga za­vod na­lo­ge sploh opra­vlja, vre­dno po­nov­no raz­mi­sli­ti, me­ni tu­di Ur­ban­či­če­va: "Gle­de tr­ženj­ske za­sno­ve bi si bi­lo tre­ba na­li­ti či­ste­ga vi­na, tu de­jan­sko gre za dve lo­če­ni de­sti­na­ci­ji: krov­no vi­si­tMa­ri­bor ter šte­vil­ne bla­gov­ne znam­ke pod okri­ljem Ma­ri­bo­ra, kot na pri­mer vi­si­tPo­hor­je ter se­ve­da znam­ka, ki bi po­kri­va­la ni­šne pro­duk­te, od Sta­re tr­te do Dra­vske ko­le­sar­ske po­ti. Ne gre za to, da za­vod ne bi pro­mo­vi­ral Po­hor­ja in osta­lih 21 ob­čin, am­pak Ma­ri­bor je bla­gov­na znam­ka sa­ma za­se, je pre­po­znav­na, moč­na, hkra­ti pa ima me­sto kot že zgo­raj na­ve­de­no tu­di šte­vil­ne dru­ge za­ni­mi­ve pro­duk­te. Pri­po­ro­člji­vo je, da se pred­stav­ni­ki ob­čin, ki si že­li­jo bolj­še tu­ri­stič­ne pri­ho­dno­sti, obr­ne­jo na nas in nam po­ve­do tu­di nji­ho­va vi­de­nja, saj je le s sku­pnim so­de­lo­va­njem mo­žno do­se­či ci­lje. Je pa v pri­pra­vi tu­di pre­dlog spre­mem­be od­lo­ka o usta­no­vi­tvi za­vo­da, kjer bo tu­di po­dan pre­dlog so­fi­nan­ci­ra­nja ob­čin so­u­sta­no­vi­te­ljic kot tu­di pre­dlog so­fi­nan­ci­ra­nja vseh osta­lih ob­čin osre­dnje Šta­jer­ske.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.