V treh le­tih s ce­sto do Mar­kov­cev

Če se bo­do na­po­ve­di ure­sni­či­le, bo čez do­bra tri le­ta po sta­ri ce­sti mi­mo Mar­kov­cev in na­prej do Ptu­ja le­tno za­pe­lja­lo več kot 300 ti­soč to­vor­nih vo­zil. Žu­pa­ni vztra­ja­jo pri juž­ni tra­si no­ve ce­ste

Vecer - - PODRAVJE - Na krat­ko Ka­ko pa na­prej do Sre­di­šča ob Dra­vi?

bo gra­dnja pri nas tu­di za­res za­če­la ozi­ro­ma na­da­lje­va­la. Sem pa raz­o­ča­ran nad od­zi­vi mi­ni­stri­ce Ire­ne Maj­cen, ki pred do­brim le­tom, ko je bi­la na otvo­ri­tvi or­ni­to­lo­ške opa­zo­val­ni­ce na Ptuj­skem je­ze­ru, ni po­ka­za­la no­be­ne vo­lje, da bi jo za­pe­lja­li še pol ki­lo­me­tra na­prej na ogled na­čr­to­va­ne juž­ne tra­se bo­do­če ce­ste, češ da te­ren po­zna," pra­vi Alojz Sok, žu­pan Or­mo­ža, pre­pri­čan, da bi z eno­tnim za­vze­ma­njem za juž­no va-

Azij­ska di­a­go­na­la

V pe­tek, 12. ja­nu­ar­ja, bo ob 20. uri v ptuj­skem cen­tru in­te­re­snih de­jav­no­sti po­to­pi­sno pre­da­va­nje Azij­ska di­a­go­na­la s ko­le­som. In­te­rak­tiv­no ri­an­to že uspe­li, a je ptuj­ska me­stna ob­či­na svoj­čas za­go­var­ja­la se­ver­no ob­vo­z­ni­co. Žu­pa­ni, ki so se ude­le­ži­li to­kra­tne­ga re­dne­ga me­seč­ne­ga sre­ča­nja v Mar­kov­cih, v en glas za­go­var­ja­jo juž­no va­ri­an­to, s či­mer bo­do po­nov­no se­zna­ni­li mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor in mi­ni­stri­co po­zva­li, naj naj­de čas za sku­pno sre­ča­nje. Mi­ni­str­stvo v enem od po­ja­snil, ki so jih do­bi­li, svo­je ne­stri­nja­nje z juž­no ob­vo­z­ni­co ute­me­lju­je z mne­njem, da še ni­so bi­le pre­u­če­ne vse mo­žno­sti po­te­ka tra­se. "V ča­su gra­dnje pre­po­treb­ne no­ve ce­stne po­ve­za­ve med Or­mo­žem in po­dra­vsko av­to­ce­sto je tu­di čas, da raz­mi­sli­mo, kaj sto­ri­ti s pro­me­tom od Or­mo­ža na­prej sko­zi Obrež do

od­kri­va­nje azij­skih bi­se­rov na ko­le­sar­ski di­a­go­na­li v dol­ži­ni 3200 km od Ha­no­ja (Vi­e­tnam) pre­ko La­o­sa in Kam­bod­že v Ban­gkok na Taj­skem bo pred­sta­vil avan­tu­ri­stič­ni ko­le­sar Si­mo­nom Er­žen. Sre­di­šča ob Dra­vi in tam­kaj­šnje­ga mej­ne­ga pre­ho­da. Ta ce­sta je še po­se­bej moč­no obre­me­nje­na s to­vor­nim pro­me­tom, ki se iz le­ta v le­to po­ve­ču­je za ne­kaj de­set od­stot­kov, ta­ko je v lan­skem le­tu naš mej­ni pre­hod pre­sto­pi­lo 110 ti­soč to­vor­nih vo­zil," opo­zar­ja Ju­rij Bor­ko, žu­pan Sre­di­šča ob Dra­vi. Jan­ko Lor­bek, pod­žu­pan ob­či­ne Za­vrč, pa, da se s še ve­čjim šte­vi­lom to­vor­nih vo­zil ukvar­ja­jo tu­di v tej ob­mej­ni ha­lo­ški ob­či­ni: "Mi sku­paj z ob­či­no Go­ri­šni­ca pri­pra­vlja­mo re­gi­o­nal­ni pro­stor­ski na­črt, ki pred­vi­de­va ce­stno po­ve­za­vo med Za­vr­čem in For­mi­nom v so­se­dnji ob­či­ni. Ta vklju­ču­je gra­dnjo mo­stu čez re­ko Dra­vo, kar bi omo­go­či­lo ce­stno po­ve­za­vo z na­čr­to­va­no no­vo ce­sto."

Da bo, ker tra­sa bo­do­če ce­ste od Mar­kov­cev do Ptu­ja še ni do­lo­če­na, ves pro­met z obeh mej­nih pre­ho­dov po­te­kal po že ob­sto­je­či dr­žav­ni ce­sti, opo­zar­ja­jo žu­pa­ni, za­to zah­te­va­jo, da se čim prej sprej­me do­go­vor o na­da­lje­va­nju gra­dnje po juž­ni tra­si. Za­vr­ški mej­ni pre­hod je sa­mo v lan­skem le­tu pre­sto­pi­lo več kot 180 ti­soč to­vor­nih vo­zil, k te­mu je tre­ba do­da­ti še sko­raj 6500 av­to­bu­sov in sko­raj 650 ti­soč oseb­nih vo­zil. Ves ta pro­met že zdaj po­te­ka po bolj kot ne do­tra­ja­ni dr­žav­ni ce­sti, in ko bo Mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor po­ja­snju­je: "Od­sek hi­tre ce­ste Ptuj-Mar­kov­ci se v pro­stor ume­šča s pri­pra­vo dr­žav­ne­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta. Pri­pra­va te­ga na­čr­ta tra­ja že od le­ta 2005, pred­vsem za­ra­di dol­gih uskla­je­vanj in is­ka­nja spre­je­mlji­vih re­ši­tev. Po­sto­pek je tre­nu­tno v fa­zi štu­di­je va­ri­ant. Mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor (MOP) je va­bi­lo na sre­ča­nje žu­pa­nov pre­je­lo, ni pa se ga ude­le­ži­lo, ker smo oce­ni­li, da ude­lež­ba na sre­ča­nju ni po­treb­na, saj so tre­nu­tne ak­tiv­no­sti v zve­zi s pri­pra­vo dr­žav­ne­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta usmer­je­ne v iz­de­la­vo stro­kov­nih pod­lag ozi­ro­ma pro­me­tne štu­di­je, kjer ak­tiv­no­sti vo­di­ta mi­ni­str­stvo za in­fra­struk­tu­ro in Dars. Tra­sa bo do­konč­no ume­šče­na v pro­stor ta­krat, ko bo vla­da z ured­bo spre­je­la dr­žav­ni pro­stor­ski na­črt. Do ta­krat pa je tre­ba iz­ve­sti še pre­cej po­stop­kov­nih ko­ra­kov, ki jih do­lo­ča­jo pred­vsem pred­pi­si s po­dro­čja ure­ja­nja pro­sto­ra." "Če bo v po­stop­ku pri­pra­ve dr­žav­ne­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta tre­ba iz­ve­sti tu­di po­sto­pek pre­vla­de jav­ne ko­ri­sti nad jav­no ko­ri­stjo ohra­nja­nja na­ra­ve, bo tre­ba v zve­zi s tem sle­di­ti tu­di do­loč­bam Za­ko­na o ohra­nja­nju na­ra­ve in Za­ko­na o var­stvu oko­lja. Tak po­sto­pek pa se lah­ko zač­ne, še­le ko je po­sto­pek pre­so­je spre­je­mlji­vo­sti na va­ro­va­na ob­mo­čja (Na­tu­ra 2000 in za­va­ro­va­na ob­mo­čja) v okvi­ru ce­lo­vi­te pre­so­je vpli­vov na oko­lje za­klju­čen z ne­ga­tiv­no od­loč­bo in je po­tr­di­tev pla­na do­konč­no za­vr­nje­na. V okvi­ru po­bu­de za po­sto­pek pre­vla­de dru­ge jav­ne ko­ri­sti nad jav­no ko­ri­stjo ohra­nja­nja na­ra­ve mo­ra po­bu­dnik pre­dlo­ži­ti do­ka­ze, da ni dru­gih spre­je­mlji­vih re­ši­tev. Pri tem je tre­ba po­u­da­ri­ti, da v to sku­pi­no ne so­di­jo re­ši­tve, s ka­te­ri­mi se ne stri­nja­jo lo­kal­ne sku­pno­sti, tem­več re­ši­tve, ki okolj­sko ni­so spre­je­mlji­ve," še po­ja­snju­je­jo na MOP. Ju­žna va­ri­an­ta ce­ste Ptuj-Mar­kov­ci po­se­ga v Na­tu­ro 2000 v ve­li­ko­sti 3,8 hek­tar­ja. Ce­sta naj bi po­te­ka­la po ve­či­ni po že in­ten­ziv­no ob­de­la­nih po­ljih v dol­ži­ni 3,8 ki­lo­me­tra v ši­ri­ni 10 me­trov. ki uspo­sa­blja­nja sta Tja­ša Ar­ko in Ur­ška Živ­ko­vič iz Slo­ven­ske fi­lan­tro­pi­je. Ce­na dvo­dnev­ne­ga uspo­sa­blja­nja je 25 evrov, za di­ja­ke, štu­den­te, upo­ko­jen­ce in brez­po­sel­ne pa 19 evrov. V Cen­tru in­te­re­snih de­jav­no­sti spre­je­ma­jo tu­di pri­ja­ve za vr­sto te­ča­jev in de­lav­nic, ki se bo­do zvr­sti­li v tem le­tu. na­njo spe­ljan še pro­met z or­mo­ške­ga kon­ca, je pri­ča­ko­va­ti pro­me­tni ka­os na ob­mo­čju ob­či­ne Mar­kov­ci," opo­zar­ja­ta ta­ko Lor­bek kot Mi­lan Ga­bro­vec, žu­pan ob­či­ne Mar­kov­ci. Pri­ho­dnjo ne­de­ljo, 21. ja­nu­ar­ja, pa bo ob 17. uri v kul­tur­ni dvo­ra­ni KPC Maj­šperk glas­be­na pred­sta­va, mu­zi­kal Ma­ma Ju­a­ni­ta, ki jo pri­pra­vlja Kul­tur­no-glas­be­no dru­štvo Pti­či­ca. (ps, dlž)

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Ju­re Le­ben, dr­žav­ni se­kre­tar na mi­ni­str­stvu za in­fra­struk­tu­ro, se je ude­le­žil sre­ča­nja žu­pa­nov v Mar­kov­cih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.