Can­kar stand up

Bo­štjan Go­renc - Pi­ža­ma, An­drej Roz­man Ro­za in Ži­ga X Gom­bač: Can­kar strip, ogled 9. ja­nu­ar­ja v Lut­kov­nem gle­da­li­šču Ma­ri­bor

Vecer - - KULTURA -

Ni­smo si zna­li prav pred­sta­vlja­ti, kaj je to "stri­po­vski per­for­mans", kot se je pro­jekt Can­kar strip sa­mo­o­zna­če­val. Po ogle­du lah­ko naj­prej re­če­mo, da ozna­ka prav­za­prav ni za­va­ja­jo­ča. Av­tor­ji, ki so spra­vi­li v stri­po­vske oblač­ke Can­kar­je­va de­la, sto­pi­jo pred gle­dal­ce in go­vo­ri­jo o stri­pu, Can­kar­ju in se­bi. Ti­sta dva, ki rav­no ni­ma­ta so­la, se­di­ta ob "mi­zi na Ro­žni­ku", ki slu­ži za pri­po­ve­dni okvir. Mo­žne pa so tu­di dru­ge ozna­ke. Can­kar strip je ne­kaj med stand upom na te­mo Can­kar in stro­kov­nim sim­po­zi­jem o njem. Eden na­re­di cel šov, dru­gi po­nu­di ku­ri­o­zne in­for­ma­ci­je, tre­tji pa nič po­seb­ne­ga in je pre­o­či­tno naj­šib­kej­ši člen.

Do­bro, Ro­za je kar pri­znal, da se s stri­pom Hlap­ci - Ko an­ge­li oma­ga­jo ni ze­lo na­mu­čil. Mi­slil je, da bi Hlap­ce pre­sta­vil v naš čas, am­pak ni bi­lo po­tre­be za to, ker je vse, kar se nam do­ga­ja da­nes (ali se nam je re­ci­mo ob osa­mo­svo­ji­tvi, ko so se bi­vši ko­mu­ni­sti za­če­li zbi­ra­ti pred cer­kva­mi), že pri Can­kar­ju. To­rej je do­dal sa­mo dva an­ge­la, ki po­sku­ša- ta ma­lo po­ma­ga­ti Jer­ma­nu, am­pak oma­ga­ta. Zgled za to, da je po­bral ho­no­rar za ne­kaj, če­sar ni na­pi­sal sam, pa mu je dal kar Can­kar; mir­no se je na­mreč pod­pi­sal pod (pr­vi slo­ven­ski) pre­vod Ha­mle­ta, ki ga je na- re­dil ka­plan Dra­gu­tin Karl Ša­u­perl. Za­kaj se ta ni pri­to­žil? Ker je bil že mr­tev. A če­tu­di Ro­za ni za­res pre­de­lal Hlap­cev, je v per­for­man­su po­šte­no od­de­lal svo­je, in si­cer z re­ci­ta­ci­jo svo­je­ga Hlap­ca Jer­ne­ja, na pa­met, dol­ge­ga in po­so­do­blje­ne­ga.

Pi­ža­ma na­re­di pro­log s štu­di­jo na­ci­o­nal­nih li­te­rar­nih men­ta­li­tet. An­gle­ži ima­jo Ha­mle­ta. Stric mu je ubil oče­ta in se po­ro­čil z ma­ter­jo in Ha­mlet to vi­di in je v be­du. Gr­ki ima­jo Kra­lja Oj­di­pa. Ta je kar sam ubil oče­ta in se po­ro­čil s svo­jo ma­ter­jo in je v be­du. Slo­ven­ci ima­mo Can­kar­ja. Naj­prej je ho­tel ka­vo in po­tem je ni ma­ral in po­tem je bil za­to ce­lo ži­vlje­nje v be­du. In ja, on je svo­je­ga Can­kar­ja spre­me­nil, pred­vsem Pe­har su­hih hru­šk. Ker je to, kar na­re­di ma­ti, ko ugo­to­vi, kaj ji je sin ušpi­čil, ka­ta­stro­fal­no. Se pra­vi, ka­ta­stro­fal­no je, da ne na­re­di ni­če­sar, am­pak sa­mo ti­ho za­jo­ka. Ta ma­le­ga ob­te­ži s kriv­do za ce­lo ži­vlje­nje, je pre­pri­čan Pi­ža­ma, za­to v stri­pu Moj lajf na tem me­stu na­sto­pi­ta Pi­ža­ma in ilu­stra­tor­ka Ta­nja Ko­ma­di­na kot dru­žin­ska me­di­a­tor­ja in vsem, zla­sti pa ma­te­ri, po­ve­sta, kar jim gre. Pi­ža­ma na od­ru pa: če bi mo­ra­li iz­bi­ra­ti, ali bo­ste majh­nim otro­kom bra­li ori­gi­nal­ni Pe­har su­hih hru­šk ali av­to­bi­o­gra­fi­jo Da­mja­na Mur­ka - ne po­mi­šljaj­te si iz­bra­ti dru­ge. Je manj ži­vljenj­sko ne­var­na.

Ka­kšen od­nos ima­jo vsi tri­je do Can­kar­ja? Ro­za pra­vi, da mu ni ni­ko­li pre­več šel. Dra­me še naj­bolj, dru­ga­če pa se mu zdi ne­kam pre­več go­sto­be­se­den. Pi­ža­ma ga ima kar v či­slih in v že­lod­cu, am­pak vse sku­paj ni nič pro­ti Gom­ba­ču, ki je men­da ce­le­ga po­žrl v sre­dnji šo­li, ho­dil na nje­gov grob in z njim pun­ce osva­jal. Se opra­vi­ču­jem, am­pak če mu je uspe­lo, to ni mo­gel bi­ti Can­kar, ker s Can­kar­jem res ne pre­pri­ča.

Can­kar strip je si­cer či­sto krat­ko­ča­sna do­bro uro tra­ja­jo­ča ma­ni­fe­sta­ci­ja, ki no­če na­tanč­no de­fi­ni­ra­ti cilj­ne pu­bli­ke. Ni za pre­mla­de, ker gre ven­dar­le za nad­gra­dnjo šol­ske­ga Can­kar­ja. Za ta sta­re več­krat zmanj­ka, a kjer ne zmanj­ka, je du­ho­vi­to. Mo­žno je, da naj­bolj ra­ču­na­jo na za­dnjo tri­a­do osnov­ne šo­le in na sre­dnje­šol­ce. Še bolj ver­je­tno je, da zna­jo vsaj do do­lo­če­ne me­re per­for­mans na li­cu me­sta pri­la­go­di­ti vsa­ko­kra­tni struk­tu­ri ob­čin­stva.

Fo­to: Za­vod Škra­teljc

Tri­je ste­bri Can­kar stri­pa

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.