Za­bo­de­ni pri tr­žni­ci umrl v bol­ni­šni­ci

Mo­tiv mno­žič­ne­ga ne­delj­ske­ga pre­te­pa v Ma­ri­bo­ru ni znan. Kri­mi­na­li­sti se naj­bolj ukvar­ja­jo z vpra­ša­njem, kdo je ti­sti, ki je 25-le­tni­ku pov­zro­čil smr­tne ra­ne

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Ma­ri­bor­ski kri­mi­na­li­sti pre­ver­ja­jo pri­ja­vo 34-le­tne­ga Ma­ri­bor­ča­na E. D., ki za­tr­ju­je, da ga je vče­raj, ko se je oko­li pol tre­tje ure zju­traj pe­ljal po Te­zen­ski ce­sti v Ma­ri­bo­ru, pre­hi­tel av­to­mo­bil in da je ne­zna­nec stre­ljal nanj.

Da je naj­manj se­dem­krat stre­ljal pro­ti nje­mu, je Ma­ri­bor­čan E. D. pri­ja­vil po­li­ci­ji. Po­sle­di­ce stre­lja­nja so vi­dne na nje­go­vem av­to­mo­bi­lu. Od vi­rov bli­zu po­li­ci­je smo iz­ve­de­li, da naj bi bi­le na ša­si­ji av­to­mo­bi­la do­mnev­ne­ga oško­do­van­ca vi­dne vsaj tri strel­ne lu­knje, raz­bi­ti sta tu­di dve oken­ski ste­kli. Oško­do­va­nec v stre­lja­nju ni bil za­det, prav ta­ko ne tri le­ta mlaj­ši mo­ški, ki je se­del z njim v av­to­mo­bi­lu, sta pa bi­la oba pri­ja­vi­te­lja do­god­ka, smo iz­ve­de­li ne­u­ra­dno, pod vpli­vom al­ko­ho­la.

Po­li­ci­sti so av­to­mo­bil, na ka­te­rem so vi­dne po­sle­di­ce stre­lja­nja, za­se­gli, pri­ja­vi­te­lja pa so od­pe­lja­li na stro­kov­ni pre­gled, vze­li so ji­ma tu­di bris rok z na­me­nom, da pre­ve­ri­jo, ali bi ute­gni­la bi­ti pri­ja­va stre­lja­nja la­žna.

Ti­skov­ni pred­stav­nik ma­ri­bor­ske po­li­ci­je Mi­ran Ša­dl je pri­ja­vo stre­lja­nja po­tr­dil, več pa o do­god­ku ni mo­gel po­ve­da­ti, ker kri­mi­na­li­sti pre­i­ska­ve še ni­so kon­ča­li. Blo­ka­da na Te­zen­ski ce­sti v Ma­ri­bo­ru je vče­raj pri­ča­la o tem, da mo­dro­u­ni­for­mi­ran­ci na ob­mo­čju, kjer naj bi se bi­lo stre­lja­lo, iše­jo do­ka­ze.

Dru­ži­no in pri­ja­te­lje 25-le­tne­ga Ma­ria K., ki je v mno­žič­nem ne­delj­skem pre­te­pu pri ma­ri­bor­ski tr­žni­ci oble­žal v mla­ki kr­vi, ker ga je nek­do od vple­te­nih v in­ci­dent za­bo­del, je vče­raj do­se­gla tra­gič­na vest. Po­škod­be mla­de­ga mo­ške­ga so bi­le ta­ko hu­de, da so zdrav­ni­ki dva dni po na­pa­du iz­gu­bi­li bit­ko za nje­go­vo ži­vlje­nje.

Kri­mi­na­li­sti so gle­de glav­ne­ga sto­ril­ca, to­rej ti­ste­ga, ki je 25-le­tni­ka za­bo­del v tre­buh, še ve­dno v sle­pi uli­ci, za­to za jav­nost ve­lja po­ziv: "Vse pri­če te­ga do­god­ka, ki kar­ko­li ve­do o pre­te­pu ali ude­le­že­nih v pre­te­pu, po­li­ci­ja na­pro­ša, naj to spo­ro­či­jo na in­ter­ven­tno šte­vil­ko 113 ozi­ro­ma na ano­ni­mno šte­vil­ko 080 1200." Po­li­ci­jo je mo­go­če o in­ci­den­tu ob­ve­sti­ti tu­di na fa­ce­bo­ok pro­fi­lu Po­li­cij­ske upra­ve Ma­ri­bor. Kaj je bil mo­tiv za mno­žič­no kr­še­nje re­da in mi­ru na Ko­ro­ški ce­sti, še ni pov­sem ja­sno. Po­li­ci­jo so na po­moč po­kli­ca­li oko­li pol še­stih zju­traj. Ti­skov­ni pred­stav­nik ma­ri­bor­ske po­li­ci­je Mi­ran Ša­dl je me­di­jem lah­ko raz­kril le, da je bi­lo v do­go­dek do­mnev­no vple­te­nih od de­set do dvaj­set lju­di. Vple­te­nim v pre­tep že sa­mo za­ra­di so­de­lo­va­nja pre­ti do ene­ga le­ta za­po­ra, ti­ste­mu, ki je 25-le­tni­ka uso­dno po­ško­do­val, pa do 15 let za­po­ra.

Po­leg pri­zo­ri­šča hu­de­ga pre­te­pa sta noč­na klu­ba Po­drum in KMŠ. Ali je šlo kaj na­ro­be že tam, še ni pov­sem po­ja­snje­no, po na­ših po­dat­kih pa je naj­prej eska­li­ra­lo med sku­pi­na­ma mo­ških iz Ma­ri­bo­ra in s celj­ske­ga kon­ca, ko so bi­li ti že v av­to­mo­bi­lih, na­kar naj bi se bi­li v ta pre­tep vme­ša­li še lju­dje, ki so sta­li pred noč­nim klu­bom. Od tam je na Ko­ro­ško ce­sto pri­te­kel tu­di Ma­rio K.

Fo­to: Igor NAPAST

Sve­če v spo­min ne­sreč­ne­mu mo­ške­mu, ki se je vple­tel v ne­delj­ski pre­tep v Ma­ri­bo­ru in na­pač­no od­lo­či­tev pla­čal z ži­vlje­njem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.