Ob­to­žni pre­dlog brez mne­nja dr­žav­ne­ga sve­ta

So­je­nje bran­cu gan­gler­ju je pre­lo­že­no na ne­do­lo­čen čas, saj je bi­la zno­va pre­dla­ga­na iz­lo­či­tev so­dni­ce

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Zno­va zah­te­va po iz­lo­či­tvi Kma­lu za­sta­ra­nje. Kdo je kriv?

eprav se branc Kan­gler, ki je od MN. de­cem­bra la­ni po­nov­no dr: av­ni sve­tnik, v ka­zen­skem po­stop­ku v za­de­vi To­plar­na po la­stnih be­se­dah ni­ma na­me­na skli­ce­va­ti na imu­ni­te­to, je nje­gov za­go­vor­nik le­ter Žni­dar­šič iz od­ve­tni­ške dru:be Če­fe­rin in par­tner­ji na okraj­nem so­di­šču v Ma­ri­bo­ru vče­raj opo­zo­ril na pro­ce­sno si­tu­a­ci­jo, ki se ne bi sme­la zgo­di­ti. S skli­ce­va­njem na za­kon o ka­zen­skem po­stop­ku je Žni­da­rič spo­mnil, da bi mo­ra­lo ma­ri­bor­sko to:il­stvo, pre­den je ju­li­ja NLM3 v tej za­de­vi vlo:ilo ob­to:ni pre­dlog zo­per gan­gler­ja, za to pri­do­bi­ti do­vo­lje­nje dr: av­ne­ga sve­ta, saj je bil gan­gler te­daj član dr: av­ne­ga sve­ta. "Av­tor ob­to:ne­ga pre­dlo­ga te­ga ni sto­ril ob ne­dvo­mnem ve­de­nju, da je bil gan­gler dr:av­ni sve­tnik. Da je to ve­del, iz­ha­ja iz za­pi­sni­ka o pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku, ki je na tem so­di­šču po­te­kal NU. no­vem­bra NLM3," je bil na tem so­di­šču ja­sen Žni­dar­šič. So­dni- V so­dni dvo­ra­ni je k ob­dol:eni­ma bran­cu gan­gler­ju in Moj­mir­ju crm­ku vče­raj pri­se­del tu­di se­da­nju :upan Ma­ri­bo­ra An­drej bi­štra­vec. "Pri­šel sem kot pred­stav­nik ob­či­ne. Zgod­ba se je od­vi­la pred le­tom NLM3, ko sem jaz po­stal : upan. V po­stop­ku bi pre­dla­gal, da bi ta­kra­tna vod­ja splo­šne­ga sek­tor­ja pri­ča­la v za­de­vi, če se bo iz­ka­za­lo, da je bi­la Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor v tem me­njal­nem po­slu oško­do­va­na, pa bo ob­či­na, zdaj­šnja eki­pa, vlo:ila to:bo," je me­di­jem iz­ja­vil ma­ri­bor­ski :upan. Bi­vši :upan gan­gler pa je k te­mu pri­po­mnil: "Če bi pri­šlo do oško­do­va­nja, bi mo­ral po­sto­pek po­te­ka­ti na okro:nem in ne na okraj­nem so­di­šču." Pre­ve­ri­li smo, ali je so­di­šče bi­štrav­ca sploh po­va­bi­lo na so­je­nje, in so­dni­ca je razlo:ila, da ne, so pa v od­ve­tni­ški pi­sar­ni, ki v po­stop­ku za­sto­pa Me­stno ob­či­no Ma­ri­bor, razlo:ili, da so va­bi­lo pre­je­li oni in ob­či­no se­zna­ni­li z njim.

Celj­ski kri­mi­na­li­sti so v pred­ka­zen­skem po­stop­ku za­klju­či­li pre­i­sko­va­nje su­mov sto­ri­tev več ko­rup­cij­skih ka­zni­vih de­janj ne­do­vo­lje­ne­ga spre­je­ma­nja in da­ja­nja da­ril.

Z zbi­ra­njem ob­ve­stil, do­ka­zov in z opra­vlje­ni­mi hi­šni­mi pre­i­ska­va­mi na ob­mo­čju celj­ske po­li­cij­ske upra­ve so kri­mi­na­li­sti ugo­to­vi­li, da je in­štruk­tor vo: nje in te­o­ri­je pri opra­vlja­nju go­spo­dar­ske de­jav­no­sti - po na­ših po­dat­kih naj bi to bil evan Sojč - v eni od av­to­šol z ca So­nja Krajnc je s tem v zve­zi da­la be­se­do tu­di to:il­cu ji­ku lu­šni­ku, ki je pri­mer pre­vzel od nek­da­nje­ga to:il­ca Bo­ri­sa Mar­či­ča, a je Pu­šnik od­vr­nil, da se bo o dol:no­sti pri­do­bi­ti mne­nje dr:av­ne­ga sve­ta opre­de­lil v na­da­lje­va­nju po­stop­ka. gdaj se bo po­sto­pek pri­čel, še ni zna­no. So­dni­ca je na­mreč pri­če­tek glav­ne obrav­na­ve pre­lo: ila na ne­do­lo­čen čas, ker je obram­ba po­nov­no zah­te­va­la nje­no iz­lo­či­tev, o če­mer bo od­lo­čil pred­se­dnik okraj­ne­ga so­di­šča v Ma­ri­bo­ru Mar­jan lre­mzl. V pri­me­ru To­plar­na ma­ri­bor­sko to:il­stvo gan­gler­ju oči­ta, da je zlo­ra­bil po­lo: aj, saj da kot : upan v pro­jek­tu To­plar­na ni iz­ko­ri­stil vseh za­kon­skih mo:no­sti. ji na­mreč vlo:il nič­no­stne to:be, če­prav naj bi bi­lo evi­den­tno, da sta pro­da­jal­ca, Mik Ce­lje in MTB, ve­de­la za pred­ku- ob­mo­čja Ce­lja ( po na­ših in­for­ma­ci­jah gre za av­to­šo­lo BBM grajnc) med le­to­ma NLMR in NLMS ( po na­ših in­for­ma­ci­jah gre za av­to­šo­lo BBM grajnc) od kan­di­da­tov za vo: njo zah­te­val in tu­di spre­je­mal ne­do­vo­lje­ne na­gra­de v obli­ki go­to­vi­ne v vi­ši­ni N5 do RLL evrov. got pro­ti­u­slu­go jim je v na­spro­tju z za­ko­nom in dru­gi­mi pred­pi­si, ki ure­ja­jo po­dro­čje pra­vil in po­go­jev za uspo­sa­blja­nje kan­di­da­tov za vo­z­ni­ke, ure­dil vpis v šo­lo vo: nje, ne­u­pra­vi­če­no pri­do­bil evi­denč­ni kar­ton ia­ri­bor­ski žu­pan An­drej bi­štra­vec je na so­di­šču pri­se­del k ob­to­že­ni­ma ioj­mir­ju Grm­ku in bran­cu Kan­gler­ju. pno pra­vi­co. Ti pod­je­tji sta ze­mlji­šča, kjer naj bi sta­la to­plar­na, ku­pi­li od dru:be kil Me­tal - ta jih je pred tem pre­cej ce­ne­je ku­pi­la od pod­je­tja Dom-Smre­ka -, ob­či­na pa jih je na gan­gler­jev pre­dlog, ki ga je po­tr­dil me­stni svet, po­zne­je za­me­nja­la za svo­ja pod Po­hor­jem in v bli:ini au­ro­par­ka. Bi­vši :upan Ma­ri­bo­ra na za­to: ni klo­pi ne se­di. To: il­stvo je pre­pri­ča­no, da mu je pri oči­ta­nem de­ja­nju po­ma­gal di­rek­tor jav­ne­ga pod­je­tja za go­spo­dar­je­nje s stavb­ni­mi ze­mlji­šči Moj­mir Gr­mek.

So­dni­ci So­nji grajnc je bil pri­mer To­plar­na po dveh iz­lo­či­tvah so­dni­kov do­de­ljen je­se­ni NLMS, obram­ba pa pri nje­ni iz­lo­či­tvi vztra­ja za­to, ker mu je grajn­če­va pred tem so­di­la v dru­gi za­de­vi, v ka­te­ri je ime­la do­stop do pri­slu­hov zo­per nje­ga, ki so se na­na­ša­li tu­di na vse­bi­no očit­kov v po­ve­za­vi s To­plar­no. Če bi se pri­slu­hi v pri­me­ru To­plar­na sme­li upo­ra­bi- ti, to se­ve­da ne bi bi­lo spor­no, a dej­stvo je, da to:il­stvo ob­dol:eni­ma v tem po­stop­ku oči­ta zlo­ra­bo po­lo:aja z na­me­nom pri­do­bi­ti ne­pre­mo:enj­sko ko­rist, to pa ni ta­ko ime­no­va­no ka­ta­lo­ško ka­zni­vo de­ja­nje, za ka­te­ro za­kon o ka­zen­skem po­stop­ku omo­go­ča upo­ra­bo iz­sled­kov pri­slu­hov. "je skli­cu­jem se na i mu­ni­te­to, ni­ti le­ta NLM3 se ne bi, ker v no­be­ni za­de­vi ni­sem kriv. nad pa bi opo­zo­ril, da ste kot so­dni­ca ime­li do­stop do vseh iz­sled­kov. Ali ste jih vi­de­li ali ne, jaz ne vem, spo­mnil pa bi vas rad, da se je so­dnik Bo­štjan lo­le­gek, ki mi je so­dil v ti­sti prej­šnji za­de­vi kot ka­sne­je tu­di vi, v za­de­vi To­plar­na sam iz­lo­čil, ker je v ti­stem prej­šnjem po­stop­ku pre­bral ne­kaj, s či­mer se je oku:il," je so­dni­co na­go­vo­ril gan­gler. In­štruk­tor vo­žnje je od kan­di­da­tov pre­je­mal de­nar za hi­tre­je opra­vljen vo­z­ni­ški iz­pit.

Za­ra­di me­dij­ske­ga opo­zar­ja­nja, da bo šel pri­mer To­plar­na v ana­le, saj ima so­di­šče do prav­no­moč­ne­ga so­dne­ga epi­lo­ga čas sa­mo do le­to­šnje je­se­ni, je gan­gler v so­dni dvo­ra­ni pri­po­mnil, da je to: il­stvo upo­ra­bi­lo ma­ne­ver po­dalj­še­va­nja po­stop­ka s tem, da je še­le no­vem­bra la­ni mo­di­fi­ci­ra­lo ob­to: ni pre­dlog. "Iz opi­sa ka­zni­ve­ga de­ja­nja je bri­sal ob­do­bje ka­zni­ve­ga de­ja­nja (spr­va za­tr­je­va­ni oči­tek se je na­na­šal, da sta ob­dol:ena ka­zni­vo de­ja­nje sto­ri­la v le­tu NLLT)," je raz­kril gan­gler, po­tem pa še do­dal, da ni so­di­šče kri­vo, da bo pri­mer za­sta­ral, am­pak je za to kri­vo kve­čje­mu to:il­stvo, ki je "dva­krat pro­si­lo, naj se po­ča­ka, da bo so­di­šče po­sto­pek To­plar­na zdru: ilo z dru­gim po­stop­kom (Po­hor­ske li­va­de, op. p.)." To: ilec Pu­šnik ob gan­gler­je­vi pri­pom­bi ni ostal ti­ho. Spo­mnil ga je, da je zdru: itev za­de­ve To­plar­na s pri­me­rom Po­hor­ske li­va­de no­vem­bra NLM3 pr­vi pre­dla­gal gan­gler­jev te­da­nji za­go­vor­nik, to:il­stvo pa se je s pre­dlo­gom stri­nja­lo zgolj za­ra­di smo­tr­no­sti in eko­no­mič­no­sti po­stop­ka.

vo: nje, s po­na­re­ja­njem po­slov­ne do­ku­men­ta­ci­je ure­dil, da kan­di­da­tu ni bi­lo tre­ba bi­ti na ob­ve­znem te­o­re­tič­nem pro­gra­mu uspo­sa­blja­nja, in ure­dil, da jim ni bi­lo tre­ba v ce­lo­ti iz­ve­sti pred­pi­sa­ne­ga prak­tič­ne­ga de­la uspo­sa­blja­nja.

Celj­ski kri­mi­na­li­sti so na pri­stoj­no dr: av­no to: i lstvo zo­per de­set fi­zič­nih in eno prav­no ose­bo po­da­li pet­najst ka­zen­skih ovadb s po­dro­čja ko­rup­ci­je in dru­ge go­spo­dar­ske kri­mi­na­li­te­te. ga­zen­ske ovad­be so kri­mi­na­li­sti ob in­štruk­tor­ju vo: nje po na­ših in­for­ma­ci­jah po­da­li tu­di zo­per kan­di­da­te za vo:njo (to naj bi bi­li kan­di­da­ti, ki so :e iz­gu­bi­li vo­z­ni­ški iz­pit za­ra­di raz­lič­nih ce­stno­pro­me­tnih pre­kr­škov in so ga mo­ra­li po­nov­no opra­vlja­li). cle­de na dej­stvo, da ome­nje­na za­de­va za­je­ma tu­di po­dro­čje pre­ven­ti­ve in var­no­sti v ce­stnem pro­me­tu, pra­vil in po­go­jev za ude­le:bo vo­z­ni­kov v ce­stnem pro­me­tu, s spo­što­va­njem ka­te­rih se v ve­čji me­ri pri­po­mo­re k za­go­ta­vlja­nju var­no­sti v ce­stnem pro­me­tu, so kri­mi­na­li­sti o ugo­to­vlje­nih huj­ših kr­ši­tvah s po­dro­čja iz­va­ja­nja stro­kov­no­sti, ka­ko­vo­sti in za­ko­ni­to­sti ob­ve­sti­li fav­no agen­ci­jo nS za var­nost pro­me­ta.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.