Vča­sih me­di­ti­ra­li, da­nes hygga­mo

V is­ka­nju var­ne­ga pri­sta­na pred po­no­re­lim sve­tom lju­dje išče­mo re­cep­te za sreč­no ži­vlje­nje. Za­dnjih ne­kaj let se je vse vr­te­lo oko­li hygge, zdaj je na po­ho­du škot­ski prin­cip co­sa­gach

Vecer - - ŠPORT - Is­ka­nje za­ve­tja po škot­sko

Vsa­ke to­li­ko se lju­dje, še po­seb­no vse­ga si­ti, a hkra­ti lač­ni za­ho­dnja­ki, nav­du­ši­mo nad ka­kšno :ivljenj­sko fi­lo­zo­fi­jo. jaj­br: se še spo­mni­te va­la vzho­dnja­ških idej in ezo­te­ri­ke, ki je av­ro­po in ZDA bu­tnil po tem, ko je Brad Pitt za­i­gral v fil­mu Se­dem let v Ti­be­tu, in ne­kaj let ka­sne­je spet, ko je fu­lia no­berts po­sne­la : ivljenj­skih mo­dro­sti poln film fej, mo­li, lju­bi. go smo se na­ve­li­ča­li me­di­ti­ra­ti in se pri­pra­vlja­ti na re­in­kar­na­ci­jo ter ugo­to­vi­li, da za vse na­še te:ave mor­da le ni kri­va kar­ma, je ne­ka­te­rim se­dla v sr­ce sim­pa­tič­na ita­li­jan­ska mi­sel­nost "la dol­ce vi­ta", slad­ko :ivlje­nje, na­gnje­no k u:iva­štvu, brez­skrb­no­sti in več­ne­mu ob­čut­ku za­lju­blje­no­sti. Le­ta 2016 se je zgo­dil za­ni­miv pre­o­brat in so is­kal­ci :ivljenj­ske­ga nav­di­ha za­vi­li na se­ver. V Skan­di­na­vi­jo. ji na­klju­čje. ja pla­ne­tu, ki ga je za­jel ka­os, se se­ver av­ro­pe zdi kot oa­za sre­di bla­zno­sti. Del sve­ta, kjer je ve­či­no ča­sa vse v re­du. gjer je de­nar­ja na pre­tek, lju­dje pa sreč­ni, za­po­sle­ni, pol­ni str­pno­sti in no­tra­nje­ga mi­ru. S pi­ško­ti v pe­či­ci. Ta­ko se vsaj zdi. smo udob­no za­vi­ti v meh­ko ode­jo in be­re­mo naj­ljub­šo knji­go. go poč­ne­mo ne­kaj, kar nas osre­ču­je in pol­ni z ener­gi­jo. Vr­tnar­je­nje z ma­mo, ja­dra­nje s pri­ja­te­lji, na­ku­po­va­nje na naj­ljub­ši tr:ni­ci, spre­hod ob re­ki, po­se­da­nje pred ka­mi­nom, :ar s so­se­di. Pi­tje ča­ja v ti­ši­ni. Pet­kov ve­čer v do­bri dru:bi, ob ška­tli pi­ce. fe kar­ko­li, kar nas nav­da­ja z do­brim ob­čut­kom. Dan­ci so no­ri na be­se­do hygge, ki jo upo­ra­blja­jo kot pri­dev­nik, pri­slov in gla­gol. go hygga­mo, ustvar­ja­mo in­ti­mno vzduš­je in du­šev­no ugod­je, hkra­ti kre­pi­mo ob­ču­tek pri­pa­dno­sti. Se­bi, svo­je­mu do­mu in sku­pno­sti. Da bi pri­va­bi­li hygge, Dan­ci sve­če pri:iga­jo pov­sod, tu­di v učil­ni­cah in na de­lov­nih me­stih, po­dob­no kot ce­lo­tna Skan­di­na­vi­ja na oken­ske po­li­ce po­sta­vlja sve­til­ke s senč­ni­ki. Med po­pla­vo hyggo­ma­ni­je je o dan­skem re- cep­tu za sre­čo iz­šlo ne­kaj knjig, tu­di v slo­ven­šči­ni, glo­bal­no se je po­ve­ča­la pro­da­ja sveč in meh­kih odej. Če gre ver­je­ti ti­stim, ki tren­de po­sta­vlja­jo na sve­tov­nem sple­tu, se fa­sci­na­ci­ja s hygga­njem po­ča­si po­le­ga, na ob­zor­ju pa je :e no­va : ivljenj­ska fi­lo­zo­fi­ja. Iz Škot­ske pri­ha­ja men­da mi­lo­zvoč­ni còsa­gach. Be­se­da, ki se iz­go­vo­ri kot "ko­sgou", iz­vi­ra iz sta­re Za­ho­dnja­ki mr­zlič­no išče­mo mir, udo­bje, to­pli­no. Z vse­mi mo­go­či­mi re­cep­ti. gal­šči­ne in opi­su­je ob­ču­tek za­šči­te­no­sti, to­pli­ne in ugod­ja. got ta­krat, ko zu­naj div­ja sne:ni vi­har, vi pa u:iva­te v to­pli­ni svo­je­ga do­ma. ji si te:ko pred­sta­vlja­ti te­ga ob­čut­ka. Vse­bin­sko to­rej še ve­dno hygga­mo, le z dru­gim ime­nom.

Co­sa­gach se si­cer bolj na­na­ša na zi­mo. Škot­ska tu­ri­stič­na zve­za se je od­lo­či­la ta prin­cip upo­ra­bi­ti za pro­mo­ci­jo svo­je dr: ave, v ka­te­ri hu­de zi­me ni­so red­ke. ger bi Ško­ti v zim­skim me­se­cih ra­di pri­va­bi­li več tu­ri­stov, se­daj pro­mo­vi­ra­jo ob­ču­tek za­ve­tja in udo­bja. ja­če­lo ši­ri­jo na več le­tnih ča­sov in nas spra­šu­je­jo, ali si pred­sta­vlja­mo vla:no me­glo, ki vi­si oko­li sta­ro­dav­nih škot­skih za­ni­mi­vo­sti, in bo:ajo­čo to­pli­no ognja, ki pra­ske­ta v pri­je­tnem pu­bu, kjer sre­ba­te svo­je naj­ljub­še pi­vo. Zve­ni res kot do­ber na­črt. Ti­sti, ki jim je ne­neh­no is­ka­nje udo­bja všeč, pre­dla­ga­jo, da co­sa­gach pre­se­li­mo v la­stne do­mo­ve. ne­ci­mo s film­ski­mi ma­ra­to­ni in eno naj­bolj tren­do­vskih pi­jač te zi­me, ku­ha­nim d:inom. Pa na­sle­dnje le­to? Mor­da bo­mo mir is­ka­li s pe­ko du­naj­ske­ga ja­bolč­ne­ga za­vit­ka ali se umir­ja­li po ru­sko. Z vod­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.