Ju­re Iva­nu­šič, igra­lec:

Ju­re eva­nu­šič o spo­mi­nih, ki ga ve­že­jo na ia­ri­bor, kje vi­di po­ten­ci­al me­sta in ka­ko sta z njim po­ve­za­na za­dnja fil­ma, v ka­te­rih je igral glav­no vlo­go

Vecer - - FRONT PAGE - ii­ha Daj­čman

"Po­ten­ci­al je ve­dno v lju­deh. Ti lju­dje pa so ve­dno bolj uje­ti v svo­je kre­di­te. Zve­za­ni so v stra­hu za svo­je slu:be. ji več po­no­sne­ga ksih­ta, a v Ma­ri­bo­ru ve­dno ne­kaj tli in ta is­kra še ob­sta­ja."

Ju­re eva­nu­šič je bil pr­vi gost na­še no­ve te­den­ske ru­bri­ke "cre­ma na kafe". Vse­stran­ski ume­tnik, ki se ukvar­ja z igro i n glas­bo, gle­da­li­ški i n film­ski igra­lec, sce­na­rist, re: is­er, pi­a­nist, skla­da­telj in šan­so­njer, de­lov­no raz­pet med Ma­ri­bo­rom i n Lju­blja­no.

fu­re je za sre­ča­nje iz­bral lo­kal Bruc v ne­po­sre­dni bli: ini na­ku­še­ve­ga tr­ga. Za­kaj? ger nad lo­ka­lom sta­nu­je­ta nje­go­va star­ša, ki sta med po­go­vo­rom rav­no šla mi­mo. "ja Bruc me ve:ejo spo­mi­ni iz otro- štva in mla­do­sti. Tu­kaj okrog smo se igra­li oko­li­ški otro­ci, ce­li za­di­ha­ni smo sem ho­di­li po vo­do."

Me­sto pod Po­hor­jem ga je kle­sa­lo do zgo­dnje od­ra­sle do­be. "Tu so se zgo­di­li mo­je pr­ve lju­be­zni, raz­o­ča- ra­nja, :elje in hre­pe­ne­nja in to :ivi v me­ni na­prej. fe pa res, da to ni is­to me­sto kot ne­koč." Ma­ri­bo­ra se spo­mi­nja kot me­sta, pol­ne­ga in­du­stri­je, pol­ne­ga de­lav­cev, spo­mni se ju­go­slo­van­skih vo­ja­kov in lju­di, ki so jih obi­sko­va­li, pa mul­ti­kul­tur­no­sti in du­ha po­no­sa, upor­ni­štva, in­te­lek­tu­al­no­sti. Vse to se mu da­nes zdi fik­ci­ja. Me­sto mu je bi­lo ve­dno všeč. "Za­ko­tna dvo­ri­šča, oz­ke uli­ce in po­seb­na kli­ma, ne­po­sre­dnost lju­di. Pa ma­ri­bor­ski hu­mor, ki ga po­gre­šam." V Ma­ri­bo­ru se po­ču­ti dru­ga­če kot dru­gje, ta­kšne lju­di je sre­čal le na tri­me­seč­nem po­to­va­nju po Me­hi­ki: "Me­hi­ča­ni so me­ša­ni­ca med Šta­jer­ci in Bal­kan­ci."

V za­dnjem ča­su ve­li­ko raz­mi­šlja o do­ga­ja­nju v me­stu, ki ni več ena­ko kot vča­sih.

"Sta­ri oče, Dre­i­si­eb­ner s Špič­ni­ka, se je mo­ral od­lo­či­ti, ali bo nje­go­vo po­se­stvo del Av­stri­je ali fu­go­sla­vi­je. kd­lo­čil se je za fu­go­sla­vi­jo in pre­jel odli­ko­va­nje sve­te­ga Sa­ve. V ča­su oble­ga­nja jem cev je bil ova­den, ko so bi­li na nje­go­vem vi­no­to­ču par­ti­za­ni. ja iz­bi­ro je imel de­por­ta­ci­jo v Sr­bi­jo ali usmr­ti­tev v goz­du. kd­lo­čil se je za ča­stno smrt." Iva­nu­šič se spra­šu­je, kaj bi na­re­dil sam. "Da pla­čaš z :ivlje­njem to, da si ča­sten do kon­ca. Ma­ri­bor da­nes je za­me is­to vpra­ša­nje. jaj gle­dam, da vse pro­da­ja­mo tuj­cem? To, da ni več ni­če­sar, ni nor­mal­no." Po­ten­ci­al me­sta je v lju­deh, pra­vi Iva­nu­šič, če­prav si­tu­a­ci­ja ni naj­bolj­ša: "Lju­dje so uje­ti v svo­je kre­di­te. Zve­za­ni so v stra­hu za svo­je slu:be. ji več po­no­sne­ga ksih­ta, a v Ma­ri­bo­ru ve­dno ne­kaj tli in ta is­kra še ob­sta­ja. Že­lel bi si, da bi vzklil po: ar, ki uni­či sta­ro in pri­ne­se no­vo ter da­je to­pli­no."

S po­dob­nim raz­mi­šlja­njem lah­ko po­ve:emo zgod­bo za­dnjih dveh fil­mov, v ka­te­rih je igral glav­no vlo­go. "ja­ber­šni­kov film go­vo­ri o Ma­ri­bor­ča­nih, ki kr­pa­jo me­sec z mes cem. Za­ra­di oko­li­ščin sku­ša­jo na drug na­čin pri­do­bi­ti de­nar in po­za­bi­jo na re­snič­ne vre­dno­te. In to ni me­sto, ki sem ga ne­koč po­znal jaz," pra­vi Iva­nu­šič. V fil­mu Ste­kle li­si­ce, za ka­te­re­ga je na­pi­sal sce­na­rij, na­sto­pa kot kmet, ki se so­o­ča s kri­vi­ca­mi, ki mu jih pov­zro­ča ko­rup­tiv­ni : upan. Sce­na­rij je na­pi­sal le­ta NLMM, pred pro­te­sti, po­u­da­ri, in bi se lah­ko do­ga­jal kjer­ko­li v Slo­ve­ni­ji, ima pa tu­di vse pri­me­si ve­ster­na, tu­di to, da pra­vi­ca zma­ga, kar kri­ti­ki oce­nju­je­jo kot na­i­ven ko­nec, saj v re­al­nem sve­tu zma­ga ko­rup­tiv­ni : upan. Iva­nu­šič se spra­šu­je, kdo je tu­kaj nor: "Po zdra­vi pa­me­ti zma­ga pra­vi­ca. kd te­ga ne od­sto­pam."

Fo­to: Sa­šo Bizjak

Če bi lju­dje upo­ra­blja­li zdra­vo pa­met in sto­pi­li sku­paj, bi ia­ri­bor bil še bolj­ši, je na kle­pe­tu ob ka­vi po­ve­dal

Ju­re Iva­nu­šič.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.