Ko­nČno na so­di­šČu

To­žil­stvo oči­ta nek­da­njim čla­nom uprav zdaj že pro­pa­dlih Zvo­nov Z oško­do­va­nje cer­kve­nih hol­din­gov, kar ob­to­že­ni za­ni­ka­jo

Vecer - - FRONT PAGE - ali­za­be­ta Pla­n­in­šič

Šti­ri le­ta se je ugi­ba­lo, kdo je bil v ozad­ju su­mlji­ve­ga pre­vze­ma hr­va­ške Lu­ke Za­dar le­ta NLLS. V Ve­če­ru smo le­ta NLMM raz­kri­li, da je pre­vzem fi­nan­ci­ra­la ma­ri­bor­ska nad­ško­fi- ja pre­ko cer­kve­nih hol­din­gov Zvon ana in Dva.

In še­le vče­raj, več kot de­set let po po­slu, so na za­to:no klop ma­ri­bor­ske­ga so­di­šča se­dli štir­je iz uprav obeh cer­kve­nih hol­din­gov, ob­to:eni zlo­ra­be po­lo: aja v so­sto­ril­stvu. gre­dit jLB v vi­ši­ni MS,5 mi­li­jo­na evrov, odo­bren Zvo­nu Dva, ki je na­to pre­ko Zvo­na ana pri­šel do dru:be I. f. Sto­ri­tve, naj bi bil fi­nan­ci­ral na­kup ve­čin­ske­ga de­le:a v hr­va­škem pri­sta­ni­šču.

Tro­ji­ca je vče­raj očit­ke iz ob­to:ni­ce za­vr­ni­la, dva oseb­no, eden pi­sno, če­tr­te­ga bo so­di­šče še pov­pra­ša­lo o nje­go­vi kriv­di. A da ne gre za ka­zni­vo de­ja­nje, so eno­tni. Da je bi­lo pod- je­tje I. f. Sto­ri­tve, ki je ku­pi­lo del­ni­ce pri­sta­ni­šča - zdaj z nji­mi po od­red­bi so­di­šča ne sme raz­po­la­ga­ti - usta­no­vlje­no prav za­to, da sta Zvo­no­va pre­ko nje­ga ure­sni­če­va­la pro­jek­te, ki jih sa­ma ni­sta zmo­gla ali sme­la, je bi­lo vče­raj sli­ša­ti na so­di­šču.

Več kot de­set l et j e že mi­ni­lo od pod­pi­sa spor­nih po­godb, za­ra­di ka­te­rih so vče­raj na za­to­žno klop se­dli nek­da­nji vo­dil­ni v pro­pa­dlih cer­kve­nih hol­din­gih Zvon Ena in Zvon Dva. In do­brih šest let od Ve­če­ro­ve­ga raz­kri­tja, da za pre­vze­mom Lu­ke Za­dar sto­ji­ta prav oba cer­kve­na hol­din­ga ozi­ro­ma po­sre­dno ma­ri­bor­ska nad­ško­fi­ja.

To­ži­lec Iz­tok Krum­pak iz spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva če­tve­ri­ci - Lju­bu Pe­če­tu kot nek­da­nje­mu čla­nu upra­ve Zvo­na Dva, ka­sne­je pa tu­di pred­se­dni­ku te­ga hol­din­ga, Fran­cu Je­šov­ni­ku, pred­se­dni­ku upra­ve Zvo­na Dva, Si­mo­nu Zdol­šku, pred­se­dni­ku upra­ve Zvo­na Ena, in Ma­te­ji Vid­nar Sti­plo­šek, čla­ni­ci upra­ve Zvo­na Ena - oči­ta zlo­ra­bo položaja in pra­vic v so­sto­ril­stvu. Za oči­ta­no de­ja­nje je po ka­zen­skem za­ko­ni­ku pred­vi­de­na ka­zen od ene­ga do osmih let za­po­ra.

Vse­bi­na ob­to­žni­ce vče­raj si­cer ni bi­la pre­bra­na, to­ži­lec Krum­pak je bil gle­de te­ga pre­cej skriv­no­sten in je no­vi­nar­jem ni ho­tel pov­ze­ti ni­ti v ne­kaj stav­kih, češ da bo pre­bra­na ob za­čet­ku so­je­nja. In ker ni pri­ča­ko­val pri­zna­nja ob­to­že­nih, so­dni­ci Da­ni­li Dobč­nik Šo­šte­rič ni pred­sta­vil, ka­kšno ka­zen bi ob pri­zna­nju to­žil­stvo ter­ja­lo za ob­to­že­ne.

Na vče­raj­šnji pre­do­brav­nav­ni na­rok sta pri­šla le dva od ob­to­že­nih. Kot je po­ve­dal za­go­vor­nik Lju­ba Pe­če­ta, od­ve­tnik Sil­vo Go­dič, nje­gov kli­ent ni pre­jel va­bi­la, saj oči­tno ni bil va­bljen na pra­vi na­slov. Od­ve­tnik Jo­sip Se­ver, ki je vče­raj go­vo­ril v ime­nu Fran­ca Je­šov­ni­ka, je de­jal, da je nje­gov kli­ent vlo­žil ugo­vor zo­per ob­to­žni­co, v spis pa je vlo­žil Je­šov­ni­ko­vo iz­ja­vo, v ka­te­ri ta kriv­do za oči­ta­no mu ka­zni­vo de­ja­nje za­ni­ka. Tr­di, da ob­to­žni­ce ne ra­zu­me, in od to­žil­stva pri­ča­ku­je do­ka­ze, ki bi po­tr­di­li očit­ke o sto­ri­tvi ka­zni­ve­ga de­ja­nja. Na krat­ko sta so­di­šču o tem, ali se bo­sta iz­ja­vi­la o kriv­di, od­go­vo­ri­la Si­mon Zdol­šek in Ma­te­ja Vid­nar Sti­plo­šek. Da kriv­de ne pri­zna­ta, sta po­no­vi­la eden za dru­gim. A če­tu­di vse­bi­na ob­to­žni­ce na račun če­tve­ri­ce ni bi­la pred­sta­vlje­na, je bi­lo ja­sno, da je v ozad­ju zgod­be na­kup del­nic Lu­ke Za­dar. Če­tve­ri­ca naj bi bi­la, je pre­pri­ča­no to­žil­stvo, iz­ra­bi­la svoj po­lo­žaj z na­me­nom, da bi druž­bi I. J. Sto­ri­tve pri­do­bi­la ve­li­ko pre­mo­ženj­sko ko­rist v vi­ši­ni 17,5 mi­li­jo­na evrov. Je­šov­nik v vlo­gi pred­se­dni­ka upra­ve Zvo­na Dva naj bi bil z NLB 11. ju­li­ja 2007 skle­nil kre­di­tno po­god­bo v vi­ši­ni 17,5 mi­li­jo­na evrov, za za­va­ro­va­nje te­ga kre­di­ta pa naj bi bil Zdol­šek kot pred­se­dnik upra­ve Zvo­na Ena is­te­ga dne z NLB skle­nil po­god­bo o za­sta­vi ne­ma­te­ri­a­li­zi­ra­nih vre­dno­stnih pa­pir­jev v la­sti Zvo­na Ena (šlo je za del­ni­ce He­li­o­sa, Cin­kar­ne Ce­lje, Be­lin­ke) v vi­ši­ni do­brih 19 mi­li­jo­nov evrov. 18. ju­li­ja 2007 sta Pe­če v ime­nu Zvo­na Dva in Vid­nar Sti­plo­ško­va v ime­nu Zvo­na Ena skle­ni­la po­god­bo, s ka­te­ro je Zvon Dva Zvo­nu Ena odo­bril po­so­ji­lo v vre­dno­sti 17,5 mi­li­jo­na evrov. Dan ka­sne­je pa je Sti­plo­ško­va pod­pi­sa­la po­god­bo o krat­ko­roč­nem po­so­ji­lu s pod­je­tjem I. J. Sto­ri­tve v vi­ši­ni prav ta­ko 17,5 mi­li­jo­na evrov. Te­ga de­nar­ja pod­je­tje I. J: Sto­ri­tve ni ni­ko­li vr­ni­lo. Po mne­nju to­žil­stva naj bi bi­la če­tve­ri­ca ob­to­že­nih že ob skle­ni­tvi po­sla ve­de­la, da je druž­ba I. J. Sto­ri­tve in­sol­ven­tna, da je vre­dnost nje­ne­ga pre­mo­že­nja manj­ša od vso­te nje­nih ob­ve­zno­sti in da po­so­ji­la ne bo mo­gla vr­ni­ti. Ob­to­že­ni naj ne bi ni­ti ter­ja­li vra­či­la po­so­ji­la ni­ti zah­te­va­li do­da­tne­ga za­va­ro­va­nja, zo­per I. J. Sto­ri­tve pa ni­so spro­ži­li po­stop­ka iz­vr­šbe ali ste­ča­ja. Zvon Ena naj bi bil ta­ko ostal oško­do­van za za­sta- vlje­ne del­ni­ce, Zvon Dva pa je kljub pro­da­ji vre­dno­stnih pa­pir­jev Zvo­na Ena ostal NLB dol­žan sko­raj mi­li­jon evrov glav­ni­ce. Druž­bo I. J. Sto­ri­tve, ki naj bi bi­la ta­ko bo­ga­tej­ša za 17,5 mi­li­jo­na evrov, s ka­te­ri­mi naj bi bi­le ku­plje­ne del­ni­ce Lu­ke Za­dar, pa naj bi bil po mne­nju mno­gih ta­ko la­stni­ško kot upra­vlja­vsko ob­vla­do­val prav Lju­bo Pe­če, kar je ta v pre­i­ska­vi si­cer za­ni­kal. Je­šov­nik je, na­spro­tno, po­ve­dal, da je druž­bo usta­no­vil prav Pe­če. Ne­kaj let po­zne­je, ko sta oba hol­din­ga že pri­sta­la v ste­ča­ju, se je la­stni­štvo hr­va­ške­ga pri­sta­ni­šča se­li­lo v ro­ke ma­ri­bor­ske­ga pod­je­tni­ka in ta­ksi­s­ta Da­ni­je­la Rob­ni­ka. Nje­go­ve­mu pod­je­tju Di­lu­cu­lo, d.o.o., je si­cer raz­po­la­ga­nje z oko­li 57 ti­soč del­ni­ca­mi Lu­ke Za­dar, kar pred­sta­vlja 53 od­stot­kov la­stni­štva te lu­ke, pre­po­ve­da­no. So­dni­ca Dobč­ni­ko­va je od­lo­či­la, da bo Pe­če­ta še en­krat va­bi­la na pre­o­brav­nav­ni na­rok, na­to pa za­če­la so­je­nje. Med­tem ko od­ve­tni­ka Se­ver in Bo­jan Star­čič, ki za­go­var­ja Vid­nar Sti­plo­ško­vo, do­ka­znih pre­dlo­gov ni­sta ime­la, pa je bil ve­li­ko ob­šir­nej­ši Zdol­škov od­ve­tnik Du­šan Pun­gar­tnik. Ta je ob 25 pri­čah, ka­te­rih za­sli­ša­nje je pre­dla­ga­lo to­žil­stvo, pre­dla­gal še za­sli­ša­nje nek­da­nje­ga di­rek­tor­ja I. J. Sto­ri­tev Jo­že­fa Ti­šler­ja pa tu­di Rob­ni­ka. Za sle­dnja dva se je tu­di vpra­šal, za­kaj ju ni med ob­to­že­ni­mi. Ti­šler­ja so­di­šče ne bo mo­glo va­bi­ti kot pri­čo, ker je mr­tev, su­mi o vple­te­no­sti Da­ni­je­la Rob­ni­ka v to zgod­bo pa so po na­ših po­dat­kih še zme­raj v fa­zi pred­ka­zen­ske­ga po­stop­ka. "Da je bi­lo pod­je­tju I. J. Sto­ri­tve ure­je­no po­so­ji­lo z na­me­nom, da ga ta ne vr­ne, je či­sti kon­strukt, ki ni­ma zve­ze z re­al­nim sta­njem. Šlo je za po­so­ji­lo, ki je bi­lo na­me­nje­no prav na­ku­pu del­nic Lu­ke Za­dar. In pod­je­tje I. J. Sto­ri­tve je te del­ni­ce ku­pi­lo, spra­šu­jem se, za­kaj to dej­stvo to­žil­stvo igno­ri­ra," je na­va­jal Pun­gar­tnik. Opo­zo­ril je tu­di, da so bi­le ka­sne­je po­god­be o vra­či­lu pro­lon­gi­ra­ne, po za­dnjem skle­nje­nem ane­ksu je ime­lo pod­je­tje I. J. Sto­ri­tve čas za vra­či­lo do 10. ja­nu­ar­ja 2012. "To­žil­stvo oči­ta tu­di, da gre za po­so­ji­lo druž­bi, ki la­stni­ško ni bi­la po­ve­za­na z Zvo­no­vi, za­ra­di če­sar bi pri po­slo­va­nju z njo bi­la po­treb­na po­seb­na skrb. To ne dr­ži. I. J. sto­ri­tve je bi­la na­men­sko usta­no­vlje­na druž­ba, pre­ko ka­te­re sta Zvo­no­va ure­sni­če­va­la pro­jek­te, ki jih sa­ma ni­sta zmo­gla ali sme­la," so bi­le be­se­de od­ve­tni­ka Pun­gar­tni­ka.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ma­te­ja Vid­nar Sti­plo­šek in Si­mon Zdol­šek sta očit­ke iz ob­to­žni­ce za­vr­ni­la.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

To­ži­lec Iz­trok Krum­pak no­vi­nar­jem vse­bi­ne ob­to­žni­ce ni že­lel iz­da­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.