Ne­go­va(l)ni blok

Vecer - - VŽARIŠČU - Roz­ma­ri Pe­tek

Bo­ja­zni so od­več, skep­ti­ki so ne­po­treb­ni, blok 6 de­lu­je kot "ur­ca", spo­ro­ča­jo iz Ter­mo­e­lek­trar­ne Šo­štanj. Pa kaj, če blok la­ni kar 60 dni ni obra­to­val. S tem ni la­stni­ka, HSE, nič oško­do­val, vča­sih ga s tem ce­lo ob­va­ru­je pred iz­gu­bo. Obe­nem še ve­dno da­je več kot tre­tji­no slo­ven­ske ele­k­trič­ne ener­gi­je in brez nje­ga bi la­stnik v ča­su niz­ke vi­ši­ne vo­de tež­ko di­hal.

Spet mo­ra­mo po­na­vlja­ti, ka­ko ve­mo, da je okolj­sko spre­je­mlji­vej­ši, in mu pri­zna­va­ti, da brez nje­ga (še) ne gre. A ven­dar, res ni na me­stu po­mi­slek, da bi za vre­dnost 1,4 mi­li­jar­de evrov člo­vek pri­ča­ko­val vsaj brez­hib­no de­lo­va­nje? Od­go­vor je iro­ni­čen. V Te­šu so na­mreč po­u­da­ri­li, da so la­ni za­be­le­ži­li le dve okva­ri, v 13 pri­me­rih pa je bil blok usta­vljen "za­vo­ljo iz­pa­da ozi­ro­ma ne­ge". Iz­po­sta­vi­li in ja­sno za­pi­sa­li so ter­mi­ne, kaj so­di pod ne­go, kaj pod iz­pad, okva­ro, re­mont. Ne­go, če­rav­no je iz­raz mal­ce ne­po­sre­čen, še ra­zu­me­mo. V teh pri­me­rih gre za do­go­vor­je­no za­u­sta­vi­tev blo­ka z na­me­nom od­pra­ve na­pak. Le­tos ta­ko vsaj dva me­se­ca

Kom­pot je tu, kna­pi pa so ga si­ti

ne bo de­lo­val, ker ga bo­do ne­go­va­li v okvi­ru re­dne­ga re­mon­ta. Ka­kšna naj bi bi­la ta­ko bi­stve­na raz­li­ka med iz­pa­dom in okva­ro, pa ni ja­sno. V obeh pri­me­rih se blok za­u­sta­vi. V obeh pri­me­rih je tre­ba na­pa­ko od­pra­vi­ti in v obeh pri­me­rih se to zgo­di ne­na­čr­to­va­no.

Upra­va je vče­raj kot do­kaz, da je blok 6 v pri­mer­ja­vi z dru­gi­mi pri­bli­žno ena­ko moč­ni­mi elek­trar­na­mi nad­pov­preč­no za­ne­sljiv, iz­po­sta­vi­la dve manj po­sre­če­ni na­lož­bi – če­ške Led­vi­ce in nem­ški Wal­sum. V Led­vi­cah so še da­nes v fa­zi te­sti­ra­nja, pa naj bi bi­li za­če­li obra­to­va­ti že le­ta 2012. V Wal­su­mu pa se je za­če­tek obra­to­va­nja za­vle­kel za tri le­ta, v le­to 2013, s tem da so mo­ra­li za­me­nja­ti ce­lo­ten ko­tel. Ni­so pa po­ve­da­li, da se in­ve­sti­tor­ja v Wal­su­mu pač ni­sta za­do­vo­lji­la s "kr­pa­njem", am­pak da je Al­stom mo­ral za­me­nja­ti ko­tel. Kot tu­di ne, da je ti­sta elek­trar­na z mo­čjo 750 me­ga­va­tov sta­la 820 mi­li­jo­nov evrov. In še, da je pri­mer­lji­vih elek­trarn v Evro­pi, ki so jih po­sta­vi­li za manj de­nar­ja, še kar ne­kaj.

Se­da­nji di­rek­tor Ar­man Ko­ri­tnik se, ko be­se­da na­ne­se na mi­nu­le gre­he, za­ra­di ka­te­rih je vre­dnost na­lož­be v blok 6 po­le­te­la v ne­bo, ne že­li po­go­var­ja­ti. Res je, da je sam v zgod­bo vsto­pil mno­go ka­sne­je in da s tem de­jan­sko ni­ma nič. Ne že­li me­ša­nja ja­bolk in hru­šk, pra­vi, a dej­stvo je, da je kom­pot tu, te­ga pa so že pov­sem si­ti kna­pi čez ce­sto. Za­to bo da­nes di­rek­tor Pre­mo­gov­ni­ka Ve­le­nje na mi­zo do­bil men­da 13 zah­tev za­po­sle­nih, ki že­li­jo vse – od ve­čje var­no­sti do ve­čjih plač. Na­me­sto po­slo­vod­stva se na­mreč spra­šu­je­jo, če­mu bi le kna­pi, ki ta­ko ali ta­ko ni­ko­li ne bo­do do­se­gli ce­ne pre­mo­ga, ki je bi­la oblju­blje­na ob od­lo­či­tvi za gra­dnjo blo­ka 6, bi­li žr­tve pre­dra­ge na­lož­be v blok 6. Le­vo spo­daj Slo­ven­skih ro­ko­me­ta­šev je v su­ro­vih pri­pra­vah na evrop­sko pr­ven­stvo vsak dan manj. Na par­ke­tu pu­šča­jo sr­ce in dru­ge or­ga­ne. Še kak dan, pa bo dres oble­kel sam - Vu­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.