Eki­pa Pop TV na po­li­ci­jo

Vecer - - VŽARIŠČU -

Lo­kal­na po­li­ci­ja je v Pri­je­dor­ju v BiH pri­dr­ža­la no­vi­nar­sko eki­po Sve­ta in 24UR. Kot so za­pi­sa­li na por­ta­lu ko­mer­ci­al­ne te­le­vi­zi­je, so in­ter­vju­va­li mi­mo­i­do­če in ta­krat je do njih pri­sto­pi­la lo­kal­na po­li­ci­ja ter jih na pod­la­gi su­ma te­ro­riz­ma pri­ve­dla na po­li­cij­sko po­sta­jo. Med­tem so jih že iz­pu­sti­li. Do­ga­ja­nje nam je po­tr­dil tam­kaj­šnji no­vi­nar Av­do Av­dić: "To ni ne­kaj obi­čaj­ne­ga. Gre za kla­si­čen pri­mer pri­ti­ska na no­vi­nar­je." Ob tem je spo­mnil, da je Đuđiće­va pred le­ti de­la­la za ge­o­det­sko upra­vo in ima za­ra­di teh iz­ku­šenj ver­je­tno po­ve­za­ve pri naj­viš­jih pred­stav­ni­kih Re­pu­bli­ke srb­ske. (bp, krb)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.