Mi­ni­str­stvo pri­sluh­ni­lo in­te­re­som Ko­pra

Mi­ni­str­stvo za in­fra­struk­tu­ro pre­dla­ga for­mu­lo za de­li­tev kon­ce­sni­ne Lu­ke Ko­per v raz­mer­ju 82:18, s ka­te­ro je Me­stna ob­či­na Ko­per bolj za­do­volj­na od an­ka­ran­ske ob­či­ne

Vecer - - VŽARIŠČU - Uroš Esih

Po­mem­ben pro­ra­čun­ski vir za obal­ni ob­či­ni, ve­čjo Me­stno ob­či­no Ko­per in manj­šo An­ka­ran, je kon­ce­sni­na, ki jo ob­či­na­ma pla­ču­je Lu­ka Ko­per. Lu­ka je la­ni pla­ča­la 6,6 mi­li­jo­na evrov kon­ce­sni­ne, ki jo si­cer v ce­lo­ti na­ka­že v dr­žav­ni pro­ra­čun, od tam gre po­lo­vi­ca te­ga zne­ska na mi­ni­str­stvo za in­fra­struk­tu­ro, dru­go po­lo­vi­co pa raz­de­li­jo med Me­stno ob­či­no Ko­per in od le­ta 2015 tu­di Ob­či­no An­ka­ran.

Ured­ba o upra­vlja­nju ko­pr­ske­ga to­vor­ne­ga pri­sta­ni­šča pred­vi­de­va, da se kon­ce­si­ja raz­de­li ta­ko, da gre 55 od­stot­kov sred­stev ob­či­ni Ko­per, 45 od­stot­kov pa an­ka­ran­ski ob­či­ni, kar pre­ra­ču­na­no na ob­ča­na po­me­ni, da An­ka­ran gle­de na šte­vi­lo pre­bi­val­cev do­bil bi­stve­no ve­čji de­lež. La­ni je MOK z več kot 50 ti­soč pre­bi­val­ci do­bi­la 1,7 mi­li­jo­na evrov, An­ka­ran z do­bri­mi tri ti­soč pre­bi­val­ci pa 1,5 mi­li­jo­na evrov.

De­li­tve­ni ključ se­ve­da spro­ža ne­za­do­volj­stvo v Ko­pru, če­sar se za­ve­da­jo tu­di na in­fra­struk­tur­nem mi­ni­str­stvu, za­to se je mi­ni­ster Pe­ter Ga­šper­šič vče­raj se­stal z žu­pa­no­ma Ko­pra Bo­ri­som Po­po­vi­čem in An­ka­ra­na Gre­gor­jem Strmč­ni­kom ter ji­ma pred­sta­vil pre­dlog no­ve­ga na­či­na de­li­tve kon­ce­sij­ske da­ja­tve med ob­či­na­ma z že­ljo, da se de­li­tev kon­ce­sij­ske da­ja­tve med obe ob­či­ni raz­de­li na pra­vič­nej­ši na­čin.

V la­ni spre­je­tem po­mor­skem za­ko­ni­ku je mi­ni­str­stvo ustva­ri­lo za- kon­ske pod­la­ge za nov na­čin de­li­tve. Po mi­ni­stro­vih be­se­dah so opre­de­li­li tri me­ri­la, in si­cer po­vr­ši­no ko­pen­ske­ga de­la pri­sta­ni­šča, po no­vem pa še ve­li­kost ob­či­ne ter šte­vi­lo nje­nih pre­bi­val­cev. Mi­ni­str­stvo ob­či­na­ma ta­ko pre­dla­ga, da se vsi tri­je kri­te­ri­ji upo­šte­va­jo ena­ko, in na pod­la­gi te­ga bi bi­la de­li­tev v raz­mer­ju 18 od­stot­kov da­ja­tve An­ka­ra­nu in 82 od­stot­kov Ko­pru.

"Pre­dla­ga­na je bolj po­šte­na de­li­tev, ni ide­al­na za nas, je pa bolj po­šte­na," je pre­dlog ko­men­ti­ral ko­pr­ski žu­pan Bo­ris Po­po­vič. Manj za­do­vo­ljen je bil Strmč­nik, ki je de­jal, da je tre­nu­ten pre­dlog de­li­tve za An­ka­ran še ne­spre­je­mljiv in ne­pri­me­ren. Pri treh pre­dla­ga­nih kri­te­ri­jih po nje­go­vih be­se­dah manj­ka še če­tr­ti, kjer bi bi­lo tre­ba upo­šte­va­ti, ko­li­kšno po­vr­ši­no ob­či­na na­me­nja za opra­vlja­nje te de­jav­no­sti. An­ka­ran na­me­ni na­mreč eno tre­tji­no po­vr­ši­ne ob­či­ne za ob­mo­čje dr­žav­ne­ga pro­stor­ske­ga na­čr­ta za pri­sta­ni­šče. Da bi se do­se­glo so­glas­je na pod­la­gi v mi­ni­str­stvu pre­dla­ga­ne­ga klju­ča, je ma­lo ver­je­tno, kar je na­ka­zal tu­di Strmč­nik, ki je na­po­ve­dal še so­dni spor, če ne bi pri­šli do re­ši­tve, ki bo spre­je­mlji­va za An­ka­ran.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Tre­nu­tni pre­dlog de­li­tve kon­ce­sni­ne Lu­ke Ko­per je za An­ka­ran še ne­spre­je­mljiv in ne­pri­me­ren.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.