Po­pra­vek k član­ku "Ko­ši­če­vi zla­ti po­sli na Hr­va­škem"

Vecer - - VŽARIŠČU - Zo­ran Šo­la­ja Ma­ri­bor, 4. 11. 2016

V ča­sni­ku Ve­čer je bil 4. 11. 2016 ob­ja­vljen čla­nek z na­slo­vom Ko­ši­če­vi zla­ti po­sli na Hr­va­škem, v ka­te­rem se ome­nja­jo do­mnev­no spor­ni po­sli v druž­bi Ma­sli­na, d.o.o. V član­ku se go­vo­ri o "na­ve­zi Ko­šič-Šo­la­ja", gle­de ka­te­re naj bi se od­pi­ra­lo več vpra­šanj. Ker se me kot nek­da­nje­ga di­rek­tor­ja druž­be Ma­sli­na, d.o.o., v član­ku ome­nja za na­ved­bo o do­mnev­no spor­nih po­slih v tej druž­bi, lah­ko v jav­no­sti na­sta­ne ne­u­pra­vi­čen vtis mo­je po­ve­za­no­sti s ta­kšni­mi po­sli. Za­to že­lim ja­sno in ne­dvo­u­mno po­u­da­ri­ti, da v ča­su, ko sem bil di­rek­tor druž­be Ma­sli­na, d.o.o., ni­so bi­li skle­nje­ni no­be­ni spor­ni po­sli ni­ti ni po­ni­knil ka­kr­šen­ko­li de­nar.

Prav ta­ko ne dr­ži na­ved­ba, da je bil Ma­tej Ko­šič an­ga­ži­ran pri hr­va­ških po­slih z me­noj pri gra­dnji ho­te­la na Pa­gu. Ne stri­njam se z ome­nja­njem mo­je­ga ime­na v kon­te­kstu do­mnev­no spor­nih po­slov, s ka­te­ri­mi ni­sem po­ve­zan. V član­ku se na­mreč mo­je ime ome­nja zgolj za­to, ker sem bil do­lo­čen čas di­rek­tor druž­be, o ka­te­ri se po­ro­ča, kljub te­mu pa lah­ko v jav­no­sti na­sta­ne ne­u­pra­vi­čen vtis o mo­ji po­ve­za­no­sti s po­ro­ča­no te­ma­ti­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.