Ma­ri­bor­čan­ke še dru­gič bolj­še od Ka­mni­čank

V po­vra­tni tek­mi šest­naj­sti­ne fi­na­la po­ka­la Cev si je No­va KBM Bra­nik z zma­go pro­ti Ca­li­tu pri­i­gra­la na­pre­do­va­nje

Vecer - - ŠPORT - Zma­go Go­m­zi

Si­noč­nja po­vra­tna tek­ma šest­naj­sti­ne fi­na­la za evrop­ski po­kal Cev med od­boj­ka­ri­ca­mi No­ve KBM Bra­ni­ka in Cal­ci­ta Ka­mnik se je kon­ča­la z zma­go Ma­ri­bor­čank s 3: 1 (25: 23, 19: 25, 25: 23, 25:12). Gle­de na to, da so dr­žav­ne pr­va­ki­nje Ka­mni­čan­ke s 3:1 pre­ma­ga­le že v pr­vi tek­mi v go­steh, so se uvr­sti­le v osmi­no fi­na­la, kjer se bo­do v dveh tek­mah uda­ri­le z ru­sko eki­po Kra­sno­jarsk.

Ma­ri­bor­ska vr­sta, ki je tu­di to­krat za­i­gra­la brez po­ško­do­va­ne Ize Mla­kar, je tek­mo za­če­la hra­bro in po ne­u­go­dnih za­če­tnih udar­cih Sa­re Naj­dič po­ve­dla s 4:0. Dr­žav­ne pr­va­ki­nje so tu­di v na­da­lje­va­nju na­re­ko­va­le ri­tem igre in ob dru­gem teh­nič­nem od­mo­ru vo­di­le s 16:10. Ko so go­stje za­i­gra­le bolj na­pa­dal­no, je pri go­sti­te­lji­cah za­čel še­pa­ti spre­jem, nji­ho­va pred­nost je ko­pne­la in pri 20:20 je Cal­cit re­zul­tat iz­e­na­čil. V ključ­nih tre­nut­kih so ma­ri­bor­ske od­boj­ka­ri­ce spet za­i­gra­le na vso moč, si pri­i­gra­le pred­nost dveh točk in to z zbra­no igro ob­dr­ža­le do kon­ca ni­za.

Manj zbra­no so Šta­jer­ke za­če­le dru­gi niz, saj so si pri­vo­šči­le ne­kaj na­pak in Go­renj­ke so ob pr­vem teh­nič­nem od­mo­ru vo­di­le z 8:6. To­da po odlič­nih za­če­tnih udar­cih Ma­ri­ne Ka­u­čič sta Ela Pin­tar in Ana Ma­ri­ja Vovk z ne­kaj za­po­re­dni­mi toč­ka­mi svo­jo eki­po po­pe­lja­li v vod­stvo z 10:8. Do 17:17 je bi­la igra iz­e­na­če­na, na­to pa je Ur­ška Igli­čar do­se­gla dve toč­ki za vod­stvo Ka­mni­čank (19:17), ki so v od­lo­čil­nih mi­nu­tah igra­le brez na­pa­ke in iz­e­na­či­le re­zul­tat v ni­zih. Tu­di uvo­dne mi­nu­te tre­tje­ga ni­za so mi­ne­va­le v iz­e­na­če­ni igri. Eki­pi sta se me­nja­va­li v vod­stvu, ven­dar si do dru­ge­ga teh­nič­ne­ga od­mo­ra no­be­na ni pri­i­gra­la viš­je pred­no­sti. V na­da­lje­va­nju pa so Ma­ri­bor­čan­ke za­i­gra­le ze­lo na­pa­dal­no, ta­ka igra se jim je obre­sto­va­la in po­ve­dle so s kar 22:16. To­da

tek­mi­ce se ni­so pre­da­le, pri­bli­ža­le so se na toč­ko (24:23), na­to pa je toč­ko za 2:1 v ni­zih do­se­gla Ani­ta So­bo­čan. Z osvo­ji­tvi­jo dru­ge­ga ni­za so si slo­ven­ske pr­va­ki­nje že za­go­to­vi­le na­pre­do­va­nje v osmi­no fi­na­la.

Tek­mo­val­ni na­boj je pri Ka­mni­čan­kah v na­da­lje­va­nju tek­me splah­nel in na igri­šču so za­go­spo­da­ri­le ma­ri­bor­ske od­boj­ka­ri­ce. Toč­ke so ni­za­le kot po te­ko­čem tra­ku in brez te­žav osvo­ji­le še tre­tji, zma­go­vi­ti niz. "Ver­je­li smo, da lah­ko eki­po Cal­ci­ta pre­ma­ga­mo še dru­gič. De­kle­ta so igra­la za­vze­to od pr­ve mi­nu­te. Tu­di tak­tič­ne za­mi­sli, ki smo jih va­di­li na tre­nin­gih, so pa­dle na plo­dna tla. De­kle­tom če­sti­tam za na­pre­do­va­nje, za­slu­ži­le so si ga," je po­ja­snil tre­ner Bra­ni­ka Sa­mo Mi­klavc. "Raz­o­ča­ra­ni smo, kaj­ti v Ma­ri­bor smo pri­po­to­va­li po zma­go, že­le­li smo si na­pre­do­va­nja. V na­ši igri ni bi­lo pra­ve­ga rit­ma, tek­mi­ce pa so po­ka­za­le ve­li­ko bolj­šo igro, iz­ko­ri­sti­le na­še sla­bo­sti in za­slu­že­no zma­ga­le," je ra­zlo­žil tre­ner Cal­ci­ta Gre­gor Roz­man.

Fo­to: Igor NAPAST

Ma­ri­bor­čan­ke so se vče­raj po zma­gi pro­ti Cal­ci­tu ve­se­li­le. Zdaj jih ča­ka pot v Kra­sno­jarsk.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.