Stav­kov­no min­sko po­lje

Stav­ke še ne bo, je pa ozra­čje pre­cej na­e­le­ktre­no tu­di med sin­di­ka­to­ma v pod­je­tju

Vecer - - Front Page - Lo­če­no ali sku­paj? Pri­sta­li že na mar­si­kaj

Stav­ke v Pre­mo­gov­ni­ku Ve­le­nje še ne bo, je pa ozra­čje na­e­le­ktre­no tu­di med pod­je­tni­ški­ma sin­di­ka­to­ma.

Vče­raj do po­zne­ga po­pol­dne­va ni bi­lo pov­sem ja­sno, ali bo sin­di­kat SDRES, ki ima v Pre­mo­gov­ni­ku Ve­le­nje manj­ši od­sto­tek član­stva, upra­vi na­po­ve­dal stav­ko ali ne. Kot tu­di ne, ali se bo stav­ki pri­dru­žil ve­čin­ski sin­di­kat SPESS, ki se je ob za­dnjih ak­tiv­no­stih manj­šin­ske­ga sin­di­ka­ta po­ču­til že ogro­že­ne­ga. Na kon­cu je SDRES upra­vi sam po­dal 13 stav­kov­nih zah­tev; od ta­kšnih, ki bi lah­ko bi­le ure­sni­člji­ve le na dol­gi rok, do de­ni­mo 15- od­sto­tne­ga po­vi­ša­nja plač in pred­vsem konč­ne ure­di­tve de­lov­ne­ga ča­sa. Ru­dar­jem se na­mreč nuj­ne pri­pra­ve na de­lo ne šte­je­jo v de­lov­ni čas. Na­pe­tost v pre­mo­gov­ni­ku si­cer na­ra­šča že od de­cem­bra la­ni. Ne­za­do­volj­stvo je na­mreč iz­bruh­ni­lo v ča­su, ko lju­dje pri­ča­ku­je­jo na­gra­de ob kon­cu le­ta, ne pa po­pla­čil re­gre­sov iz­pred treh let.

Ko je bi­la gla­va dru­ge­ga, ve­čin­ske­ga sin­di­ka­ta SPESS rav­no na do­pu­stu, je manj­šin­ski sin­di­kat SDRES pri ru­dar­jih pre­ver­jal, ali so za za­o­stri­tev di­a­lo­ga z upra­vo ali ne. Dvi­gi rok so jih pre­pri­ča­li, da je kna­pom že do­volj, ven­dar je bi­lo vi­de­ti, kot da se sa­mi ven­dar­le bo­ji­jo sto­pi­ti na bo­ji­šče. Za­to so po no­vem le­tu še

Za­če­lo se je olim­pij­sko le­to in v Ce­lju si že­li­jo, da šport in olim­pij­ski duh tu­di to­krat po­ve­že­ta Slo­ven­ke in Slo­ven­ce. Celj­ski špor­tni­ki so Slo­ve­ni­jo na olim­pij-

To­maž Ra­zin­gar (v be­lem dre­su) na sve­tov­nem pr­ven­stvu 2015 en­krat pri za­po­sle­nih pi­sno pre­ve­ri­li, ali pod­pi­ra­jo stav­kov­ne zah­te­ve manj­šin­ske­ga sin­di­ka­ta. Pod­pr­lo jih je 674 de­lav­cev, kar je pre­cej več, kot je čla­nov te­ga sin­di­ka­ta; to po­me­ni, da so jih pod­pr­li tu­di za­po­sle­ni, ki so si­cer čla­ni dru­ge­ga sin­di­ka­ta.

Na­to pa se je za­če­lo za­vla­če­va­nje. Upra­va je že mi­nu­li ko­nec te­dna pri­ča­ko­va­la, da bo sin­di­kat SDRES pri­šel do njih s stav­kov­ni­mi zah­te­va­mi, in se že vna­prej bra­ni­la vseh očit­kov. Vod­ja SDRESA Asmir Beća­re­vić je na­to de­jal, da bo­do v po­ne­de­ljek pred­sta­vi­li upra­vi in jav­no­sti stav­kov­ne zah­te­ve, ka­sne­je pa se je pre­mi­slil. Kot je po­ja­snil, je že­lel, da bi se stav­ki pri­dru­žil tu­di sin­di­kat SPESS in da bi tu­di za­vo­ljo pod­pi­sov nji­ho­vih čla­nov sku­paj na­sto­pi­li pro­ti upra­vi. Na­to do vče­raj po­pol­dne ni bi­lo ja­sno, kaj se bo na pre­mo­gov­ni­škem bo­ji­šču raz­vi­lo. Dej­stvo je, da se sin­di­ka­ta med sa­bo ne ra­zu­me­ta rav­no naj­bo­lje, za­to sku­pne­ga na­sto­pa re­al­no ni bi­lo pri­ča­ko­va­ti. Ve­čin­ski sin­di­kat na­mreč pre­cej bolj ra­zu­me vse ar­gu­men­te upra­ve kot manj­šin­ski, ki vi­di pred­vsem po­sle­di­ce, ki jih je ru­dni­ku pri­ne­sel so­se­dnji, pre­gre­šno dra­gi še­sti blok šo­štanj­ske ter­mo­e­lek­trar­ne. skih igrah (OI) že več­krat raz­ve­se­li­li z vr­hun­ski­mi do­sež­ki in tu­di v juž­no­ko­rej­ski Pjon­gčang 2018 se lah­ko od­pra­vi­jo op­ti­mi­stič­ni. Na­vi­ja­či so v mo­za­i­ku uspe­šne zgod­be iz­re­dno po­memb­ni, za­to na celj­ski ob­či­ni že­li­jo, da po­ve­za­ni pod­pre­mo na­še olim­pij­ce. V so­de­lo­va­nju z Olim­pij­skim ko­mi­te­jem Slo­ve­ni­je (OKS) se je Me­stna ob­či­na Ce­lje vklju­či­la v pro­jekt Slo­ven­ska ba­kla. Nje­gov na­men je vzbu­di­ti olim­pij­ski duh že pred za­čet­kom OI, za­to bo po vzo­ru tra­di­ci­o­nal­ne­ga po­to­va­nja olim­pij­ske ba­kle po sve­tu v ja­nu­ar­ju slo­ven­ska ba­kla po­to­va­la in po­ve­zo­va­la na­vi­ja­če. Osre­dnji do­go­dek v Ce­lju bo na Glav­nem tr­gu v po­ne­de­ljek, 15. ja­nu­ar­ja, med 16. in 18. uro. Ba­klo bo vse­sko­zi spre­mljal To­maž Ra­zin­gar, olim­pi­jec in nek­da­nji ka­pe­tan slo­ven­ske ho­kej­ske re­pre­zen­tan­ce, ki bo na OI pe­ljal slo­ven­ske na­vi­ja­če. (gp) Var­nost v ja­mi je že na­če­ta, ker je var­če­va­nje pre­ti­ra­no, opo­zar­ja sin­di­kat.

V Pre­mo­gov­ni­ku so se za­po­sle­ni mo­ra­li v za­dnjih le­tih od­re­či mno­gim pra­vi­cam, tu­di pri­sta­ti na zni­ža­nje plač, saj je bi­la druž­ba na ro­bu li­kvi­dno­sti i n po tr­di­tvah di­rek­tor­ja Lud­vi­ka Go­lo­ba je pre­cej na­pe­to še da­nes. Sin­di­kat SPESS me­ni, da so za­vo­ljo po­pu­šča­nja lah­ko ohra­ni­li de­lov­na me­sta, SDRES pa me­ni, da je po­pu­ščanj bi­lo že pre­več in da se bo­do ta kma­lu za­če­la po­zna­ti tu­di pri var­no­sti ru­dar­jev. Upra­vi so da­li rok do 26. ja­nu­ar­ja, da jim po­da od­go­vo­re in pri­sto­pi k do­go­vo­rom, si­cer bo­do ak­tiv­no­sti sto­pnje­va­li.

Ne gle­de na raz­lič­ne po­gle­de obeh sin­di­ka­tov je ja­sno, da je so­lo ak­ci­ja manj­šin­ske­ga ven­dar­le spro­ži­la hi­trej­še re­še­va­nje do­lo­če­nih ( pre)dol­go od­pr­tih vpra­šanj, de­ni­mo efek­tiv­ne­ga de­lov­ne-

Zgo­di­lo se je pri­ča­ko­va­no. Po­tem ko je svet za­vo­da (SZ) Splo­šne bol­ni­šni­ce Ce­lje (SBC) 15. no­vem­bra la­ni iz kriv­dnih ra­zlo­gov (ne­spre­je­tje na­čr­ta za le­to 2017 in ne­pra­vil­na pre­ved­ba plač ne­ka­te­rim za­po­sle­nim v ne­me­di­cin­skem de­lu bol­ni­šni­ce) raz­re­šil po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja Mar­ja­na Fer­jan­ca, je na vče­raj­šnji se­ji to sto­ri- ga ča­sa. Ne­u­ra­dno naj bi na­mreč upra­va in sin­di­kat po­prej "tr­go­va­li", kaj sto­ri­ti s po­lur­no pri­pra­vo na de­lo. Če bi jo vklju­či­li v efek­tiv­ni de­lov­ni čas, bi upra­va ru­dar­jem od­vze­la do­da­tek za po­go­je de­la, kar po­me­ni, da bi ru­dar­ji bi­li na slab­šem, za­to je sin­di­kat SPES pre­dla­gal, da bi se v de­lo šte­le 15-mi­nu­tne pri­pra­ve na de­lo, ru­dar­ji pa bi pre­je­li še do­da­tek za ko­pa­nje.

Še ne­kaj spe­ci­fič­nih točk je na se­zna­mu stav­kov­nih zah­tev, ki so dol­go mo­ri­le ru­dar­je, re­ši­tev pa ni in ni bi­lo. Pre­dol­go za­vla­če­va­nje z do­lo­če­ni­mi za­de­va­mi pri­zna­va tu­di pred­se­dnik SPESA Si­mon La­mot, za­to zdaj tu­di nje­gov sin­di­kat na­po­ve­du­je, da se bo, če se z upra­vo o ključ­nih za­de­vah ne bo­do do­go­vo­ri- la še slo­ven­ska vla­da - po­tem ko je v mi­nu­lih dneh do­bi­la na mi­zo so­glas­je za raz­re­ši­tev Fer­jan­ca od zdra­vstve­ne­ga mi­ni­str­stva. Je pa vla­da na svo­ji se­ji raz­re­ši­la tu­di pred­se­dni­ka SZ An­dra­ža Ja­klja, ki je sam ko­nec ok­to­bra po­nu­dil od­stop s te­ga me­sta, ker je sep­tem­bra po­stal di­rek­tor Psi­hi­a­trič­ne bol­ni­šni­ce Or­mož. Z da­na­šnjim dnem je no­va vla­dna čla- li do kon­ca fe­bru­ar­ja, pre­i­me­no­val v stav­kov­ni od­bor.

Upra­va od­go­var­ja, da bo­do stav­kov­ne zah­te­ve naj­prej po­drob­no pre­u­či­li. Ta­ko ali ta­ko pa se bo­do že v po­ne­de­ljek se­sta­li z vse­mi so­ci­al­ni­mi par­tner­ji in na­da­lje­va­li po­go­vo­re na te­mo za­klju­če­va­nja le­ta 2017 (ali bo­do na­gra­de in kdaj) in po­slo­va­nja v le­to­šnjem le­tu, kot je bi­lo do­go­vor­je­no že pred pra­zni­ki. Ob tem pa si ni­so mo­gli kaj, da ne bi do­da­li: "V za­dnjih dneh smo bi­li vsi za­po­sle­ni in jav­nost pre­je­mni­ki raz­lič­nih gra­div, ki jih raz­pe­ču­je sin­di­kat SDRES. Sin­di­kat, ki v svo­jem ob­ve­sti­lu za jav­nost za­pi­še, da ne bo več to­le­ri­ral la­ži, za­va­ja­nja in pra­znih obljub. V na­da­lje­va­nju pa v svo­jem pi­snem gra­di­vu ne poč­ne dru­ge­ga kot prav to, da pro­du­ci­ra la­ži, za­va­ja in da­je pra­zne oblju­be, s ka­te­ri­mi agi­ti­ra pri za­po­sle­nih. Na­me­ne sin­di­ka­ta SDRES spre­tno za­vi­je v pa­ro­lo 'eno­tni in po­ve­za­ni de­lav­ci in de­lav­ke'." Vse ka­že, da po­ga­ja­nja ne bo­do lah­ka.

ni­ca SZ mag. Hed­vi­ka Sta­nič Igli­čar, ki bo na tem me­stu osta­la do iz­te­ka man­da­ta vla­dnih čla­nov ko­nec av­gu­sta 2021.

Celj­ska bol­ni­šni­ca pa ima od vče­raj tu­di no­ve­ga vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja, ki ga je na se­ji so­gla­sno po­tr­dil tu­di svet za­vo­da. To je Dra­gan Ko­va­čić, zdrav­nik kar­di­o­log v SBC, nek­da­nji v. d., za­dnjih šest let pa na­me­stnik stro­kov­ne­ga di­rek­tor­ja celj­ske bol­ni­šni­ce. Ko­va­či­ća so iz­bra­li vla­dni pred­stav­ni­ki sve­ta za­vo­da, so­glas­je za to funk­ci­jo je se­ve­da dal tu­di sam, stro­kov­ne­ga di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce Fran­ci­ja Vin­di­šar­ja pa o tem ob­ve­stil še­le po svo­ji pri­vo­li­tvi, da pre­vza­me funk­ci­jo. V. d. di­rek­tor­ja je po­stal na svoj 45. roj­stni dan. Je pa Ko­va­čić ob iz­vo­li­tvi po­ve­dal, da se je za to funk­ci­jo od­lo­čil, ker že­li, da bol­ni­šni­ca na čim bolj mi­ren na­čin do­ča­ka no­ve­ga po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja, ki bo iz­bran z jav­nim raz­pi­som. "Že zdaj pa po­vem, da se ne bom pri­ja­vil na raz­pis," je po­ve­dal Ko­va­čić, ki bo lah­ko funk­ci­jo v. d. di­rek­tor­ja opra­vljal naj­več eno le­to.

Na se­ji sve­ta za­vo­da so spre­je­li še sklep, da gre­do v ta­koj­šnji jav­ni raz­pis za no­ve­ga di­rek­tor­ja. Že to so­bo­to bo ob­ja­vljen v ča­so­pi­sih, v po­ne­de­ljek pa tu­di na za­vo­du za za­po­slo­va­nje. Kan­di­da­ti bo­do ime­li za pri­ja­vo osem dni ča­sa. Pri­spe­le vlo­ge bo pre­gle­da­la tri­član­ska ko­mi­si­ja SZ, o nje­go­vi po­tr­di­tvi bo od­lo­čil SZ na se­ji 5. fe­bru­ar­ja.

Fo­to: Gor­da­na POSSNIG

Dra­gan Ko­va­čić

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.