To ni so­ci­al­na po­moč dru­ži­ni

V Av­stri­ji, Nem­či­ji, Fran­ci­ji in na Šved­skem vse dru­ži­ne z otro­ki, ne gle­de na do­hod­ke, pri­hran­ke in šte­vi­lo av­to­mo­bi­lov, pre­je­ma­jo otro­ški do­da­tek. Otro­ci iz rev­nih dru­žin pa še do­da­tna otro­ška na­do­me­sti­la

Vecer - - V žarišču -

stro­ški za od­ra­sle­ga zna­ša­jo na­mreč 441 evrov me­seč­no. Če­prav je tu­di ana­li­za in­šti­tu­ta za so­ci­al­no var­stvo po­ka­za­la, da so eno­star­še­vske rev­ne dru­ži­ne pri­si­lje­ne po­ra­bi­ti otro­ški do­da­tek za go­lo pre­ži­ve­tje, pra­vi­jo, da iz­ra­ču­ni hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­cij ne dr­ži­jo. "Eno­star­še­vska dru­ži­na ima tre­nu­tno cen­zus de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či 523,65 evra. Ker se pri ta­ki dru­ži­ni v do­ho­dek go­spo­dinj­stva všte­va le 80 od­stot­kov otro­ške­ga do­dat­ka ( ki za pr­ve­ga otro­ka v dru­ži­ni v pr­vem do­hod­kov­nem ra­zre­du zna­ša 114,31 evra), je tre­ba k zne­sku, ki ga do­bi eno­star­še­vska dru­ži­na z otro­škim do­dat­kom in de­nar­no so­ci­al­no po­mo­čjo, do­da­ti še 20 od­stot­kov otro­ške­ga do­dat­ka (ki se ne všte­va v cen­zus za DSP), Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Ra­di­o­te­le­vi­zi­je Slo­ve­ni­ja Igor Ka­dunc je spre­jel sklep o raz­re­ši­tvi Ja­dran­ke Re­ber­nik s funk­ci­je od­go­vor­ne ure­dni­ce in­for­ma­tiv­ne­ga pro­gra­ma Te­le­vi­zi­je Slo­ve­ni­je (TVS). Obe­nem je za nje­ne­ga na­sle­dni­ka ime­no­val Va­njo Vard­ja­na, ki bo ure­dni­ško funk­ci­jo opra­vljal kot vr­ši­lec dol­žno­sti. ta­ko da v ce­lo­ti eno­star­še­vska dru­ži­na z enim otro­kom z OD in DSP do­bi 546,50 evra - in ne 430 evrov. K te­mu je tre­ba do­da­ti še sub­ven­ci­jo vrt­ca, če ga otrok obi­sku­je, ali sub­ven­ci­jo ma­li­ce in ko­si­la, če je otrok že šo­lar," po­ja­snju­je Mar­ti­na Tr­banc z in­šti­tu­ta.

Le­vi­ca in hu­ma­ni­tar­ci pa vztra­ja­jo, da je tre­ba pov­sem lo­či­ti dru­žin­ske i n so­ci­al­ne pre­jem­ke. V Av­stri­ji, Nem­či­ji, Fran­ci­ji in na Šved­skem ima­jo to ure­je­no ta­ko, da vse dru­ži­ne z otro­ki, ne gle­de na do­hod­ke, pri­hran­ke in šte­vi­lo av­to­mo­bi­lov, pre­je­ma­jo otro­ške do­dat­ke. Otro­ci iz rev­nih in so­ci­al­no ogro­že­nih dru­žin pa ob teh otro­ških do­dat­kih do­bi­va­jo še do­da­tna otro­ška na­do­me­sti­la.

Po lan­ski za­vr­ni­tvi pre­dlo­ga Le­vi­ce je o tem raz­pra­vljal tu­di od­bor DZ za de­lo, dru­ži­no, so­ci­al­ne za­de­ve in in­va­li­de, ki je vla­di pre­dla­gal, da pri­pra­vi ustre­zno za­kon­sko re­ši­tev o ne­všte­va­nju otro­ške­ga do­dat­ka v de­nar­no so­ci­al­no po­moč - in jo pre­dlo­ži v spre­jem DZ naj­po­zne­je do kon­ca le­ta 2017. A vla­da v tem ro­ku ni pri­pra­vi­la ustre­zne za­kon­ske re­ši­tve, ugo­ta­vlja­jo v ne­vla­dnih or­ga­ni­za­ci­jah.

Z jav­ne ra­di­o­te­le­vi­zi­je so spo­ro­či­li, da so Re­ber­ni­ko­vi sklep o raz­re­ši­tvi vro­či­li vče­raj. Ka­dunc je sklep o za­čet­ku po­stop­ka nje­ne raz­re­ši­tve spre­jel na pre­dlog di­rek­to­ri­ce TVS Ljer­ke Bi­zilj. Pri od­lo­či­tvi je upo­šte­val tu­di pred­ho­dno po­zi­tiv­no mne­nje, ki ga je k raz­re­ši­tvi Re­ber­ni­ko­ve da­lo ure­dni­štvo in­for­ma­tiv­ne­ga pro­gra­ma te­le­vi­zi­je. Z raz­re­ši­tvi­jo se je stri­nja­lo sko­raj dve tre­tji­ni ure­dni­štva. Re­ber­ni­ko­vi so po­nu­di­li po­god­bo o za­po­sli­tvi zno­traj in­for­ma­tiv­ne­ga pro­gra­ma te­le­vi­zi­je.

SDH: Be­lič po­nu­ja v pre­so­jo svoj po­lo­žaj

Vla­da je i me­la vče­raj na dnev­nem re­du tu­di zvi­ša­nje plač upra­vi

Mi­ni­str­stvo za de­lo, dru­ži­no, so­ci­al­ne za­de­ve in ena­ke mo­žno­sti, ki mu je v le­to­šnjem le­tu si­cer uspe­lo od­pra­vi­ti var­če­val­ne ukre­pe pri otro­ških do­dat­kih v 7. in 8. do­hod­kov­nem ra­zre­du, kar po­me­ni, da jih bo­do do­bi­va­li po­nov­no tu­di otro­ci iz pre­mo­žnej­ših dru­žin, v ka­te­rih me­seč­ni do­ho­dek na dru­žin­ske­ga čla­na ne pre­se­ga 1020 evrov ne­to me­seč­no, pra­vi­jo, da teh spre­memb v man­da­tu te vla­de ni pri­ča­ko­va­ti. Naj­prej bo mo­ral In­šti­tut za ma­kro­e­ko­nom­ske ana­li­ze in ra­zvoj pri­pra­vil mi­kro­si­mu­la­cij­ski mo­del, na ka­te­rem bo­do lah­ko pri­pra­vi­li iz­ra­ču­ne in pre­gle­da­li raz­lič­ne mo­žno­sti, na ka­kšen na­čin to po­dro­čje ure­di­ti, kar bi bi­lo mo­go­če še­le je­se­ni. Špe­la Isop, na­me­stni­ca ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce di­rek­to­ra­ta za so­ci­al­ne za­de­ve na mi­ni­str­stvu: "Ugo­ta­vlja­nje do­hod­kov je eno­tno za vse pra­vi­ce iz jav­nih sred­stev, to po­me­ni, da se kot do­ho­dek pri uve­lja­vlja­nju pra­vi­ce do de­nar­ne so­ci­al­ne po­mo­či upo­šte­va tu­di otro­ški do­da­tek. To­da že po se­da­nji za­ko­no­da­ji se otro­ški do­da­tek pri tem ne upo­šte­va v ce­lo­ti, am­pak zgolj v ti­stem de­lu, ki je na­me­njen za pre­ži­vlja­nje. Ne upo­šte­va pa se ti­sti del, ki je na­me­njen vzgo­ji in iz­o­bra­že­va­nju in je za vsa­ke­ga otro­ka ne­kaj manj kot 23 evrov." No­va av­strij­ska zu­na­nja mi­ni­stri­ca Ka­rin Kneis­sl je na svo­jem pr­vem obi­sku v tu­ji­ni, v Bra­ti­sla­vi, bra­ni­la od­lo­či­tev no­ve av­strij­ske vla­de, da bo zni­ža­la otro­ške do­dat­ke za otro­ke tu­jih de­lav­cev. Po­ja­sni­la je, da si Du­naj že­li "in­de­ksa­ci­jo na rav­ni EU", do­da­la pa, da naj bi ta ve­lja­la tu­di za av­strij­ske dr­ža­vlja­ne, ki de­la­jo v dru­gih dr­ža­vah. Dru­žin­ski pre­jem­ki ni­so "del pla­če, am­pak so na­me­nje­ni skr­bi za otro­ke v dr­ža­vi, kjer ži­vi­jo". Av­stri­ja na Slo­va­ško le­tno na­ka­zu­je oko­li 63 mi­li­jo­nov evrov otro­ških do­dat­kov de­lav­cem mi­gran­tom. Mi­ni­stri­ca za de­lo Anja Ko­pač Mrak pa se je o tem vče­raj v Lju­blja­ni po­go­var­ja­la s Si­grid Ber­ka, ve­le­po­sla­ni­co Av­stri­je, in iz­ra­zi­la upa­nje, da bo av­strij­ska vla­da spo­što­va­la te­melj­na na­če­la pra­va EU, si­cer bo Slo­ve­ni­ja ukre­pa­la skla­dno s po­stop­ki, ki so ji na vo­ljo. Slo­ven­ske­ga dr­žav­ne­ga hol­din­ga (SDH), ki je v jav­no­sti dvi­gni­lo pre­cej pra­hu. Te toč­ke se je ude­le­žil tu­di pred­se­dnik nad­zor­ne­ga sve­ta SDH Da­mjan Be­lič in pred­sta­vil po­ja­sni­la. Ob tem je po be­se­dah mi­ni­stra za jav­no upra­vo Bo­ri­sa Ko­priv­ni­kar­ja po­nu­dil svo­jo funk­ci­jo v pre­so­jo. Nad­zor­ni­ki SDH so zvi­ša­nje osnov­nih plač pred­se­dni­ci upra­ve SDH Li­dii Gla­vi­ni in čla­ni­ci upra­ve Na­di Drob­ne Po­po­vič za 40 od­stot­kov po­tr­di­li tik pred kon­cem le­ta 2017.

Med­tem sta s e Gla­vi­na in Drob­ne Po­po­vi­če­va zvi­ša­nju plač na sko­raj 15.500 ozi­ro­ma ne­kaj manj kot 14.000 evrov bru­to od­po­ve­da­li, kar sta po­ja­sni­li s po­li­ti­za­ci­jo te­me in nje­no zlo­ra­bo v pred­vo­lil­ne na­me­ne. Nad­zor­ni svet SDH se je na­to v sre­do se­stal na iz­re­dni se­ji ter njun pre­dlog spre­jel. Be­lič vče­raj za po­ja­sni­la ni bil do­se­gljiv, pre­o­sta­lim nad­zor­ni­kom SDH naj bi po­nu­dil v pre­so­jo, ali mu še za­u­pa­jo. To naj bi se zgo­di­lo že na na­sle­dnji se­ji.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

De­nar­na so­ci­al­na po­moč je za­ra­di te­ga, ker se upo­šte­va otro­ški do­da­tek kot pri­ho­dek, za oko­li 13.000 naj­rev­nej­ših dru­žin z otro­ki niž­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.