Tr­gov­ci uskla­ju­je­jo ur­ni­ke

Ve­či­na ve­čjih tr­gov­cev za­ra­di ome­ji­tev de­la ob ne­de­ljah ne na­čr­tu­je no­vih za­po­sli­tev

Vecer - - Gospodarstvo -

eprav je ve­či­na tr­go­vin tu­di po 1. ja­nu­ar­ju, ko je za­čel ve­lja­ti no­vi spo­ra­zum o de­lov­nem ča­su za­po­sle­nih, ob ne­de­ljah še ve­dno od­pr­tih, se to ute­gne v krat­kem po­ne­kod spre­me­ni­ti. Tr­gov­ci ima­jo ta čas še pol­ne ro­ke de­la z ne­delj­ski­mi ur­ni­ki, pri ka­te­rih mo­ra­jo po no­vem upo­šte­va­ti, da za­po­sle­ni sme de­la­ti le 15 ne­delj v le­tu in ne več 26, kot je ve­lja­lo prej. Po­leg te­ga ne­delj­ske­ga de­la ne mo­re­jo več na­lo­ži­ti de­lav­cem, ki ima­jo otro­ke, mlaj­še od treh let, no­seč­ni­cam in do­je­čim ma­te­ram ter star­šem hu­do bol­nih otrok in sa­mo­hra­nil­cem.

V Mer­ca­tor­ju, ki ima naj­bolj raz­ve­ja­no mre­žo tr­go­vin v Slo­ve­ni­ji in tu­di naj­več za­po­sle­nih v pro­da­jal­nah, pra­vi­jo, da so že do zdaj obra­to­val­ni čas po­sa­me­znih tr­go­vin pri­la­ga­ja­li ta­ko po­tre­bam kup­cev kot raz­po­lo­žlji­vim ka­dro­vskim zmo­glji­vo­stim, se­zo­ni in dru­gim oko­li­šči­nam (skraj­šan ali po­dalj­šan de­lov­ni čas, tu­di za­pr­tje po­sa­me­znih tr­go­vin ob ne­de­ljah). "V kra­jih, kjer ima­mo več tr­go­vin, si bo­mo še na­prej pri­za­de­va­li, da bo oskr­ba čim bolj ne­mo­te­na, da bo­do v ve­čjih kra­jih ob ne­de­ljah, ko je to mo­go­če (dva pra­zni­ka, ko mo­ra­jo bi­ti po no­vem vse tr­go­vi­ne za­pr­te, pa­de­ta na ne­de­ljo, op. p.), od­pr­te ve­čje Mer­ca­tor­je­ve tr­go­vi­ne in ti­ste, ki so za oskr­bo pre­bi­val­cev naj­bolj po­memb­ne," pra­vi Ta­nja Du­rin, za­dol­že­na za kor­po­ra­tiv­no ko­mu­ni­ci­ra­nje.

Po­do­ben od­go­vor smo do­bi­li tu­di v Tu­šu, kjer pra­vi­jo, da bo­do na po­dro­čjih, kjer ima­jo več tr­go­vin, de­lov­ni čas ob ne­de­ljah pri­la­go­di­li in tu­di ome­ji­li, kup­ce pa po­va­bi­li v dru­go nji­ho­vo bli­žnjo tr­go­vi­no. Spa- ro­ve tr­go­vi­ne po Slo­ve­ni­ji pa bo­do v ja­nu­ar­ju še vse od­pr­te tu­di ob ne­de­ljah, še­le s fe­bru­ar­jem bo­do za­če­li s pri­la­go­je­nim obra­to­val­nim ča­som, o ka­te­rem bo­do pra­vo­ča­sno ob­ve­sti­li tu­di svo­je kup­ce. Si­cer pa do­da­tnih za­po­sli­tev za­ra­di spre­memb za zdaj ne na­čr­tu­je­jo.

Bo­do pa do­da­tno za­po­slo­va­li v tr­go­vi­nah Ho­fer­ja, ki bo­do ob ne- de­ljah od­pr­te ta­ko, kot so bi­le zdaj, saj se nji­hov obra­to­val­ni čas ob ne­de­ljah ne bo spre­me­nil. Po­ma­ga­ti pa si na­me­ra­va­jo tu­di z de­lom štu­den­tov in ta­ko na­do­me­sti­ti manj­ka­jo­če ka­dro­vske po­tre­be, če­sar do zdaj ni­so po­če­li, pra­vi­jo. V Li­d­lo­vih tr­go­vi­nah, kjer so pro­da­jal­ci za­po­sle­ni za kraj­ši de­lov­ni čas, 25 ur na te­den, kar jim omo­go­ča ve­čjo fle­ksi­bil­nost Mer­ca­tor­jev mar­ket Pi­o­nir­ka na Par­ti­zan­ski ce­sti v Ma­ri­bo­ru je po no­vem ob ne­de­ljah za­prt. Pra­vi­jo, da za­to, ker v zim­skem ča­su ni do­volj kup­cev.

pri na­čr­to­va­nju ekip v tr­go­vi­nah, pa oce­nju­je­jo, da se bo­do z ob­sto­je­či­mi eki­pa­mi lah­ko pri­la­go­di­li spre­mem­bam ko­lek­tiv­ne po­god­be. La­di Ro­žič, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sin­di­ka­ta de­lav­cev tr­go­vi­ne Slo­ve­ni­je: "Tr­gov­cem smo da­li dva me­se­ca ča­sa, da ne­delj­ske ur­ni­ke uskla­di­jo po no­vem. Pre­pri­čan sem, da jih z ob­sto­je­čim šte­vi­lom za­po­sle­nih ne bo­do uspe­li se­sta­vi­ti vsi in bo­do ne­ka­te­ri za­po­sle­ni ob ne­de­ljah pre­me­šče­ni v dru­ge pro­da­jal­ne, ne­ka­te­re tr­go­vi­ne pa tu­di za­pr­te. Kr­ši­tve se na­mreč tr­gov­cem ne bo­do iz­pla­ča­le, ker so ka­zni pre­vi­so­ke. Bi pa spo­mnil, da je tu­di pri pre­me­šča­nju de­lav­cev tre­ba spo­što­va­ti, da se lah­ko naj­več tri ure z jav­nim pre­vo­zom vo­zi­jo od do­ma na de­lo in na­zaj".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.