Za­po­sli­tev brez raz­pi­sa in po­go­jev

Do­mi­nik Du­ka­rić, di­rek­tor Mar­pro­mo­ve­ga hče­rin­ske­ga pod­je­tja Mar­tu­ra, se za­go­var­ja za­ra­di do­mnev­no kli­en­te­li­stič­ne za­po­sli­tve Ta­ma­re Lah, že­ne ta­kra­tne­ga di­rek­tor­ja me­stne upra­ve Da­mja­na La­ha

Vecer - - Maribor - Hi­tra re­ak­ci­ja "Od­go­vor­nost naj no­si sam"

Sneg bi mo­ral pa­sti, so ve­či­no­ma re­kli pro­da­jal­ci na osre­dnji ma­ri­bor­ski tr­žni­ci na Vo­dni­ko­vem tr­gu. Pred­vsem po­nu­dni­ki sad­ja na tr­žni­ci se bo­ji­jo, da bo­do kma­lu za­cve­te­la dre­ve­sa, na­to pa bo sle­di­la po­ze­ba in po­nov­no uni­či­la pri­de­lek. Ob vi­so­kih tem­pe­ra­tu­rah, pra­vi­jo, vse ra­ste na nji­vah in ze­mlja ne po­či­va. Za­to je tu­di ta­ko pe­stra po­nud­ba ze­le­nja­ve in je je še ve­dno pre­cej. Pa tu­di su­he go­be lah­ko ku­pi­te, jaj­ca in re­grat, ob ra­di­ču, en­di­vi­ji, po­ru, krom­pir­ju, ko­re­nju ...

V me­sno-mleč­nem pa­vi­ljo­nu na osre­dnji me­stni tr­žni­ci med dru­gim di­ši po sve­že pe­če­nem kru­hu, pe­ci­vih in po­ti­ci. Eden od po­nu­dni­kov je kme­ti­ja Br­dnik iz Oti­ške­ga Vr­ha v ob­či­ni Dra­vo­grad. "Kruh pri­pra­vlja­mo po sta­rih re­cep­tih. Ta­ko kot je še na­ša ba­bi­ca pe­kla kruh v kru­šni pe­či, ga pe­če­mo tu­di mi," pra­vi Jan­ko Ro­tov­nik. Če­prav pe­če­jo kruh že od nek­daj, pa so le­ta 2004 tu­di re­gi­stri­ra­li de­jav­nost pe­ke kru­ha, pe­ci­va in po­ti­ce na kme­ti­ji, kjer še re­di­jo kra­ve do­ji­lje, ne­kaj pra­ši­čev in ko­ko­ši, po dvo­ri­šču pa se spre­ha­ja­ta tu­di ka­kšna go­ska in rač­ka.

Aj­de, pše­ni­ce in dru­gih se­sta­vin sa­mi ne pri­de­la­jo, saj kot je po­ve­dal Ro­tov­nik, le­ži nji­ho­va kme­ti­ja na str­mem po­bo­čju, za­to se­sta­vi­ne od­ku­pi­jo od slo­ven­skih kme­tov. "Naš kruh je na­ra­ven, ni­ma do­dat­kov in kon­zer­van­sov. Le vo­da, mo­ka, kvas in sol. Lah­ko pa je tu­di kruh brez kva­sa, ta­ko pri­pra­vlja­mo naš po­seb­ni, sto­od­sto­tno rže­ni kruh, z drož­mi de­lan, ta­ko kot so vča­sih na kme­tih pe­kli kruh brez in­du­strij­ske­ga kva­sa. Ta je ma­lo bolj ki­sel­kast in bolj ob­sto­jen," pra­vi Ro­tov­nik. Na vpra­ša­nje, ka­ko ga pri­pra­vi­jo, osta­ja skriv­no­stno na­sme­jan. In po­ve, da Ma­ri­bor­ča­ni ra­di po­se­že­jo po rže­nem in aj­do­vem kru­hu. Si­cer pa v pa­vi­ljo­nu ne manj­ka še do­ma­čih me­snih in mleč­nih iz­del­kov, kot so ma­slo, jo­gurt, mle­ko, sir, sku­ta ...

Na ma­ri­bor­skem okro­žnem so­di­šču se je vče­raj za­če­la obrav­na­va zo­per Do­mi­ni­ka Du­ka­ri­ća, di­rek­tor­ja Mar­tu­re, pod­je­tja, ki je v sto­od­sto­tni la­sti ob­čin­ske­ga jav­ne­ga pod­je­tja Mar­prom. To­žil­stvo Du­ka­ri­ća bre­me­ni zlo­ra­be po­lo­ža­ja ali za­u­pa­nja pri go­spo­dar­ski de­jav­no­sti za­ra­di do­mnev­no kli­en­te­li­stič­ne za­po­sli­tve Ta­ma­re Lah, pri če­mer naj bi bil La­ho­vi pro­do­bil pro­ti­prav­no ko­rist v vi­ši­ni 2700 evrov, Mar­tu­ro pa oško­do­val za sla­bih šti­ri ti­soč evrov. Pri­mer je po­le­ti le­ta 2016 v jav­no­sti iz­je­mno od­me­val, saj je mož La­ho­ve Da­mjan Lah le­ta 2014 in na­to zno­va tu­di v ča­su, ko je še bi­la za­po­sle­na v Mar­tu­ri, opra­vljal funk­ci­jo di­rek­tor­ja ma­ri­bor­ske me­stne upra­ve, za­kon­ca Lah pa sta ime­la tu­di dru­ge po­ve­za­ve z vod­stvom ma­ri­bor­ske ob­či­ne. Me­li­ta Pe­te­lin, ta­kra­tna pod­žu­pa­nja, je bi­la na­mreč po­roč­na pri­ča La­ho­vih ob nju­ni po­ro­ki ju­li­ja 2016. Za­po­sli­tev La­ho­ve v Mar­tu­ri pa ni od­me­va­la le za­ra­di po­ve­zav za­kon­ske­ga pa­ra z lo­kal­no po­li­ti­ko, am­pak tu­di za­to, ker Mar­tu­ra pro­ste­ga de­lov­ne­ga me­sta ni ob­ja­vi­la na Za­vo­du za za­po­slo­va­nje ni­ti ni od La­ho­ve, ki je bi­la edi­na kan­di­dat­ka za to de­lov­no me­sto, zah­te­va­la iz­pol­nje­va­nja ka­kr­šnih­ko­li po­go­jev. Ob tem je La­ho­va lah­ko de­lo opra­vlja­la kar od do­ma na Pri­mor­skem. Na vče­raj­šnjem pr­vem na­ro­ku La­ho­ve ni bi­lo, za­ra­di zdra­vstve­nih te­žav ne bo spo­sob­na spre­mlja­ti Tu­di za­po­sli­tev Do­mi­ni­ka Du­ka­ri­ća v Mar­pro­mu, kjer je za­po­slen kot vod­ja mar­ke­tin­ga - funk­ci­jo di­rek­tor­ja Mar­tu­re na­mreč opra­vlja po po­god­bi o po­slo­vo­de­nju -, je v jav­no­sti iz­je­mno od­me­va­la. Pr­vi raz­pis za to de­lov­no me­sto je na­mreč Mar­prom raz­ve­lja­vil, saj naj se ne bi bi­li pri­ja­vi­li ustre­zni kan­di­da­ti, pa če­prav je vlo­go od­da­lo kar 75 lju­di. Di­rek­tor Mar­pro­ma Ber­nard Maj­he­nič je na­to brez raz­pi­sa za do­lo­čen čas v pod­je­tju an­ga­ži­ral pri­ja­te­lja z gol­fa Du­ka­ri­ća, ki je kma­lu za­tem pre­vzel me­sto vr­šil­ca dol­žno­sti vod­je mar­ke­tin­ga. Ker je bi­lo tre­ba za­po­sli­tev še for­ma­li­zi­ra­ti, je Mar­prom na­to raz­pis po­no­vil in Du­ka­ri­ća iz­bral tu­di ura­dno.

Pre­no­vlje­na plo­ščad pred spo­dnjo po­sta­jo Po­hor­ske vzpe­nja­če bo tu­di v na­da­lje­va­nju zim­ske se­zo­ne pri­zo­ri­šče raz­lič­nih do­god­kov, na­me­nje­nih ta­ko smu­čar­jem na Po­hor­ju kot vsem dru­gim obi­sko­val­cem. Po­leg kon­cer­tov, ki se vr­sti­jo ob pet­kih in obrav­nav vse do kon­ca mar­ca. Prav nje­ne zdra­vstve­ne te­ža­ve so prav ta­ko bi­le ra­zlog za šte­vil­na vpra­ša­nja ob nje­ni za­po­sli­tvi, saj je ve­či­no ča­sa pre­ži­ve­la v bol­ni­škem sta­le­žu.

Kot je na vpra­ša­nja to­žil­ke od­go­vo­ril Du­ka­rić, La­ho­ve ni za­po­slil iz kli­en­te­li­stič­nih ra­zlo­gov, saj naj nanj pri tej od­lo­či­tvi ne bi bil vpli­val nih­če: "La­ho­va je ma­lo pred tem pri­šla po mo­žno­sti za­po­sli­tve vpra­šat na Mar­prom. Di­rek­tor Ber­nard Maj­he­nič jo je na­po­til na Mar­tu­ro, kjer sem z njo opra­vil raz­go­vor. Ko me je de­lav­ka ob­ve­sti­la, da od­ha­ja v bol­ni­ško za dalj ča­sa, je bi­lo tre­ba re­a­gi­ra­ti hi­tro, za­to sem po­kli­cal La­ho­vo in jo tu­di za­po­slil."

Na vpra­ša­nje so­dni­ce Bar­ba­re Ne­rat, kdo v Mar­tu­ri je pri­pra­vil po­god­bo o za­po­sli­tvi, gle­de na to, da ni so­bo­tah, pro­gram vklju­ču­je še de­lav­ni­ce in pred­sta­ve za otro­ke. Na plo­šča­di pred spo­dnjo po­sta­jo gon­do­le bo ta­ko ta pe­tek, 12. ja­nu­ar­ja, na­sto­pil co­un­try band Blu­e­grass Ho­ppers, v so­bo­to, 13. ja­nu­ar­ja, pa na­to še duo Aku­stič­ni or­ga­zem. Oba kon­cer­ta se bo­sta za­če­la ob 19. bil upo­šte­van pra­vil­nik pod­je­tja, ki ne omo­go­ča de­la od do­ma, Du­ka­rič ni imel od­go­vo­ra. Se je pa na so­dni­co in to­žil­ko obr­nil z vpra­ša­njem: "V krat­kem bo­mo spet v po­dob­ni si­tu­a­ci­ji. De­lav­ka od­ha­ja na po­ro­dni­ško, tu­ri­zem je de­fi­ci­tar­na de­jav­nost, kje naj naj­de­mo v dveh te­dnih ne­ko­ga, da ga bo­mo lah­ko za­po­sli­li brez očit­kov o kli­en­te­liz­mu?" So­di­šče je za­sli­ša­lo tu­di dve pri­či. Kri­mi­na­list Ale­ksan­der Ger­šov­nik je pri­mer ozna­čil kot či­sto na­va­dno kli­en­te­li­stič­no za­po­slo­va­nje: "Ver­ja­mem, da te­ga Du­ka­rić ni na­re­dil po svo­ji vo­lji, am­pak po na­ro­či­lu ne­ko­ga. Če te­ga tu ne že­li pri­zna­ti, naj od­go­vor­nost pač no­si sam." Re­be­ka Ger­bec, ki jo je La­ho­va za­me­nja­la, pa je po­ja­sni­la oko­li­šči­ne svo­je­ga ne­na­dne­ga od­ho­da v po­ro­dni­ško, o tem, kaj je po­če­la La­ho­va v Mar­tu­ri, pa ni ve­de­la ni­če­sar. Na vpra­ša­nje to­žil­ke, ali je Du­ka­rić mor­da vsaj njo vpra­šal, kdo bi jo lah­ko na­do­me­ščal, pa od­go­vo­ri­la: "Ni bi­lo ča­sa."

Če bo Du­ka­rić spo­znan za kri­ve­ga, mu gro­zi ka­zen do pet let za­po­ra. Na­sle­dnja obrav­na­va bo apri­la.

uri. Po­leg te­ga v so­bo­to v so­de­lo­va­nju z Zve­zo pri­ja­te­ljev mla­di­ne Ma­ri­bor pod Po­hor­jem med 11. in 15. uro zno­va pri­pra­vlja­jo otro­ške ustvar­jal­ne de­lav­ni­ce, ob 13. uri pa se bo za­če­la pred­sta­va Gle­da­li­šča Pra­vlji­čar­na z na­slo­vom Prav po­seb­no da­ri­lo. Na to­kra­tnih de­lav­ni­cah bo­do otro­ci iz­de­lo­va­li lut­ke, s ka­te­ri­mi bo­do lah­ko do­ma upri­zo­ri­li svo­jo lut­kov­no pred­sta­vo. Med do­god­ki, ki jih or­ga­ni­zi­ra tu­ri­stič­na agen­ci­ja Mar­tu­ra, hče­rin­ska druž­ba jav­ne­ga pod­je­tja Mar­prom, je na plo­šča­di vse dni po­skr­blje­no tu­di za go­stin­sko po­nud­bo v no­vih le­se­nih hi­škah. Kot še spo­ro­ča­jo iz Mar­tu­re, se bo do­ga­ja­nje na plo­šča­di ob vznož­ju Po­hor­ja na­da­lje­va­lo vse do kon­ca zi­me. (mbk)

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Na kme­ti­ji Br­dnik pe­če­jo kruh še po re­cep­tu ba­bic. Jan­ko Ro­tov­nik pra­vi, da do­ma­če­mu kru­hu dru­gi ne se­že­jo do ko­len.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.