Lo­gle­da na "Ja­nešperg" ne da­jo

Na naj­bolj mar­kan­tni raz­gle­dni toč­ki je Te­le­mach že­lel po­sta­vi­ti ba­zno po­sta­jo s 30-me­tr­skim stol­pom. Za­ra­di na­spro­to­va­nja od­sto­pi­li od na­me­re

Vecer - - Pomurje - Ko­ga bi lah­ko mo­tia Du­ša Poč­kaj Raz­lič­ni od­zi­vi jav­no­sti Pro­ti tu­di stro­ka Za­sta­re­la za­ko­no­da­ja Na­ro­dni dom Ma­ri­bor

Kul­tur­ni­ško ozra­čje v Len­da­vi je raz­gi­ba­la po­bu­da, ki jo je ne­ki ob­čan po­slal žu­pa­nu An­to­nu Ba­laž­ku, da bi tam­kaj­šnja gle­da­li­ška in kon­cer­tna dvo­ra­na do­bi­la ime po Du­ši Poč­kaj (1924-1982), zna­ni film­ski in gle­da­li­ški igral­ki, ro­je­ni v Len­da­vi. O pre­dlo­gu, da bi gle­da­li­ški in kon­cer­tni dvo­ra­ni po­i­ska­li ime, se je že iz­re­kel svet za­vo­da Knji­žni­ca - Kul­tur­ni cen­ter Len­da­va - in si­cer, da ga ne pod­pi­ra. To­da žu­pan je po­bu­do ven­dar­le pred­sta­vil na za­dnji se­ji ob­čin­ske­ga sve­ta kot in­for­ma­ci­jo žu­pa­na. Za­njo se je ta­koj ogre­lo ne­kaj sve­tni­kov, ob­čin­ski svet pa naj bi se gle­de te­ga iz­re­kel na eni od pri­ho­dnjih sej. Mne­nja v jav­no­sti pa so raz­lič­na. Ne­ka­te­ri so za to, da dvo­ra­na do­bi ime, in dru­gi, da osta­ne ta­ko, kot je. Pred­vsem za­to, da iz­bi­ra ime­na ne bi pov­zro­či­la no­ve­ga raz­dva­ja­nja, zla­sti ne na osno­vi na­ci­o­nal­ne pri­pa­dno­sti.

"Če je kdo po­mi­slil na­me, lah­ko po­vem, da za­go­to­vo ni­sem ta po­bu­dnik, saj če bi bil, bi to tu­di od­kri­to pred­sta­vil jav­no­sti," je po­ve­dal Raj­ko Stu­par, dol­go­le­tni len­da­vski kul­tur­ni de­la­vec in ustvar­ja­lec. Kdo naj bi bil to­rej spro­žil po­bu­do, tu­di sam ne ve, me­ni pa, da bi bi­la dol­žnost žu­pa­na, da raz­kri­je ime. "Se­ve­da ni­mam nič pro­ti pre­dla­ga­ne­mu ime­nu," še po­ve, po­u­da­ri pa, da če bi se že od­lo­či­li za po­i­me­no­va­nje, bi mo­ra­li naj­ti ime, s ka­te­rim bi bi­li vsi za­do­volj­ni, ozi­ro­ma da s tem ne bi vzbu­ja­li ob­čut­kov de­li­tve na Ma­dža­re, Slo­ven­ce, Hr­va­te ... Spo­mni na ve­li­ko vzne­mir­je­nje, ki ga je pred le­ti pri­ne­slo no­vo po­i­me­no­va­nje ulic v Len­da­vi, in na to, da ne­ka­te­ri no­vih po­i­me­no­vanj ni­ko­li ni­so spre­je­li. "V tem tre­nut­ku pa je za­me po­memb­nej­ša od po­i­me­no­va­nja vse­bi­na," še po­u­da­ri Stu­par.

Z gra­dnjo kul­tur­ne­ga do­ma so bi­li na­mreč po­ve­za­ni tu­di ve­li­ki na­čr­ti gle­de dnev­ne­ga do­ga­ja­nja v njem. Zdaj pa vanj pri­ha­ja­jo pred­vsem lju­dje, da tu spi­je­jo ka­vo ali pri­de­jo na pred­sta­ve. Res je ve­li­ko te­ga po­ve­za­ne­ga z de­nar­jem, se stri­nja Stu­par, ven­dar ga za kul­tu­ro ni­ko­li ni bi­lo do­volj. Z več vo­lje in ne­kim kon­cep­tom bi se da­lo na­re­di­ti več, je še pre­pri­čan. O po­bu­di je svo­je mne­nje jav­no po­ve­da­la tu­di Ol­ga Pa­u­šič, av­to­ri­ca šte­vil­nih li­te­rar­nih del, odr­skih be­se­dil in re­ži­ser­ka ter čla­ni­ca več ure­dni­štev v Len­da­vi. Ugo­ta­vlja, da objekt de­jan­sko ni­ma ime­na.

Na pro­če­lju je na­pis, da gre za gle­da­lišč­no dvo­ra­no, ura­dno se upo­ra­blja be­se­dna zve­za gle­da­li­ška in kon­cer­tna dvo­ra­na. Pa še ce­lo o tem, ali je tre­ba to pi­sa­ti z ve­li­ko ali ma­lo za­če­tni­co, ni ne­ke eno­tno­sti: "V bi­stvu pa gre za objekt, ki je ve­li­ko več kot sa­mo dvo­ra­na. V njem sta tu­di raz­sta­višč­ni pro­stor in lo­kal in za­to bi res po­tre­bo­va­li ne­ko pri­mer­no po­i­me­no­va­nje - ven­dar ta­kšno, da se ne bi nih­če ču­til pri­za­de­te­ga."

Sa­ma se stri­nja s po­bu­do gle­de po­i­me­no­va­nja in s tem, da bi ob­čin­ski svet za­čel po­sto­pek in ob­ja­vil raz­pis za zbi­ra­nje pre­dlo­gov. "Pa saj ne gre za po­i­me­no­va­nje dr­ža­ve in ne za cel svet!" je še de­ja­la in s tem raz­ra­hlja­la ne­ka­te­re bo­ja­zni. Pov­sem pri­mer­no pa se ji zdi tu­di ime Kul­tur­ni dom, ki se je med lju­dmi in po­go­vor­no že tu­di pov­sem udo­ma­či­lo.

No­vo ci­vil­no ini­ci­a­ti­vo (CI) v ob­či­ni Ra­den­ci so usta­no­vi­li ob­ča­ni Jan­že­ve­ga Vr­ha in Me­lanj­ske­ga Vr­ha za­ra­di na­me­re ope­ra­ter­ja Te­le­ma­cha, da bi po­sta­vi­li ba­zno po­sta­jo s stol­pom iz je­kle­ne kon­struk­ci­je ( 30 me­trov vi­ši­ne) na Jan­že­vem Vr­hu (na par­cel­ni šte­vil­ki 608/15), ki naj bi po­skr­be­la za bolj­ši si­gnal mo­bil­nih te­le­fo­nov. Če­prav so pr­vi če­tr­tek v tem le­tu v ga­sil­skem do­mu svo­jo na­me­ro pred­stav­ni­ki Te­le­ma­cha po­drob­no pred­sta­vi­li va­šča­nom in pred­stav­ni­kom ob­čin, pa se na­spro­tni­ki z nji­ho­vi­mi na­čr­ti ni­ka­kor ni­so stri­nja­li. Za­vr­ni­li so tu­di mo­žnost, da bi ba­zno po­sta­jo za­ma­ski­ra­li v obli­ko dre­ve­sa. V to­rek do­pol­dne so ura­dni pro­test CI s pod­pi­si va­šča­nov tu­di od­da­li ob­čin­ski upra­vi, na­sle­dnje­ga dne pa še na se­dež uprav­ne eno­te v Gor­nji Rad­go­ni, ki iz­da­ja grad­be­na do­vo­lje­nja.

Ka­kor je po­u­da­ril Dra­go Do­manj­ko, po­o­bla­šče­nec CI, na­spro­tu­je­jo po­sta­ji pred­vsem za­ra­di do­ka­za­nih ne­ga­tiv­nih vpli­vov na zdrav­je lju­di, po­leg te­ga pa je iz nje­go­vih oseb­nih iz­ku­šenj mo­bil­ni si­gnal na ob­mo­čju Jan­že­ve­ga Vr­ha odli­čen, za­to ne po­tre­bu­je­jo do­da­tnih na­prav. Lo­ka­ci­ja mo­re­bi­tne po­sta­vi­tve po­sta­je je ena naj­bolj pre­po­znav­nih v ob­či­ni Ra­den­ci in v Slo­ven­skih go­ri­cah, gre za naj­lep­šo raz­gle­dno toč­ko Jan­že­ve­ga Vr­ha, s ka­te­re se vi­di­ta Mur­sko po­lje in Po­hor­je, za­to bi s ko­vin­sko kon­struk­ci­jo raz­vre­dno­ti­li in iz­na­ka­zi­li ar­hi­tek­tur­no in kra­jin­sko po­do­bo te­ga ob­mo­čja. Po­bu­di pro­ti po­sta­vi­tvi se je pri­dru­žil tu­di pri­zna­ni slo­ven­ski ar­hi­tekt Ale­ksan­der S. Ostan (Ate­lje Ostan Pa­vlin), ki ima sta­no­vanj­sko hi­šo ob lo­ka­ci­ji na­čr­to­va­ne po­sta­vi­tve. Ob mo­re­bi­tni po­sta­vi­tvi stol­pa tik ob na­se­lju bi se tu­di ze­lo eko­nom­sko raz­vre­dno­ti­le ne­pre­mič­ni­ne in po­sle­dič­no bi se ver­je­tno od­se­lje­va­li stol­pu naj­bliž­ji pre­bi­val­ci Jan­že­ve­ga Vr­ha in Ko­bil­šča­ka. Gle­de na to, da pri­pra­vlja­jo v kra­jev­ni sku­pno­sti tu­di ra­zvoj­no vi­zi­jo tu­ri­stič­ne­ga in dru­žab­ne­ga ži­vlje­nja, v ka­te­ri na­čr­tu­je­jo upo­ra­bo pra­znih pro­sto­rov nek­da- nje­ga vrt­ca, bi bi­la ta­kšna ba­zna po­sta­ja do­da­ten mo­teč de­jav­nik.

Va­šča­ni so pre­dla­ga­li tu­di al­ter­na­tiv­no re­ši­tev - da bi po­sta­jo po­sta­vi­li ob ce­sti ob goz­dnem pro­sto­ru, ki vo­di z Jan­že­ve­ga Vr­ha v Oče­slav­ce, kjer bi bi­la naj­bliž­ja sta­no­vanj­ska hi­ša od­da­lje­na več kot 450 me­trov. Od­go­vor pred­stav­ni­ka pod­je­tja Te­le­mach, za­kaj že­li­jo po­sta­vi­ti ba­zno po­sta­jo prav v str­nje­nem na­se­lju, je bil, da je raz­dro­blje­na po­se­li­tev pre­bi­val­cev na tem ob­mo­čju ta­ko ve­li­ka, da ba­zne po­sta­je ni mo­go­če po­sta­vi­ti na lo­ka­ci­ji, kjer hi­še ne bi bi­le od­da­lje­ne manj kot 200 me­trov. Ci­vil­na ini­ci­a­ti­va je še opo­zo­ri­la na ne­e­tič­no rav­na­nje in­ve­sti­tor­jev, ki s po­mo­čjo za­sta­re­le za­ko­no­da­je iz le­ta 1996 vse pre­več­krat igno­ri­ra­jo že­lje in na­spro­to­va­nje do­ma­či­nov, za­to je za po­moč za­pro­si­la Ob­či­no Ra­den- ci. Tu­di žu­pan Ja­nez Rih­ta­rič, ki se je ude­le­žil če­trt­ko­ve­ga sre­ča­nja, nad de­lo­va­njem Te­le­ma­cha ni nav­du­šen in ne vi­di smi­sla v tem, da bi uni­če­va­li kra­ji­no Rad­gon­sko-Ka­pel­skih go­ric, saj ima­jo ob­ča­ni na tem ob­mo­čju že zdaj do­ber si­gnal. Kot ka­že, bi z ba­zno po­sta­jo Te­le­mach rad za­go­to­vil si­gnal ob­ča­nom v dru­gih ob­či­nah in imel se­ve­da od te­ga fi­nanč­ne ko­ri­sti.

Ci­vil­na ini­ci­a­ti­va zah­te­va, da se s pro­ble­ma­ti­ko se­zna­ni in se o njej opre­de­li tu­di ob­čin­ski svet. Že zdaj ima­jo pod­po­ro ve­či­ne kra­ja­nov, kra­jev­ne sku­pno­sti in ob­či­ne. Ker pa grad­be­no do­vo­lje­nje iz­da­ja uprav­na eno­ta, upa­jo, da bo­do upo­šte­va­li tu­di že spre­je­ti ob­čin­ski pro­stor­ski na­črt (OPN), ki na­tanč­no do­lo­ča tu­di to, ka­ko se v ra­den­ski ob­či­ni ure­ja gra­dnja ko­mu­ni­ka­cij­skih objek­tov. Kot ka­že, pa na­dalj­nji ukre­pi za zdaj ne bo­do po­treb­ni, saj so si v Te­le­ma­c­hu pre­mi­sli­li in ne bo­do vztra­ja­li pri po­sta­vi­tvi stol­pa. "V Te­le­ma­c­hu si ne­pre­sta­no pri­za­de­va­mo za­go­ta­vlja­ti naj­bolj­šo upo­rab­ni­ško iz­ku­šnjo, pri ka­te­ri je ve­li­ke­ga po­me­na za­go­ta­vlja­nje ka­ko­vo­stne­ga mo­bil­ne­ga si­gna­la. Za­to stre­mi­mo tu­di k šir­je­nju mre­že ba­znih po­staj. V lu­či te­ga in z že­ljo po spo­što­va­nju mne­nja pre­bi­val­cev smo pri­sto­pi­li h kra­ja­nom Jan­že­ve­ga Vr­ha ter z nji­mi in žu­pa­nom opra­vi­li po­go­vor o mo­žno­sti po­sta­vi­tve ba­zne po­sta­je. Po po­go­vo­ru je bi­lo ja­sno, da ta­ko kra­ja­ni kot žu­pan tre­nu­tno na­spro­tu­je­jo po­sta­vi­tvi, za­to smo pro­jekt za zdaj za­u­sta­vi­li in pre­u­ču­je­mo raz­lič­ne mo­žno­sti, ka­ko na­da­lje­va­ti šir­je­nje mre­že po­staj in nad­gra­je­va­nje mo­bil­ne­ga omrež­ja."

Vir: Goo­gle Maps

Lo­ka­ci­ja na­čr­to­va­ne ba­zne po­sta­je

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.