Pri­znal udar­ce in iz­dal so­ob­to­že­ne­ga

An­drej Ba­ga­ri, ki mu sku­paj s Fran­cem Vaj­do na Ptu­ju so­di­jo za­ra­di ubo­ja Sreč­ka Ma­ri­na, na so­di­šču pr­vič spre­go­vo­ril o uso­dnih do­god­kih. Ne­sreč­ne­ga po­koj­ni­ka naj bi bi­la bru­tal­no pre­te­pla sku­paj. Vaj­da to za­ni­ka

Vecer - - Črna kronika - Dnev­nik za Ve­čer Kaj je kli­ca­te­ljem na­ro­čil pro­i­zva­ja­lec pe­či? Za­če­lo se je na te­ra­si Vz­tra­ja pri iz­gu­bi spo­mi­na Med po­pra­vi­lom bi jih lah­ko na­po­til ven

An­drej Ba­ga­ri je že za de­cem­br­sko obrav­na­vo na­po­ve­do­val, da bo spre­go­vo­ril o oko­li­šči­nah ti­ste­ga dne, ko je na­sil­ne smr­ti umrl 65-le­tni Sreč­ko Ma­rin, a je to na­to pre­lo­žil na na­sle­dnji na­rok. Vče­raj pa sam od se­be ni ho­tel po­ve­da­ti nič, se je pa od­lo­čil, da bo od­go­var­jal na vpra­ša­nja, ker bo ta­ko do­ga­ja­nje uso­dne­ga dne laž­je se­sta­vil v ce­lo­to. Ra­zlo­žil je, da je 4. ju­ni­ja la­ni k so­ob­to­že­ne­mu Fran­cu Vaj­di pri­šel oko­li de­ve­tih zju­traj. Noč pred tem naj bi mu bil na­mreč nek­do ukra­del klju­če sta­no­va­nja, in ker je me­nil, da Vaj­da te­ga

Na kranj­skem okro­žnem so­di­šču se je za­če­lo so­je­nje Ro­ber­tu Zor­ku, ki je ob­to­žen pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti. Pred do­bri­mi šti­ri­mi le­ti je bil di­rek­tor pod­je­tja v Hra­stju, v ka­te­rem je med ser­vi­som ek­splo­di­ra­la peč. Ser­vi­ser pe­či, ki so ga na po­moč po­kli­ca­li iz pod­je­tja, ker se ni se­gre­la na tem­pe­ra­tu­ro, pri­mer­no za ob­de­la­vo po­bar­va­nih ko­vin­skih iz­del­kov, je za­ra­di hu­dih ope­klin umrl, osem lju­di pa je bi­lo ra­nje­nih. Ob­to­žni­ca Zor­ku po be­se­dah to­žil­ke Po­lo­ne Ko­šnjek oči­ta ma­lo­mar­nost in opu­sti­tev skr­bi za splo­šno var­nost, kar je ime­lo za po­sle­di­co smrt ene ose­be in po­leg po­škodb dru­gih še pov­zro­či­tev ve­li­ke pre­mo­ženj­ske ško­de. Za peč, v ka­te­ri je od­je­kni­la uso­dna ek­splo­zi­ja, Zor­ko po be­se­dah to­žil­ke ni imel vseh pred­pi­sa­nih var­no­stnih za­go­to­vil, cer­ti­fi­ka­tov, ela­bo­ra­tov in ocen tve­ga­nja, prav ta­ko je ome­ni­la po­manj­klji­ve ob­dob­ne pre­gle­de na­pra­ve. Za ek­splo­zi­jo naj bi bi­la, kot je to­žil­ka pov­ze­la ugo­to- člo­ve­ka po­zna, ga je ho­tel pov­pra­ša­ti o njem. Ko je pri­šel k nje­mu, ta še ni imel obi­skov, Ma­rin pa je pri­šel tja ka­kšne pol ure za tem. Po be­se­dah Ba­ga­ri­ja je bil ta­krat že ne­ko­li­ko vi­njen. Vsi tri­je so se­dli na te­ra­so in spi­li pre­cej žga­nja. Ba­ga­ri za­tr­ju­je, da se on ni sprl z Ma­ri­nom, sta se pa ves čas pre­pi­ra­la Vaj­da in Ma­rin. O za­go­vo­ru Vaj­de, ki se je na so­je­nju spo­mi­njal, da se je z Ma­ri­nom ves čas ro­ko­val, je Ba­ga­ri pri­po­mnil, da je bi­lo to da­leč od poz­dra­vlja­nja, saj da je Vaj­da Ma­ri­na en­krat ce­lo na­me­no­ma spu­stil, za­ra­di če­sar je ne­sreč­ni mo­ški zle­tel po tleh. Po­ve­dal je tu­di, da je bi­la pi­što­la, ki mu jo je Vaj­da pri­slo­nil na gla­vo, pra­va, sam pa je imel pri se­bi pla­stič­no pi­što­lo. Pre­pir je po be­se­dah Ba­ga­ri­ja eska­li­ral v na­si­lje, ko je Vaj­da se­de­če­ga Ma­ri­na pri­jel za obe ro­ki, mu z no­go sto­pil na pr­sni koš in mu str­gal sraj­co. "Na­en­krat je bil Sreč­ko na tleh. Vaj­da ga je br­cal in sto­pal na nje­ga na te­ra­si," je do­ga­ja­nje opi­sal Ba­ga­ri. Vz­rok za to naj bi bi­la pri­ja­va po­li­ci­ji. So­di­šču je pri­znal, da se je v pre­tep vklju­čil tu­di sam, če­mu je to sto­ril, pa ni znal po­ja­sni­ti. Ne­sreč­ne­ža je med dru­gim te­pel tu­di s ki­jem, Vaj­da pa naj bi bil imel v ro­ki gre­blji­co. Po pre­te­pa­nju naj bi bil Vaj­da le- vi­tve stro­kov­nja­kov, kri­va raz­po­ka na to­plo­tnem iz­me­nje­val­ni­ku pe­či. Ven­dar pa tu­di raz­pr­šil­na šo­ba ni bi­la ustre­zne di­men­zi­je, ser­vi­ser, ki je po ne­zgo­di umrl, pa za ser­vi­si­ra­nje pe­či ni bil po­o­bla­ščen.

Da s pe­čjo v pod­je­tju Excen­ter v po­slov­ni co­ni Hra­stje pri Kra­nju ne­kaj ni prav, so ugo­to­vi­li za­po­sle­ni, ko so 7. no­vem­bra 2013 zju­traj pri­šli v služ­bo. Pro­stor je za­u­dar­jal po naf­ti, peč pa se ni se­gre­la na ustre­zno tem­pe­ra­tu­ro. Eden od za­po­sle­nih je po­kli­cal svo­je­ga oče­ta, Zor­ko­ve­ga pri­ja­te­lja, ki se je po­klic­no ukvar­jal s tem in ki naj bi bil že dan pred uso­dnim do­god­kom opra­vil re­dni ser­vis pe­či. Zor­ko in ser­vi­ser sta za na­dalj­nja že­če­ga Ma­ri­na, ki je bil še pri za­ve­sti, za no­go od­vle­kel v no­tra­njost hi­še. V no­tra­njost hi­še pa je pre­sta­vil tu­di ra­dio in zvi­šal ja­kost zvo­ka. Ko je Ba­ga­ri ka­sne­je od­šel za nji­ma v hi­šo, je bil Ma­rin tam ne­gi­ben. Ba­ga­ri se spo­mi­nja, da je žr­tev pre­te­pa s pa­li­co po­te­gnil na po­dest na sto­pni­šču, na­to se mu je pri­dru­žil Vaj­da in sku­paj sta Ma­ri­na zvle­kla na sto­pni­ce. Po­tem je Ba­ga­ri od­šel po svo­je stva­ri na te­ra­so, ko se je vr­nil v hi­šo, pa Vaj­de ni več na­šel ni­kjer, za­to je od­šel. Vaj­da je med za­go­vo­rom Ba­ga­ri­ja gla­sno na­spro­to­val in že­lel ce­lo od­i­ti iz dvo­ra­ne, a so­dni­ca Ka­tja Ko­la­rič te­ga ni do­vo­li­la. Ka­sne­je, ko je do­bil pri­lo­žnost, pa je Ba­ga­ri­ja več­krat vpra­šal, za­kaj la­že in za­kaj ni po­kon­čal še nje­ga. Med dru­gim je za­tr­dil, da ga je Ba­ga­ri dan prej is­kal kar tri­krat, in to iz po­pol­no­ma dru­ge­ga ra­zlo­ga. In ga spra­še­val, kaj mu je dal v pi­ja­čo, da mu je po­sta­lo sla­bo in se ni­če­sar ne spo­mni, in kaj je bi­la be­la snov, ki naj bi si jo bil Ba­ga­ri po­tre­sal po ci­ga­re­ti. Ba­ga­ri pa je Vaj­di med dru­gim oči­tal, da je vse sku­paj na­čr­to­val in da je bil sre­čen, ko je vi­del, da ga je obi­skal.

Po iz­ve­den­skem mne­nju psi­hi­a­tra An­dre­ja Pi­šca si­cer pri­štev­nost obeh ob­to­žen­cev ni bi­la bi­stve­no zmanj­ša­na. na­vo­di­la po­kli­ca­la pro­i­zva­jal­ca pe­či Fran­ca Fur­ma­na. Med­tem ko Zor­ko po­u­dar­ja, da mu je ser­vi­ser po­ve­dal, da je od pro­i­zva­jal­ca do­bil na­vo­di­la, ka­ko se lo­ti­ti po­pra­vi­la, Fur­man tr­di dru­ga­če. Pra­vi, da je ta­krat 44-le­tne­mu ser­vi­ser­ju dal na­vo­di­la, ka­ko peč raz­sta­vi­ti, da bi od­kri­li na­pa­ko - raz­po­ko, iz ka­te­re je za­u­dar­ja­lo in ki naj bi bi­la kri­va za bel dim, ki se je ka­dil iz pe­či. Uga­ša­nje go­ril­ni­ka pe­či, za­ra­di ka­te­re­ga so ga kli­ca­li iz pod­je­tja, je bil na­mreč po nje­go­vem ja­sen znak, da je s pe­čjo ne­kaj na­ro­be, znak za ne­var­nost pa je bil tu­di vonj po naf­ti. Kaj se je do­ga­ja­lo tik pred ek­splo­zi­jo, ta­kra­tni za­po­sle­ni v pod­je­tju, ki so na so­di­šču na­sto­pi­li kot pri­če in ki so bi­li v ne­zgo­di prav ta­ko po­ško­do­va­ni, ni­so ve­de­li. Tu­di sin po­koj­ne­ga ser­vi­ser­ja, ki je ta­krat de­lal v bli­ži­ni pe­či, s po­drob­nost­mi ni se­zna­njen. Za oče­ta je za­tr­dil, da je imel do­volj iz­ku­šenj s ser­vi­si­ra­njem go­ril­ni­kov, saj je v hi­šah mon­ti­ral in ser­vi­si­ral pe­či za cen­tral­no kur­ja­vo. Tu­di raz­me­re v pod­je­tju so bi­le po nje­go­vem ure­je­ne. "Či­sto­ča je po­memb­na, ker se bar­va lah­ko me­ša s pra­hom, nam je ves čas go­vo­ril Zor­ko. Le za čas med po­pra­vi­lom pe­či bi lah­ko po­skr­bel, da bi bi­li za­po­sle­ni zu­naj objek­ta." Po ne­zgo­di in smr­ti so­pro­ga je na var­no­stne raz­me­re za za­po­sle­ne v pod­je­tju po­sta­la po­zor­na nje­go­va ma­ma. Po ne­sre­či naj bi se bi­li ne­kaj ča­sa za­po­sle­ni vo­zi­li na de­lo na dru­go lo­ka­ci­jo z var­no­stno ne­u­stre­znim av­to­mo­bi­lom, ka­sne­je naj bi se bil v pro­sto­rih več­krat po­nov­no po­ja­vil dim.

Če­prav Zor­ko svo­je­ga za­go­vo­ra ni do­pol­nje­val, je so­dni­ca Mi­le­na Turuk iz nje­go­ve­ga pre­te­kle­ga za­go­vo­ra iz­po­sta­vi­la, da do­god­ke ob­ža­lu­je. S po­koj­nim sta bi­la ne le v do­brih po­slov­nih, pač pa tu­di v te­snih pri­ja­telj­skih od­no­sih.

Fo­to: Ve­sna LOVREC

An­drej Ba­ga­ri (de­sno) se ne spre­ne­ve­da, da je so­de­lo­val v pre­te­pu Sreč­ka Ma­ri­na, a se bra­ni, da je glav­ni kri­vec za nje­go­vo smrt Franc Vaj­da (le­vo).

Fo­to: Ar­hiv Ve­če­ra

Ko je Franc Vaj­da po­kli­cal na šte­vil­ko 113 in pri­ja­vil, da je na sto­pni­cah na­šel mr­tve­ga Sreč­ka Ma­ri­na, mu pre­i­sko­val­ci ni­so ver­je­li, da ne ve, kaj se je zgo­di­lo.

Fo­to: Pe­tra MLAKAR/Dnev­nik

Ro­bert Zor­ko tra­gič­ni do­go­dek ob­ža­lu­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.