Šta­je­rec bo re­še­val Olim­pi­ji­no "sra­mo­to"

Na­sto­pa­nje v šti­rih tek­mo­va­njih je iz­čr­pa­lo Pe­trol Olim­pi­jo, ki jo v tej se­zo­ni v slo­gu li­ge NBA ča­ka okrog 80 te­kem

Vecer - - Šport - Pre­šte­li ži­ve in mr­tve Po uše­sih do­bi­la le Olim­pi­ja

Vz­ma­je­vem gnez­du nič no­ve­ga. Ko­šar­kar­ska Olim­pi­ja je, kot je to že sko­raj v na­va­di, na po­lo­vi­ci se­zo­ne do­bi­la de­žur­ne­ga ga­sil­ca. To bo Šta­je­rec, Ce­ljan Zo­ran Mar­tič. Če bo na­da­lje­val, kot je za­čel, se klu­bu obe­ta­jo bolj­ši ča­si: "Sa­mo en tre­ning sem vo­dil pred od­ho­dom v Nem­či­jo, ene­ga po pri­ho­du in ene­ga pred tek­mo. Še­le spo­zna­vam se s she­mo v na­pa­du." Pa je v li­gi pr­va­kov že pre­ma­gal Me­di Bayre­uth z 79:78 v go­steh.

"Zo­ran Mar­tič je lo­gič­na re­ši­tev," svo­jo od­lo­či­tev za­go­var­ja di­rek­tor klu­ba Ro­man Li­sac: "Z mla­di­ma re­pre­zen­tan­ca­ma je na evrop­skih pr­ven­stvih osvo­jil zla­to (2000) in sre­bro (1998). Ve­li­ko ekip je me­njal. A Olim­pi­ja ga je ve­dno ne­ka­ko za­ob­šla. Ne vem, za­kaj. Po dru­gi stra­ni je sem za­šel mar­sik­do, ki ne bi bil smel." V ne­for­mal­nem po­go­vo­ru je Li­sac po­hva­lil tu­di Mar­ti­če­vo zna­nje an­gle­ške­ga je­zi­ka, ki naj bi bi­lo Ame­ri­ča­nom v eki­pi v ve­li­ko po­moč. Kot da mor­da pri od­sta­vlje­nem Ga­šper­ju Okor­nu ni bi­lo ta­ko. Spo­mni­mo: za Okor­na je bi­la uso­dna pred­vsem čr­na se­ri­ja po­ra­zov v li­gi Aba, ki je v pe­tek eki­po do­konč­no pah­ni­la na pred­za­dnje me­sto v tek­mo­va­nju (ena­ko se ji go­di v osem­član­ski sku­pi­ni C li­ge pr­va­kov). "Sra­mo­ta. Po­gre­šam igra­nje v pra­vem mo­štvu. Ni­ko­li ni­sem bil ego­i­sti­čen igra­lec, to­da kaj sto­ri­ti, ko ni­maš dru­ge mo­žno­sti? To je sme­šno," je ta­koj po tek­mi na druž­be­no omrež­je In­sta­gram za­pi­sal No­go­me­ta­ši Olim­pi­je bo­do pri­ho­dnji te­den za­če­li tre­nin­ge za spo­mla­dan­ski del se­zo­ne v pr­vi li­gi, kjer bo­do lo­vi­li tri toč­ke za­o­stan­ka za Ma­ri­bo­rom. Vod­stvo klu­ba se ukvar­ja s se­sta­vlja­njem do­konč­ne­ga ka­dra za dru­gi del se­zo­ne. Olim­pi­jo je le­to in pol pred iz­te­kom po­god­be za­pu­stil De­nis Kli­nar. De­sni boč­ni bra­ni­lec se se­li k ma­džar­ske­mu pr­vo­li­ga­šu Pu­skas Aka­de­mia. Ni še zna­no, ali bo v Lju­blja­ni ostal bra­ni­lec Ke­nan Baj­rić, za ka­te­re­ga se za­ni­ma Slo­van iz Bra­ti­sla­ve. "Ob­sta­ja in­te­res za na­še igral­ce, za­to mo­ra­mo bi­ti tu­di mi pri­pra­vlje­ni, da se ustre­zno od­zo­ve- ste­ber igre De­vin Oli­ver, Ga­šper Okorn pa je Li­scu za­bru­sil: "Te­ga se ne grem več!" Pre­se­da­lo mu je že na­mreč so­de­lo­va­nje v kar šti­rih tek­mo­va­njih (slo­ven­ski po­kal, slo­ven­sko dr­žav­no pr­ven­stvo, li­ga Aba in li­ga pr­va­kov), za­ra­di če­sar eki­pa ni ime­la ča­sa za tre­nin­ge, am­pak je le še utru­je­na po­to­va­la s tek­me na tek­mo. Dan pred uso­dnim dvo­bo­jem je de­ni­mo igra­la pro­ti He­li­o­su, dva dni ka­sne­je pa pro­ti Pol­ze­li.

In če­prav je Olim­pi­ja Hop­se po po­dalj­šku ven­dar­le pre­ma­ga­la, se je Li­sac vse­e­no od­lo­čil za skraj­no po­te­zo, me­nja­vo Okor­na: "Ne­kaj po­tez smo po­vle­kli že prej, pa ni uspe­lo. Tre­ba je bi­lo nuj­no ur­gi­ra­ti. Te­ža­va naj bi bi­la za­si­če­nost v eki­pi. Tu­di to se da re­ši­ti na pra­vi na­čin. Pa ni uspe­lo. Tre­ba je bi­lo po­i­ska­ti no­ve­ga tre­ner­ja. Z Okor­nom sva se raz­šla pri­ja­telj­sko, bil sem več kot ko­rek­ten. Dr­žal sem oblju­bo, da je lah­ko do no­ve­ga le­ta mi­ren, po no­vem le­tu pa da bo­mo šte­li ži­ve in mr­tve. Ta­ko je tu­di bi­lo."

Ja, ni­ti dne­va več ni po­ča­kal, so­deč po iz­ja­vi Mar­ti­ča: "Li­sac me je za no­vo le­to po­kli­cal in ome­nil, da ob­sta­ja mo­žnost me­nja­ve. Hi­tro sva se do­go­vo­ri­la." In bli­sko­vi­to je tu­di sam pa­del v ri­tem. Vče­raj se je eki­pa z av­to­bu­som vr­ni­la iz Nem­či­je, da­nes že po­tu­je pro­ti Čr­ni go­ri, k Mor­nar­ju iz Ba­ra. "Kaj ve­li­ko v tem ča­su ne bom mo­gel spre­me­ni­ti. Zah­te­vam pred­vsem bolj­šo obram­bo in skok, ki sta bi­la do­slej rak ra­na mo­štva," pra­vi tre­ner, ki se je od­lo­čil tu­di za me­nja­vo ka­pe­ta­na. Trak je vzel Gre­gor­ju Hro­va­tu in ga na­del Do­mnu Lorb­ku: "S Hro­va­tom sva ime­la dalj­ši raz­go­vor. La­ni je igral ta­ko do­bro, da sem bil pre­se­ne­čen,

mo," je po vče­raj­šnjih te­sti­ra­njih no­go­me­ta­šev de­jal tre­ner Igor Bi­šćan. Po nje­go­vih be­se­dah je do­slej naj­bolj kon­kre­tna ka­dro­vska po­te­za sko­raj­šnji pri­hod 20-le­tne­ga hr­va­ške­ga bra­nil­ca Fi­li­pa Ure­mo­vića iz dru­ge eki­pe za­greb­ške­ga Di­na­ma, ki se še for­mal­no ure­ja.

Le­tal­ci na Kul­mu

Tre­ner slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce smu­čar­skih ska­kal­cev je v eki­po za sve­tov­ni po­kal v po­le­tih na Kul­mu uvr­stil Do­mna Prev­ca, Ži­go Je­lar­ja, An­že­ta Se­me­ni­ča, Til­na Bar­to­la, Pe­tra Prev­ca in Jer­ne­ja Da­mja­na. Na ge­ne­ral­ki pred sve­tov­nim pr­ven­stvom v smu­čar­skih po­le­tih, ki bo pri­ho­dnji ko­nec te­dna v nem­škem Ober­st­dor­fu, ta­ko ne bo­sta na­sto­pi­la iz­ku­še­na le­tal­ca Ro­bert Kra­njec in Ju­rij Te­peš. Da­nes bo­do na le­tal­ni­ci na Kul­mu, kjer je z 244 me­tri re­kor­der Pe­ter Prevc, kva­li­fi­ka­ci­je, ju­tri in v ne­de­ljo pa tek­mi. V Av­stri­ji za­ra­di bo­le­čin v kol­ku po pad­cu na tre­tji tek­mi no­vo­le­tne tur­ne­je še ne bo na­sto­pil Ne­mec Ri­chard Fre­i­tag, Ro­man Li­sac (de­sno) se ču­di, za­kaj je Zo­ra­na Mar­ti­ča (le­vo) vlo­ga glav­ne­ga tre­ner­ja v Olim­pi­ji do­slej ve­dno za­ob­šla. da ni bil iz­bran v re­pre­zen­tan­co. Le­tos te­ga ni po­no­vil. Ukvar­ja se z za­de­va­mi, ki ni­so nje­gov po­sel. Na dru­gi stra­ni je Do­men naj­sta­rej­ši in naj­bolj iz­ku­šen v eki­pi ter edi­ni, ki je do­slej igral v evro­li­gi." Pri­o­ri­te­te Olim­pi­je še na­prej osta­ja­jo li­ga Aba, slo­ven­ska li­ga in po­kal. "Tu­di li­ge pr­va­kov ne bo­mo je­ma­li z le­vo ro­ko, a te tek­me bo­mo ko­ri­sti­li bolj kot tre­ning. Gle­de na spo­red s po tre­mi, šti­ri­mi tek­ma­mi na te­den si ne mo­re­mo pri­vo­šči­ti igre s še­sti­mi, sed­mi­mi, osmi­mi igral­ci," po­u­dar­ja Mar­tič, ki lah­ko že v na­sle­dnjih dneh pri­ča­ku­je od­mev­no okre­pi­tev. V Sto­ži­ce se na­mreč vra­ča nek­da­nji re­pre­zen­tant Mir­za Be­gić. "Z njim smo se po­go­var­ja­li še v ča­su Okor­na. Po­go­vo­ri so zdaj več ali manj za­klju­če­ni. Ča­ka­mo le še na pa­pir­je iz Ira­na, kjer je Be­gić na­za­dnje igral. Po nje­go­vih be­se­dah je v klu­bu (Pe­tro­chi­mi Ban­dar Imam) pra­vo raz­su­lo, saj se je po­slo­vil pred­se­dnik, ki je bil tam 30 ali 35 let. A

dru­gi v sku­pnem se­štev­ku sve­tov­ne­ga po­ka­la.

Fli­sar in Ogo­relc brez tek­me

Slo­ven­ska smu­čar­ja pro­ste­ga slo­ga Fi­lip Fli­sar in Blaž Ogo­relc sta bi­la ne­u­spe­šna v kva­li­fi­ka­ci­jah za ju­tri­šnjo tek­mo sve­tov­ne­ga po­ka­la v smu­čar­skem kro­su v šved­skem Idre Fjal­lu. Fli­sar je do­se­gel 37. čas, za 32. me­stom, ki je še vo­di­lo v fi­na­le, je za­o­stal za 18 sto­tink se­kun­de, Ogo­relc pa je kva­li­fi­ka­ci­je kon­čal na 48. me­stu. Oba bo­sta ime­la "po­prav­ni iz­pit" da­nes, ko bo­do na spo­re­du kva­li­fi­ka­ci­je za ne­delj­sko tek­mo.

Ko­pi­tar med zvez­da­mi

An­že Ko­pi­tar bo 27. in 28. ja­nu­ar­ja v Tam­pi na Flo­ri­di igral na tek­mi vseh zvezd li­ge NHL. Naj­bolj­ši slo­ven­ski ho­ke­jist, član mo­štva Los An­ge­les Kin­gs, se bo že če­tr­tič v ka­ri­e­ri dru­žil z naj­bolj­ši­mi igral­ci naj­moč­nej­še li­ge na sve­tu. Li­ga NHL je iz­bra­la 40 igral­cev za all-star vi­kend in šti­ri ka­pe­ta­ne ekip, po­sku­ša­li bo­mo za­de­ve ure­di­ti tu­di pre­ko Fi­be. Skrat­ka na­sle­dnji te­den bi Be­gić že mo­ral bi­ti tu," na­po­ve­du­je Li­sac.

Ve­sel je tu­di ne­kaj no­vih po­kro­vi­te­ljev, a da bi se sta­nje v Olim­pi­ji de­jan­sko iz­bolj­ša­lo, ga ča­ka še glav­na bit­ka: ni­ka­kor se ne mo­re spri­ja­zni­ti z od­lo­či­tvi­jo Ko­šar­kar­ske zve­ze Slo­ve­ni­je, da mo­ra Olim­pi­ja že od za­čet­ka se­zo­ne na­sto­pa­ti v dr­žav­nem pr­ven­stvu, ki po­skr­bi za ta­ko za­pol­njen ur­nik, da so zma­ji v med­na­ro­dnem me­ri­lu za­ra­di pre­niz­ke­ga bu­dže­ta ozi­ro­ma pre­skro­mne eki­pe ne­kon­ku­renč­ni. "Ko smo že­le­li dr­žav­no pr­ven­stvo vze­ti kot ne­ka­kšno ra­zvoj­no li­go in re­gi­stri­ra­ti dva, tri igral­ce iz manj­ših klu­bov, to ni bi­lo mo­go­če. In ta­ko smo se mo­ra­li v tek­mo­va­nje po­da­ti na ho­ruk in iz­čr­pa­ti eki­po. Okorn je ves čas igral z osmi­mi, de­ve­ti­mi igral­ci, tu­di s po­ško­do­va­ni­mi, pre­o­sta­li so bi­li zra­ven le za­ra­di ob­ve­zne po­pol­ni­tve eki­pe. Ča­ka nas dolg po­go­vor z zve­zo, kaj sto­ri­ti za pri­ho­dnje le­to. V po­ga­ja­njih bom tr­ši oreh kot prej­šnje vod­stvo (nek­da­nji pred­se­dnik Ja­ni Mödern­dor­fer in nek­da­nji di­rek­tor Ma­te­vž Zu­pan­čič, op. p.). Ne vem, kaj je bil cilj te od­lo­či­tve zve­ze. Ja­sno je, da je po uše­sih do­bi­la le Olim­pi­ja, saj edi­na na­sto­pa na šti­rih fron­tah. 80 te­kem na se­zo­no s to­li­kšnim pro­ra­ču­nom ni mo­go­če od­i­gra­ti."

ki so jih iz­bra­li na­vi­ja­či. Atlant­sko sku­pi­no bo vo­dil Ste­ven Stam­kos (Tam­pa Bay Li­gh­tning), me­tro­po­li­tan­sko Ale­ksej Oveč­kin (Wa­shing­ton Ca­pi­tals), cen­tral­no sku­pi­no P. K. Su­bban (Na­shvil­le Pre­da­tors) in pa­ci­fi­ško Con­nor McDa­vid (Ed­mon­ton Oi­lers). Na­gra­dni sklad je mi­li­jon do­lar­jev, vse pa po­be­re le zma­go­val­na eki­pa.

Be­de­ne s Fe­de­rer­jem

Slo­ven­ski te­ni­ški igra­lec Aljaž Be­de­ne se bo v pr­vem kro­gu od­pr­te­ga pr­ven­stva Av­stra­li­je po­me­ril z dru­gim no­sil­cem, Švi­car­jem Ro­ger­jem Fe­de­rer­jem, bra­nil­cem lan­ske zma­ge. Na­sto­pi­la bo­sta tu­di Blaž Kav­čič, igral bo s Fran­co­zom Ri­char­dom Ga­sque­tom, ter Ma­ri­bor­čan­ka Po­lo­na Her­cog, ki se bo v pr­vem kro­gu po­me­ri­la z Ru­si­njo Je­ka­te­ri­no Ale­ksan­dro­vo. Na glav­nem tur­nir­ju se lah­ko uvr­sti­ta še dve Slo­ven­ki, Ta­ma­ra Zi­dan­šek in Da­li­la Ja­ku­po­vić, ki sta bi­li vče­raj uspe­šni v uvo­dnem kro­gu kva­li­fi­ka­cij.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.