Zla­ti glo­bu­si na­po­ve­du­je­jo o oskar­je

Ti­ne Kra­čun z In­šti­tu­ta za stra­te­ške re­ši­tve pra­vi, da je pra­vi od­go­vor za zmanj­ša­nje po­li­tič­nih tve­ganj v go­spo­dar­stvu pri­pra­va sce­na­ri­jev in pra­vil­nih stra­te­gij obram­be in zmanj­še­va­nja iz­gub

Vecer - - Front Page - Osta­ja­jo ve­li­ke po­li­tič­ne ne­go­to­vo­sti V Nem­či­ji in­ve­sti­cij­sko oko­lje le zmer­no sta­bil­no

V2018. smo l ah­ko op­ti­mi­stič­ni. Vse­ka­kor pa mo­ra­mo bi­ti tu­di za­skr­blje­ni," je di­rek­tor In­šti­tu­ta za stra­te­ške re­ši­tve (ISR) Ti­ne Kra­čun str­nil ugo­to­vi­tve stra­te­ške­ga pred­vi­de­va­nja za le­to­šnje le­to. O že še­sti le­tni pu­bli­ka­ci­ji ISR, z na­slo­vom Stra­te­gic Fo­re­si­ght 2018, ki so jo po­spre­mi­li s pri­pi­som, da ima go­spo­dar­ska rast rok tra­ja­nja, štir­je pr­vi oce­nje­val­ci iz go­spo­dar­stva ozi­ro­ma ban­čni- ISR-jev eko­no­mist dr. Ju­re Sto­jan je po­ja­snil, da eko­nom­ska zna­nost še ne mo­re za­ne­slji­vo zre­ti v pri­ho­dnost, da pa ne bi me­se­ce ča­ka­li na ura­dne sta­ti­sti­ke, so sto­pi­li na la­stno pot in po­i­ska­li no­ve vi­re po­dat­kov. Na­šli so jih v "pre­go­vor­no dol­go­ča­snih spo­ro­či­lih kor­po­ra­cij ozi­ro­ma v nji­ho­vih z be­se­da­mi iz­ra­že­nih pri­ča­ko­va­njih, ki skri­va­jo v se­bi ču­stve­ni na­boj". Skrat­ka, ek­s­pe­ri­men­ti­ra­li so in raz­vi­li te­stno raz­li­či­co in­de­ksa, s ka­te­rim lah­ko oce­nju­je­jo eko­nom­sko se­da­njost z več me­se­ci pred­no­sti pred ura­dno sta­ti­sti­ko. Do tren­da, ki ozna­ču­je le­to 2018, so se pre­bi­li, ko so po­gle­da­li pet borz in 20 kor­po­ra­cij na njih, ki so obra­ča­le več kot 4000 mi­li­jard evrov, in s po­mo­čjo ra­ču­nal­ni­kov ana­li­zi­ra­li le­ta nji­ho­vih po­ro­čil. "Za zdaj ni bi­lo si­gna­la, da bi se v go­spo­dar­stvih teh borz zgo­di­lo v le­tu 2018 kaj trav­ma­tič­ne­ga. Naš in­deks do zdaj ni za­znal ni­ti zdr­sov v re­ce­si­jo, pa tu­di mno­žič­ne­ga, še hi­trej­še­ga za­go­na go­spo­dar­ske ra­sti ne," je po­ve­dal Ju­re Sto­jan. štva ni­so pod­vo­mi­li. Ka­ko bi tu­di, ko pa so v ISR po­sku­ša­li vze­ti le­to­šnjo me­ro vsem evrop­skim dr­ža­vam, ozr­li so se na za Slo­ve­ni­jo po­memb­ni Bal­kan ter le­vo in de­sno prek oce­a­nov. Pov­sod, ne sa­mo v Slo­ve­ni­ji, pač go­spo­dar­stvu in s tem dr­ža­vlja­nom kro­ji­jo ži­vlje­nje ne le eko­nom­ske na­po­ve­di vla­dnih ma­kro­e­ko­nom­skih ura­dov, Evrop­ske ko­mi­si­je, ECB, IMF, Sve­tov­ne ban­ke ..., am­pak tu­di tre­nu­tna po­li­ti­ka. Nje­ne zma­ge in po­ra­zi, ne­go­to­vo­sti pred vo­li­tva­mi, tve­ga­nja po njih, bre­xit, ame­ri­ško-ko­rej­sko pre­re­ka­nje, do­je­ma­nje ki­taj­ske­ga zma­ja in bog ve­di kaj še. Po kri­zi je go­spo­dar­ska rast že sta­bil­na v sko­raj vseh dr­ža­vah sve­ta. A če so bi­le v kri­zi po­li­tič­ne ne­go­to­vo­sti zna­čil­ne zgolj za dr­ža­ve Za­ho­dne­ga Bal­ka­na, se je ta zdaj na­se­li­la tu­di v dr­ža­ve EU. "Če­prav se je lan­sko le­to za­če­lo op­ti­mi­stič­no ter na vo­li­tvah v Fran­ci­ji in na Ni­zo­zem­skem ni­so zma­ga­li po­li­ti­ki z ek­s­tre­mi­stič­ni­mi po­gle­di, pa re­zul­tat vo­li­tev v Av­stri­ji in Nem­či­ji po­nov­no vzbu­ja skr­bi. Vi­sok od­sto­tek, ki ga je do­bi­la ra­di- Po kri­zi je go­spo­dar­ska rast že sta­bil­na v sko­raj vseh dr­ža­vah sve­ta. kal­na AFD, in po­sle­dič­ni za­ple­ti pri se­sta­vi ko­a­li­ci­je na­če­nja­jo za­u­pa­nje v Nem­či­jo, saj se po­li­tič­ne ne­go­to­vo­sti po­ve­ču­je­jo. Nem­či­ja je eden osre­dnjih ste­brov EU, in če se bo zgo­di­lo, da bo pre­vla­dal skep­ti­ci­zem do ide­je zdru­že­ne Evro­pe v Nem­či­ji, po­tem bo to za EU iz­je­mno re­sna gro­žnja," si Kra­čun od­go­var­ja na vpra­ša­nje, ali je po­li­tič­na ne­go­to­vost lah­ko po­vod za na­sle­dnjo re­ce­si­jo.

Po­li­tič­no naj­bolj sta­bil­ne dr­ža­ve bo­do po oce­ni ISR le­tos Ir­ska, Ni­zo­zem­ska in Luksem­burg, naj­manj pa Hr­va­ška, Ro­mu­ni­ja in Ita­li­ja. Na Ma­džar­skem, Šved­skem, v Slo­ve­ni­ji in Luksem­bur­gu kljub le­to­šnjim par­la­men­tar­nim vo­li­tvam ne pri­ča­ku­je­jo dra­stič­nih spre­memb v de­lo­va­nju. To pa ne ve­lja za Če­ško, Nem­či­jo in Ita­li­jo, kjer se ute­gne po­li­tič­na sce­na moč­no spre­me­ni­ti, kri­za v Ka­ta­lo­ni­ji pa po­ve­ča­ti po­li­tič­no ne­go­to­vost v Špa­ni­ji. A ker vsi zre­mo v Ve­li­ko Bri­ta­ni­jo in Nem­či­jo, ki bo­sta od­lo­čil­ni za bo­doč­nost ide­je zdru­že­ne Evro­pe, spre­gle­da­mo hlad, ki ve­je v Bru­selj iz Vi­še­graj­ske če­tve­ri­ce. ISR pa me­ni: pro­ti­bru­selj­ski, pro­ti­be­gun­ski in na­ci­o­na­li­stič­ni to­ni, po­spre­mlje­ni mor­da tu­di z raz­o­ča­ra­njem lju­di, ker jih ima Evro­pa za dru­go­ra­zre­dne dr­ža­vlja­ne, se bo­do le­tos kre­pi­li na Ma­džar­skem, Če­škem in Polj­skem. Zdi se, da bo osta­la na­klo­nje­na EU le Slo­va­ška. Ko so na in­šti­tu­tu ana­li­zi­ra­li le­to­šnje in­ve­sti­cij­sko oko­lje, je ime­la ve­či­na čla­nic EU zmer­no sta­bil- no oko­lje. Le Nem­či­ja je iz sta­bil­ne­ga za­šla v zmer­no sta­bil­no oko­lje, med­tem ko je za Ve­li­ko Bri­ta­ni­jo tve­ga­nje, ali bo tu­di ohra­ni­la sta­bil­no oko­lje, ve­li­ko. Le Hr­va­ška bo tu­di le­tos ohra­ni­la zmer­no ne­go­to­vo in­ve­sti­cij­sko oko­lje.

Ob sta­bil­no­sti po­li­ti­ke so v ISR oce­nje­va­li še sta­bil­nost vla­da­vi­ne pra­va, go­spo­dar­sko- druž­be­ne po­go­je, in­ve­sti­cij­ske ovi­re in var­no­stne raz­me­re. Pra­vo bo le­tos naj­bolj sta­bil­no na Fin­skem, v Luksem­bur­gu in na Šved­skem. Go­spo­dar­sko-druž­be­ni po­go­ji na Ni­zo­zem­skem, Dan­skem in Šved­skem. In­ve­sti­cij­ske ovi­re bo­do naj­manj­še na Fin­skem, Dan­skem in Šved­skem. Var­nost bo naj­bolj sta­bil­na v Luksem­bur­gu, Esto­ni­ji in Slo­ve­ni­ji.

V vseh dr­ža­vah EU so se iz­ka­za­li za naj­bolj ne­sta­bi­len po­ka­za­telj in­ve­sti­cij­ske­ga oko­lja go­spo­dar­sko-druž­be­ni po­go­ji, ker - ugo­ta­vlja ISR - ima ve­li­ka ve­či­na dr­žav še ve­dno ve­li­ko brez­po­sel­no­sti, ker je sto­pnja tve­ga­nja re­všči­ne v EU raz­me­ro­ma vi­so­ka in se po­ve­ču­je­jo tu­di raz­li­ke med bo­ga­ti­mi in rev­ni­mi. Na­ra­šča­jo­če raz­li­ke med evrop­skim pre­bi­val­stvom bu­di­jo na­ci­o­na­li­zem, z njim pa se kre­pi tu­di po­li­tič­na ne­go­to­vost.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.