SDS pre­ki­nil spor­no po­god­bo

otran­ka je vr­ni­la že po­čr­pa­ni del kre­di­ta Di­ja­ni Đuđić in pre­ki­ni­la kre­di­tno po­god­boJ na­čun­sko so­di­šče bo kljub te­mu spro­ži­lo pre­dre­vi­zij­ski po­sto­pek

Vecer - - Front Page - Kri­sti­na Bo­žič Blaž Pet­ko­vič Fo­to: Ro­bert BALEN

Vče­raj v ča­su ko­si­la je kot stre­la z ja­sne­ga uda­ri­lo spo­ro­či­lo, ki ga je naj­ve­čja opo­zi­cij­ska stran­ka SDS ob­ja­vi­la na druž­be­nem omrež­ju Twit­ter. "Ta­ko. Gle­de na raz­la­go pred­se­dni­ka ra­čun­ske­ga so­di­šča smo že čr­pa­ni del kre­di­ta da­nes vr­ni­li z obrest­mi vred in pre­ki­ni­li po­god­bo. Če bo do­ka­za­na kr­ši­tev, bo­mo ka­zen pla­ča­li," so spo­ro­či­li s Tr­ste­nja­ko­ve do­bra dva dne­va po tem, ko smo v Ve­če­ru raz­kri­li po­drob­no­sti ne­na­va­dne­ga po­so­ji­la v vi­ši­ni 450.000 evrov, ki ga je z 32-le­tno Di­ja­no Đuđić skle­ni­la Jan­še­va stran­ka. A ne gle­de na to, da so v SDS zdaj na­re­di­li ko­rak na­zaj in bi po­so­ji­lo mo­ra­li do kon­ca le­ta 2019 ta­ko ali dru­ga­če vr­ni­ti, bo­do na ra­čun­skem so­di­šču spro­ži­li pre­dre­vi­zij­ski po­sto­pek, med­tem ko bo­do na po­li­ci­ji pre­ve­ri­li ob­sto­je­če in­for­ma­ci­je. Sum pra­nja de­nar­ja na­mreč osta­ja, prav ta­ko še ve­dno ni po­ja­snje­no, od kod Đuđiće­vi iz Re­pu­bli­ke srb­ske, ki po­slu­je tu­di v Slo­ve­ni­ji, nje­na ma­ma pa je vi­dna čla­ni­ca stran­ke pred­se­dni­ka Mi­lo­ra

da Do­di­ka, to­li­ko de­nar­ja, da lah­ko fi­nan­ci­ra po­so­ji­lo ta­ko po­memb­ni po­li­tič­ni stran­ki. or­ga­ni­za­ci­je Tran­spa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal. Pra­vi, da v BiH ni ne­o­bi­čaj­no, da se po­li­tič­ne stran­ke fi­nan­ci­ra­jo na na­či­ne, s ka­te­ri­mi se že­li­jo ali iz­o­gni­ti pri­ja­vi re­snič­ne­ga vi­ra de­nar­ja ali za­ob­i­ti za­kon­ske ome­ji­tve fi­nan­ci­ra­nja strank. "Pra­ksa, ko po­li­tič­ne stran­ke s po­mo­čjo po­so­jil pri­kri­va­jo pra­vi iz­vor pre­mo­že­nja, ni no­va. V tem pri­me­ru je za­ni­mi­vo in dru­ga­če to, da gre za fi­zič­no ose­bo, ki je po­so­di­la ze­lo ve­li­ko ko­li­či­no de­nar­ja," je po­ko­men­ti­ra­la pri­mer Đuđiće­ve in SDS. "To je ose­ba, ki je bi­la do pred krat­kim za­po­sle­na v jav­ni in­sti­tu­ci­ji v BiH, zdaj pa ima ne­na­do­ma iz­je­mno ko­li­či­no de­nar­ja in je la­stni­ca ali od- go­vor­na ose­ba raz­lič­nih prav­nih oseb v Slo­ve­ni­ji. Ob tem se ne­dvo­mno za­sta­vi vpra­ša­nje, od kod v re­sni­ci iz­vi­ra­jo ta sred­stva in od kod ta­ki ose­bi to­li­ko de­nar­ja. Sploh zdaj, ko vi­di­mo, da me­di­ji opo­zar­ja­jo, da je ime­la ban­čni ra­čun od­prt tu­di na Ma­džar­skem - vse te oko­li­šči­ne ka­že­jo na na­me­ro, da se je že­lel sko­zi več tran­sak­cij pri­kri­ti re­snič­ni iz­vor de­nar­ja, za­to se od­pi­ra pro­stor za pre­i­ska­vo ta­ko iz­vo­ra sred­stev kot mo­re­bi­tne­ga pra­nja de­nar­ja," je še ra­zlo­ži­la Ko­raj­li­će­va. Ven­dar pa je opo­zo­ri­la tu­di na to, da so v BiH pra­vi­lo­ma do zdaj bi­li pre­i­sko­va­ni le manj­ši po­sre­dni­ki, med­tem ko so se po­li­ti­ki ali glav­ni ak­ter­ji afer iz­o­gni­li pre­go­nu in od­go­vor­no­sti.

Pod drob­no­gle­dom tu­di no­tar

Po­so­ji­lo, ki ga je na­je­la SDS, pa je raz­kri­lo tu­di po­manj­klji­vo za­ko­no­daj­no ure­di­tev. Ta­ko ra­čun­sko so­di­šče kot stro­kov­njak za vo­lil­no pra­vo Ju­rij To­plak z ma­ri­bor­ske prav­ne fa­kul­te­te opo­zar­ja­ta, da se je ob spre­mem­bi za­ko­na o po­li­tič­nih stran­kah zgo­di­la na­pa­ka. Člen, ki pred­vi­de­va od­vzem jav­nih sred­stev stran­kam, se na­mreč ne uje­ma s čle­nom, v ka­te­rem so opi­sa­ne kr­ši­tve, za­ra­di če­sar se pre­ki­ni­tev do­to­ka jav­ne­ga de­nar­ja v pri­me­ru po­so­ji­la SDS ne bi mo­gla iz­vr­ši­ti. Tu­di če bi za­ko­no­da­ja­lec to ne­do­sle­dnost po­pra­vil v krat­kem, pa To­plak opo­zar­ja, da bo spre­mem­ba ve­lja­la le za na­prej. "Po­memb­no je tu­di, da mo­ra­jo so­di­šča sle­di­ti svo­ji usta­lje­ni so­dni pra­ksi. In sank­ci­je stran­kam so bi­le do­slej ve­dno niz­ke," spo­mni na sta­nje, na ka­te­ro so opo­zo­ri­li tu­di na ra­čun­skem so­di­šču.

Pod drob­no­gle­dom pa ni zgolj SDS, tem­več tu­di no­tar Jo­že Si­ko­šek, ki je pri­pra­vil spo­ra­zum o za­va­ro­va­nju de­nar­ne ter­ja­tve Di­ja­ne Đuđić. Po pre­u­či­tvi oko­li­ščin bo na­mreč iz­vr­šni od­bor No­tar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je spre­jel skle­pe, ali je no­tar de­lo­val v skla­du s pred­pi­si in z za­ko­no­da­jo. V zbor­ni­ci so nam še po­ja­sni­li, da sta zo­per Si­ko­ška do zdaj po­te­ka­la dva di­sci­plin­ska po­stop­ka in v obeh mu je bil iz­re­čen di­sci­plin­ski ukrep - de­nar­na ka­zen.

Vpra­ša­nji, ko­li­ko de­nar­ja so vr­ni­li in na ka­te­ri ra­čun, smo vče­raj na­slo­vi­li tu­di na SDS, ven­dar od­go­vo­rov ni­smo pre­je­li. Ne­vla­dni­ke skr­bi, da bi So­va lah­ko taj­no pre­i­sko­va­la tu­di slo­ven­ske dr­ža­vlja­ne, da bi lah­ko agen­ti iz­va­ja­li taj­ne hi­šne pre­i­ska­ve, v do­mo­ve na­me­šča­li sne­mal­no opre­mo, vdi­ra­li v ra­ču­nal­ni­ke ...

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ko­li­ko de­nar­ja je SDS vr­ni­la Đuđiće­vi in na ka­te­ri ra­čun, osta­ja ne­od­go­vor­je­no.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.