Za­pra­vlje­no le­to

Vecer - - V žarišču - Jel­ka Zu­pa­nič

Da je vsa­ko če­tr­to le­to v Slo­ve­ni­ji iz­gu­blje­no le­to, ker ima­mo ta­krat vo­li­tve, je za šte­vil­ne pri nas či­sta re­sni­ca. Na­njo pri­se­ga­jo pred­vsem v go­spo­dar­stvu. In ker bo­mo ime­li le­tos vo­li­tev na pre­tek, že sli­ši­mo, da nas ča­ka še eno po­li­ti­kom na ko­žo pi­sa­no le­to. V njem ne bo­do pre­ma­kni­li nič na bo­lje, am­pak se bo­do le do­bri­ka­li vo­liv­cem in kva­ri­li že ta­ko po­manj­kljiv go­spo­dar­ski, so­ci­al­ni, plač­ni in davč­ni sis­tem.

Ker tu­di di­rek­tor­ji ve­do, da bo go­spo­dar­stvo, tu­di evrop­sko in sve­tov­no, le­tos ze­lo ver­je­tno di­ha­lo s pol­ni­mi plju­či, so si­cer op­ti­mi­stič­ni. Ne­ka­te­ri ce­lo ze­lo op­ti­mi­stič­ni, ker so mi­nu­lo le­to za­klju­či­li odlič­no. Kljub te­mu pa go­vo­ri­jo o iz­gu­blje­nem le­tu 2018, ker po­li­ti­ka ni po­sta­vi­la v kot ovir, ki jih mo­ra­jo oni pre­ska­ko­va­ti, na­me­sto da bi se po­sve­ča­li se­bi. Ra­zvo­ju, stro­ki, raz­vi­ja­nju pa­ten­tov, ta­len­tom in kup­cem. Ne bo de­lov­no­prav­ne re­for­me, dvo­mi­jo o spo­sob­no­sti vla­de, da bi spra­vi­la tik pred kon­cem man­da­ta pod stre­ho zdra­vstve­no re­for­mo. Je­zi jih, ker po­li­ti­ki po­koj­nin­ske re­for­me in re­for­me iz­o­bra­že­va­nja sploh ni­so uvr­sti­li v ož­ji na­bor. Vla­da da se ra­je s sin­di­ka­ti v jav­nem sek­tor­ju pre­re­ka o tem, ko­li­ko ne­iz­pla­ča­nih plač je osta­lo na pa­pir­ju. In se sploh ne vpra­ša, za­kaj de­lav­cem v go­spo­dar­stvu is­ka­nje ta­ke pra­vi­ce do pla­če, ki jim jo je tanj­ša­la ali za­mr­zni­la kri­za, ni­ti na pa­met ne pa­de. Da le ima­jo de­lo. Sle­dnje si­cer ne bo več dol­go dr­ža­lo. In tu­di v go­spo­dar­stvu bo­do kma­lu za­ču­ti­li, kaj po­me­ni, če za­ra­di ne­kaj evrov ali dru­gih ma­len­ko­sti iz­gu­bi­jo do­bre­ga de­lav­ca. A do­kler ni pov­sod ta­ko, se je še mo­go­če iz­go­var­ja­ti in ob­so­ja­ti jav­ni sek­tor za vsa­ko pri­za­de­va­nje za viš­jo pla­čo. Lah­ko bi se pre­se­li­lo v pod­je­tja. Tam so do­bič­ki.

Se­ve­da bo kdo že da­nes go­vo­ril tu­di o za­pra­vlje­nem le­tu, če­tu­di se ga v ana­lih kot ta­ke­ga naj­ver­je­tne­je ne bo spo­mni­la ne do­ma­ča ne evrop­ska sta­ti­sti­ka. Ve­li­ki iz­vo­zni­ki bo­do naj­brž po­mni­li 2018., ker so se v Nem­či­ji, naj­ve­čji tr­go­vin­ski par­tne­ri­ci Slo­ve­ni­je, ta­ko dol­go uba­da­li s se­sta­vlja­njem vla­de, da je to vzbu­ja­lo ne­go­to­vost v po­sle z naj­moč­nej­šim go­spo­dar­skim ko­njem na sta­ri ce­li­ni. Ker se je tam za­me­nja­la po­li­ti­ka, bi lah­ko na­ra­sla ne­go­to­vost tu­di do te me­re, da bi ogro­ža­la go­spo­dar­ske na­čr­te. Se­ve­da pri nas, ki smo na iz­voz v Nem­či­jo ta­ko ze­lo na­ve­za­ni. Za­to je za nas ta­ko ne­var­no, če zač­ne Nem­či­ja ki­ha­ti in ka­šlja­ti. Opo­zo­ri­la pred pre­ti­ra­no na­ve­za­no­stjo iz­vo­zni­kov na šti­ri ali pet tr­žišč, pač ni­so bi­la ni­ko­li od­več. Če bo­do iz­vo­zni­ki na­sta­vi­li zdaj drob­no­gled po­leg Nem­či­je še na Ita­li­jo, Hr­va­ško, Av­stri­jo, Fran­ci­jo, Polj­sko in Sr­bi­jo, na na­ših lan­skih se­dem naj­ve­čjih par­tner­jev, bo­do v obe­tav­nem 2018. bolj mir­ni.

Edi­ni, ki o le­tu 2018 ni­ka­kor ne bo­do mo­gli go­vo­ri­ti kot o za­pra­vlje­nem le­tu, bo­do vo­liv­ci. Do­pol­dan­ske uspe­he v go­spo­dar­stvu bo­do po­sku­ša­li unov­či­ti z iz­vo­li­tvi­jo po­li­ti­kov, ki jim bo­do bu­di­li ne le op­ti­mi­zem, am­pak tu­di upa­nje. Če jim bo uspe­lo, le­ta ne bo­do za­pra­vi­li.

Če bo vo­liv­cem uspe­lo, le­ta ne bo­do za­pra­vi­li Le­vo spo­daj Ko bo Jan­ša zma­gal na vo­li­tvah in bo Sne­žič po­stal šef Fur­sa, bo to do­bra no­vi­ca za vse slo­ven­ske dav­ko­pla­če­val­ce.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.