Ja­nez Jan­ša tu­di v bo­san­skih me­di­jih

Vecer - - V žarišču -

Zgod­ba o ne­na­va­dnem po­so­ji­lu SDS od­me­va tu­di zu­naj na­ših me­ja. Ta­ko je sa­ra­je­vsko Oslo­bo­đe­nje ob­ja­vi­lo čla­nek z na­slo­vom Za­kle­nje­na vra­ta Jan­še­ve fi­nan­cer­ke, 32-le­tno Di­ja­no Đuđić pa so po­i­me­no­va­li skriv­no­stna Pri­je­dor­čan­ka. V ča­so­pi­sni iz­da­ji so med dru­gim po­pi­sa­li tu­di te­ža­ve, ki so jih ime­li ko­le­gi s Pop TV in Ka­na­la A pri po­ro­ča­nju iz Re­pu­bli­ke srb­ske. "Đuđiće­va naj bi ime­la pod­je­tje v majh­nem slo­ven­skem kra­ju Spo­dnje Ho­če z 2000 pre­bi­val­ci," pa je po­ro­čal Dnev­ni avaz, kjer je no­vi­nar pri­po­mnil, da je afe­ra v tem pri­me­ru oči­tna. "V Bo­sni bi nek­do že sto­pil pred jav­nost in po­ve­dal, da je pre­i­ska­va v te­ku. To­ži­lec bi pri nas na pod­la­gi po­ro­ča­nja me­di­jev po ura­dni dol­žno­sti za­čel pre­i­ska­vo," je do­dal.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.