40 ho­ških de­lav­cev v gra­ško Ma­gno

Pr­vih 40 de­lav­cev, ki se bo­do v Grad­cu uri­li za de­lo v ho­ški la­kir­ni­ci z av­strij­ski­mi pla­ča­mi. Še 80 jih bo­do iz­bra­li ko­nec ja­nu­ar­ja

Vecer - - FRONT PAGE -

Pr­vih 40 de­lav­cev se bo v Grad­cu uri­lo za de­lo v ho­ški la­kir­ni­ci z av­strij­ski­mi pla­ča­mi. Še 80 jih bo­do iz­bra­li ko­nec ja­nu­ar­ja.

La­kir­ni­ca gra­ške Ma­gne Steyr v Ho­čah bo že ko­nec ja­nu­ar­ja pod stre­ho, v Grad­cu pa se bo ko­nec pri­ho­dnje­ga te­dna pri­če­lo uspo­sa­blja­ti pr­vih 40 de­lav­cev, ki bo­do, kot so nam po­ve­da­li v Ma­gni, do­kler bo­do de­la­li v Av­stri­ji, pre­je­ma­li av­strij­sko pla­čo, ko se bo­do za­po­sli­li v Slo­ve­ni­ji, pa slo­ven­sko. Bo­rut Zor­man, v pod­je­tju Ma­gna v Slo­ve­ni­ji za­dol­žen za ka­dre, je ne­dav­no za Ve­čer po­ve­dal, da bo­do de­lav­ce po pre­sta­ni tri­me­seč­ni pre­iz­ku­sni do­bi za­po­slo­va­li za ne­do­lo­čen čas.

V Grad­cu so za­nje pri­pra­vi­li po­seb­ni pro­gram uspo­sa­blja­nja, v ka­te­rem bo­do spo­zna­va­li pro­i­zvo­dne pro­ce­se in stan­dar­de ka­ko­vo­sti v la­kir­ni­ci. Ma­gna je si­cer do zdaj za­po­sli­la de­set no­vih vod­stve­nih so­de­lav­cev za pro­jekt la­kir­ni­ce v Ho­čah, to­rej s 40 v pro­i­zvo­dnji sku­paj pet­de­set. "Z na­pred­kom pri za­po­slo­va- nju in s kan­di­da­ti, ki se pri­ja­vlja­jo na de­lov­na me­sta, smo za­do­volj­ni, ve­či­na za­po­sle­nih pa pri­ha­ja iz oko­li­ce to­var­ne," pra­vi­jo v Ma­gni in do­da­ja­jo, da na­me­ra­va­jo le­tos po­sto­po­ma za­po­sli­ti ključ­no ose­bje v vseh od­del­kih pod­je­tja. Ko­nec ja­nu­ar­ja pa na­čr­tu­je­jo dru­gi "Job Day" za kan­di­da­te za de­lo v pro­i­zvo­dnji, ko bo­do is­ka­li 80 no­vih so­de­lav­cev. Tre­nu­tno išče­jo de­lav­ce za od­del­ke in­for­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je, ra­ču­no­vod­stva, pro­i­zvo­dnje, upra­vlja­nja do­bav­ne ve­ri­ge in ka­ko­vo­sti.

Tu­di gra­dnja la­kir­ni­ce v Ho­čah te­če po na­čr­tih, ta­ko da pred­vi­de­va­jo mon­ta­žo opre­me za la­kir­ni­co, ki so jo za­u­pa­li nem­ške­mu pod­je­tju Durr, v dru­gem če­tr­tle­tju. Do kon­ca ja­nu­ar­ja na­čr­tu­je­jo še do­kon­ča­nje be­ton­ske tal­ne plo­šče, fa­sa­de in stre­he. Do­ba­vi­te­lji in pod­je­tja za mon­ta­žo pro­ti­po­žar­ne­ga sis­te­ma, raz­sve­tlja­ve in ele­k­trič­ne na­pe­lja­ve pa so de­la v objek­tu pri­če­li že v de­cem­bru.

Ma­gna je Agen­ci­ji Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je za oko­lje od­da­la tu­di vso do­ku­men­ta­ci­jo za iz­da­jo oko­lje­var­stve­ne­ga do­vo­lje­nja. Med­tem se je sku­pi­na za nad­zor, ki se za zdaj osre­do­to­ča na spre­mlja­nje vpli­vov na oko­lje iz­gra­dnje to­var­ne, se­sta­la dva­krat. Za zdaj še ni­so opre­de­li­li, ka­te­re okolj­ske pa­ra­me­tre in ka­ko jih bo­do v skla­du z do­go­vo­rom o jav­nem mo­ni­to­rin­gu spre­mlja­li v ča­su pro­i­zvo­dnje, za­to bo­do te obrav­na­va­li na na­sle­dnjih se­stan­kih sku­pi­ne za nad­zor.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Do kon­ca ja­nu­ar­ja na­čr­tu­je­jo pri gra­dnji la­kir­ni­ce Ma­gne v Ho­čah do­kon­ča­nje be­ton­ske tal­ne plo­šče, fa­sa­de in stre­he.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.