Di­rek­ti­va, ki naj bi pre­pre­či­la no­vo fi­nanč­no kri­zo

V No­vi KBM pre­pri­ča­ni, da no­va za­ko­no­da­ja po­ve­ču­je var­stvo vla­ga­te­ljev, pri Zve­zi po­tro­šni­kov Slo­ve­ni­je raz­la­ga­jo, da ne, ker je slo­ven­ski trg vre­dno­stnih pa­pir­jev za­kr­nel

Vecer - - NEWS - Si­stem jam­stev za vla­ga­te­lje Strož­je zah­te­ve za in­ve­sti­cij­ske druž­be

Sku­pi­na Go­re­nje je le­ta 2017 do­se­gla za­sta­vlje­ni cilj pri­hod­kov, ki po oce­nah zna­ša­jo 1,307 mi­li­jar­de evrov in so od le­ta prej viš­ji za šti­ri od­stot­ke. Do­bi­ček iz po­slo­va­nja je zna­šal 21,7 mi­li­jo­na evrov, Sku­pi­na pa je ustva­ri­la 1,2 mi­li­jo­na evrov či­ste­ga do­bič­ka, kar je pre­cej manj od na­po­ve­di.

Upra­va Fra­nja Bo­bin­ca na­po­ve­du­je za le­tos osre­do­to­ča­nje na de­jav­nost Go­spo­dinj­skih apa­ra­tov, kar so od nje­ga zah­te­va­li tu­di del­ni­čar­ji na skup­šči­ni ta to­rek. Za­to te­če po­sto­pek pro­da­je ma­ri­bor­ske druž­be Go­re­nje su­ro­vi­ne. Na­da­lje­va­li bo­do tu­di z raz­dol­že­va­nje, saj naj bi bi­le ko­nec le­ta 2018 či­ste fi­nanč­ne ob­ve­zno­sti zni­ža­li za 75 mi­li­jo­nov evrov na 274 mi­li­jo­nov evrov. Le­tos na­čr­tu­je­jo 1,33 mi­li­jar­de evrov pri­hod­kov od pro­da­je, v di­vi­zi­ji Go­spo­dinj­ski apa­ra­ti pa za de­se­ti­no viš­jo pro­da­jo - na 1,19 mi­li­jar­de evrov. Ko­nec le­ta naj bi bi­lo či­ste­ga do­blič­ka za 8,1 mi­li­jo­na evrov, di­vi­dend druž­ba ne na­me­ra­va iz­pla­če­va­ti.

Med go­spo­dinj­ski­mi apa­ra­ti pri­ča­ku­je­jo naj­viš­jo rast pro­da­je pral­no-su­šil­nih apa­ra­tov (14,5 - od­sto­tna rast). S po­ve­ča­njem de­le­ža na­pre­dnih apa­ra­tov bla­gov­ne znam­ke Go­re­nje ci­lja­jo na viš­je sku­pne pri­hod­ke od pro­da­je v Nem­či­ji, na Hr­va­škem, na Polj­skem, v Ru­si­ji, Slo­ve­ni­ji in Ukra­ji­ni.

Nad­zor­ni­ki Go­re­nja so se z oce­no po­slo­va­nja v pre­te­klem le­tu in z go­spo­dar­skim na­čr­tom Sku­pi­ne Go­re­nje za le­tos se­zna­ni­li na se­ji ta če­tr­tek. Upra­va Go­re­nja jim je po­ro­ča­la tu­di o po­te­ku pro­ce­sa is­ka­nja ustre­zne­ga stra­te­ške­ga par­tner­ja. Nad­zor­ni­ki, ki jih vo­di Mar­ko Voljč, so se se­zna­ni­li tu­di s po­stop­ki, ki sta jih ta­kra­tna re­vi­zij­ska ko­mi­si­ja in nad­zor­ni svet v le­tih 2010 in 2011 obrav­na­va­la v po­ve­za­vi s po­so­ji­lom druž­bi In­ter­so­lar. Ugo­to­vi­li so, da so bi­li vsi po­stop­ki za­klju­če­ni v le­tu 2012, ko je bi­lo po­ro­či­lo o de­lu nad­zor­ne­ga sve­ta pred­sta­vlje­no tu­di na skup­šči­ni del­ni­čar­jev, pred­o­či­li pa so ga tu­di pri­stoj­nim dr­žav­nim or­ga­nom. Gle­de na to, da je bi­lo po­so­ji­lo sku­paj z obrest­mi v ce­lo­ti po­pla­ča­no, je nad­zor­ni svet spre­jel od­lo­či­tev, da se s tem pri­me­rom ne bo več ukvar­jal, spo­ro­ča­jo iz Go­re­nja in do­da­ja­jo, da je v po­ve­za­vi s spon­zo­ri­ra­njem ru­ske­ga no­go­me­tne­ga klu­ba Tor­pe­do Mo­skva na pre­dlog Fra­nja Bo­bin­ca in re­vi­zij­ske ko­mi­si­je nad­zor­ni svet spre­jel od­lo­či­tev, da ta po­sel vza­me pod drob­no­gled. Bo­bi­nac je nad­zor­ni­ke se­zna­nil tu­di z od­lo­či­tvi­jo, da v pri­ho­dnjem man­da­tu v upra­vi ne ra­ču­na več na do­se­da­nja čla­na Bran­ka Apa­ta in dr. Pe­tra Ku­ko­vi­co.

VEU je za­če­la ve­lja­ti pre­no­vlje­na za­ko­no­da­ja, ki naj bi na pod­la­gi nau­kov mi­nu­le kri­ze iz­bolj­ša­la de­lo­va­nje fi­nanč­nih tr­gov. Med dru­gim naj bi okre­pi­la var­stvo vla­ga­te­ljev. Na mi­ni­str­stvu za fi­nan­ce so za STA po­ja­sni­li, da bo Slo­ve­ni­ja di­rek­ti­vo, ki je v stro­ki zna­na pod ime­nom MIFID II, pre­ne­sla v svoj prav­ni red z no­vim za­ko­nom o tr­gu fi­nanč­nih in­stru­men­tov še v tem man­da­tu dr­žav­ne­ga zbo­ra. Če bo­do vo­li­tve ju­ni­ja, bo to pred­vi­do­ma do kon­ca apri­la, ko naj bi dr­žav­ni zbor še spre­je­mal za­ko­ne.

Z di­rek­ti­vo MIFID II in spre­mlja­jo­čo ured­bo, ki v dr­ža­vah čla­ni­cah EU ve­lja ne­po­sre­dno, že­li EU pre­pre­či­ti mo­re­bi­tno po­no­vi­tev vi­so­ko tve­ga­nih špe­ku­la­tiv­nih po­slov, ki so le­ta 2008 za­ma­ja­li fi­nanč­ni sek­tor, to pa je po­zne­je vo­di­lo v fi­nanč­no in go­spo­dar­sko kri­zo. Na mi­ni­str­stvu za fi­nan­ce po­ja­snju­je­jo, da bo Slo­ve­ni­ja z no­vim za­ko­nom o tr­gu fi­nanč­nih in­stru­men­tov v svoj prav­ni red med dru­gim pre­ne­sla še de­le­gi­ra­no di­rek­ti­vo Evrop­ske ko­mi­si­je o za­šči­ti fi­nanč­nih in­stru­men­tov in sred­stev strank, ure­di­la iz­va­ja­nje šte­vil­nih dru­gih po­ve­za­nih de­le­gi­ra­nih ak­tov ko­mi­si­je ter po­drob­ne­je ure­di­la si­stem jam­stva za ter­ja­tve vla­ga­te­ljev. Ta si­stem je Slo­ve­ni­ja upo­ra­bi­la la­ni pr­vič za vla­ga­te­lje, ki so iz­gu­bi­li svo­je vlo­ge s ste­ča­jem bor­zno­po­sre­dni­ške hi­še Mo­ja del­ni­ca.

Obi­čaj­nim dr­ža­vlja­nom, ki sa­mi ne tr­gu­je­jo s fi­nanč­ni­mi in­stru­men­ti, no­vo­sti, ki jih pri­na­ša no­va evrop­ska za­ko­no­da­ja, ne po­ve­do ve­li­ko. Ti­sti, ki svoj de­nar prek bank, bor­zno­po­sre­dni­ških hiš in dru­gih fi­nanč­nih in­sti­tu­cij vla­ga­jo v skla­de in dru­ge obli­ke na­ložb, mo­ra­jo še na­prej za­u­pa­ti tem hi­šam, pa nad­zor­ni­kom in re­gu­la­tor­jem. V Slo­ve­ni­ji sta to Agen­ci­ja za trg vre­dno­stnih pa­pir­jev (ATVP) in Ban­ka Slo­ve­ni­je.

Di­rek­ti­va MIFID II in spre­mlja­jo­ča ured­ba sta v evrop­ski prav­ni red med dru­gim uve­dli zah­te­vo, da mo­ra­jo in­ve­sti­tor­ji, ki ima­jo ve­čji na­bor fi­nanč­nih in­stru­men­tov, o tem po­ro­ča­ti pri­stoj­nim nad­zor­nim or­ga­nom. Z iz­ve­de­ni­mi fi­nanč­ni­mi in­stru­men­ti je zdaj tre­ba ob­ve­zno tr­go­va­ti na or­ga­ni­zi­ra­nem tr­gu, za vsa me­sta tr­go­va­nja (to so po­leg or­ga­ni­zi­ra­ne­ga tr­ga še več­stran­ski sis­te­mi tr­go­va­nja in raz­lič­ni or­ga­ni­zi­ra­ni tr­go­val­ni sis­te­mi) bo po no­vem ve­lja­la ena­ka obrav­na­va. No­va za­ko­no­da­ja po po­ja­sni­lih Bru­slja za­go­ta­vlja tu­di ne­dis­kri­mi­na­to­ren do­stop do raz­lič­nih mest tr­go­va­nja in cen­tral­nih na­spro­tnih strank. To so kli­rin­ške hi­še ozi­ro­ma za­seb­ne fi­nanč­ne in­sti­tu­ci­je, ki de­lu­je­jo kot po­sre­dnik med dve­ma stra­ne­ma pri po­slih s fi­nanč­ni­mi in­stru­men­ti.

No­va za­ko­no­da­ja prav ta­ko pri­na­ša strož­je zah­te­ve za in­ve­sti­cij­ske druž­be in raz­lič­na me­sta tr­go­va- nja, ki se na­na­ša­jo na al­go­rit­mič­no in vi­so­ko­fre­kvenč­no tr­go­va­nje, vzpo­sta­vlja tr­ge za ma­la in sre­dnja pod­je­tja, po­ve­ču­je pri­stoj­no­sti nad­zor­nih or­ga­nov, po­e­no­ti­la je sank­ci­je. Z no­vi­mi pra­vi­li naj bi zmanj­ša­li ob­seg mest pri­kri­te­ga in ne­pre­gle­dne­ga tr­go­va­nja ter tran­sak­cij prek pro­ste­ga tr­ga ("over the co­un­ter").

Vla­ga­te­ljem pa naj bi no­va za­ko­no­da­ja za­go­to­vi­la ve­čje var­stvo z ukre­pi, kot so ome­ji­tev pro­vi­zi­je, po­go­ji za opra­vlja­nje sto­ri­tev in­ve­sti­cij­ske­ga sve­to­va­nja, strož­je or­ga­ni­za­cij­ske zah­te­ve za obli­ko­va­nje in po­sre­do­va­nje fi­nanč­nih pro­duk­tov, po­o­bla­sti­la za po­se­ga­nje v fi­nanč­ne pro­duk­te in raz­kri­tje pro­vi­zij ter dru­gih stro­škov. V No­vi KBM so nam po­ja­sni­li, da se var­stvo vla­ga­te­ljev z di­rek­ti­vo MIFID II po­ve­ču­je, saj fi­nanč­nim in­sti­tu­ci­jam na­la­ga no­ve ob­ve­zno­sti pri po­slo­va­nju s fi­nanč­ni­mi in­stru­men­ti za ra­čun strank, prav ta­ko pred­pi­su­je ve­čji nad­zor nad fi­nanč­ni­mi tr­gi. "No­va KBM se je pra­vo­ča­sno pri­pra­vi­la na zah­te­ve di­rek­ti­ve in pri­la­go­di­la svo­je pro­ce­se, za ka­te­re ver­ja­me­mo, da bo­do pri­po­mo­gli k var­nej­še­mu iz­vr­še­va­nju po­slov s fi­nanč­ni­mi in­stru­men­ti za stran­ke. Ban­ka na pod­la­gi pri­pra­vlje­nih vpra­šal­ni­kov, ka­te­rih iz­pol­ni­tev je za po­slo­va­nje po­treb­na, stran­kam omo­go­ča le po­slo­va­nje s ti­sti­mi fi­nanč­ni­mi in­stru­men­ti, ki po pre­so­ji ban­ke pred­sta­vlja­jo pri­mer­no na­lož­bo za stran­ko," za­go­ta­vlja­jo v No­vi KBM. Pri Zve­zi po­tro­šni­kov Slo­ve­ni­je (ZPS) so po­ja­sni­li, da no­va di­rek­ti­va ne bo kaj pri­da vpli­va­la na slo­ven­ske vla­ga­te­lje, saj je naš trg vre­dno­stnih pa­pir­jev za­kr­nel in ne po­zna mno­gih me­ha­niz­mov in in­štru­men­tov iz raz­vi­tej­še­ga fi­nanč­ne­ga sve­ta. Na slo­ven­ski bor­zi se dnev­no skle­ne le oko­li 200 po­slov, na več­stran­skem tr­go­val­nem sis­te­mu SI ENTER pa manj kot de­set, po­ja­snju­je­jo v ZPS. Šte­vi­lo bor­znih hiš in ak­tiv­nih vla­ga­te­ljev je po nji­ho­vih po­dat­kih v za­dnjih le­tih dra­stič­no upa­dlo. Del­nic, ki so ko­li­kor to­li­ko li­kvi­dne, je ze­lo ma­lo, iz­ve­de­nih fi­nanč­nih in­štru­men­tov, kot so na­lož­be­ni cer­ti­fi­ka­ti, pa sploh ni. Za­kon­sko pred­pi­so­va­nje ve­dno no­vih pra­vil in ome­ji­tev pač du­ši majh­ne tr­ge bolj kot ve­li­ke, še pri­sta­vlja­jo. Vla­ga­te­ljem pri ZPS še na­prej pri­po­ro­ča­jo, "da pred od­lo­či­tvi­jo za na­lož­bo do­bro spo­zna­jo nje­ne la­stno­sti, zla­sti po­ten­ci­al­no do­no­snost, tve­ga­nost in stro­ške, ter da v vre­dno­stne pa­pir­je vlo­ži­jo le manj­ši del svo­jih pri­hran­kov, ki jih dlje ča­sa ne bo­do po­tre­bo­va­li".

Fo­to: RE­U­TERS

Evrop­ska uni­ja se je pro­ble­ma fi­nanč­nih kriz lo­ti­la s še ve­čjo re­gu­la­ci­jo fi­nanč­nih tr­gov.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Sku­pi­na Go­re­nje na­čr­tu­je le­tos 1,33 mi­li­jar­de evrov pri­hod­kov in osem mi­li­jo­nov evrov či­ste­ga do­bič­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.