Ve­li­ko za­mi­sli, ma­lo po­gu­ma

Od sonč­nih ce­lic do alg in si­li­ci­ja so bi­le za­ni­mi­ve ide­je po­ten­ci­al­nih vla­ga­te­ljev v or­mo­ško in­du­strij­sko ob­mo­čje, a dlje od idej se ni­so pre­ma­kni­li

Vecer - - LOKALNO - Plu­si in mi­nu­si ob­mo­čja Naj­bliž­je s pro­i­zvo­dnjo škro­ba Ob­či­na naj od­ku­pi ze­mlji­šča Tuj­ci tu­di na ob­či­ni

Ju­rij Do­gša, di­rek­tor TSO v za­pi­ra­nju, me­ni, da gre za ogro­men ne­iz­ra­bljen po­ten­ci­al: "Ob­mo­čje ob­se­ga 22 hek­tar­jev in je in­fra­struk­tur­no ze­lo do­bro opre­mlje­no. Na lo­ka­ci­ji so de­ni­mo vi­so­ko­na­pe­to­stni ele­k­trič­ni pri­klju­ček ve­li­ke mo­či, pli­no­vod, in­ter­ne­tna po­ve­za­va, ce­stna po­ve­za­va, funk­ci­o­nal­ni in­du­strij­ski že­le­zni­ški ti­ri, pri­ključ­ki vo­de, hi­dran­tno omrež­je in ka­na­li­za­ci­ja, pri­klju­če­na na me­stno či­stil­no na­pra­vo. Ob tem so na tem ob­mo­čju še pra­zne ha­le, ki so sme­le osta­ti po od­stra­ni­tvi pro­i­zvo­dnih zmo­glji­vo­sti, ter uprav­na zgrad­ba." Me­ni, da je ob­mo­čje po svo­ji ve­li­ko­sti in vse­bi­ni zna­čil­no in­du­strij­sko ob­mo­čje, pri­mer­no za vse vr­ste pro­i­zvo­dnih de­jav­no­sti. Naj­pri­mer­nej­še je, še me­ni, za ži­vil­sko pre­de­lo­val­no de­jav­nost ter za lo­gi­stič­ne in obr­tne de­jav­no­sti.

Na vpra­ša­nje o pred­no­stih in mo­re­bi­tnih sla­bo­stih lo­ka­ci­je pa Do­gša od­go­vo­ri: "Pre­dno­sti lo­ka­ci­je so ze­lo do­bra in­fra­struk­tur­na opre­mlje­nost in ugo­dna ce­na, sla­bost pa re­la­tiv­no sla­be ce­stne po­ve­za­ve na av­to­ce­ste in od­da­lje­nost od cen­tra Slo­ve­ni­je." A ko­li­kšen je bil do­slej de­jan­ski in­te­res tu­jih vla­ga­te­ljev? Do­gša: "Bi­lo je ve­li­ko in­te­re­sa, ven­dar do konč­ne ure­sni­či­tve ozi­ro­ma pro­da­je žal še ni pri­šlo." Kot naj­re­snej­šo na­me­ro na­ve­de pro­i­zvo­dnjo škro­ba iz pše­ni­ce ne­ke­ga ma­džar­ske­ga pod­je­tja: "Z nji­mi smo že pod­pi­sa­li ku­po­pro­daj­no po­god­bo, ven­dar ni­so uspe­li do ro­ka iz­ve­sti pla­či­la in so ta­ko od­sto­pi­li od na­ku­pa."

Za­ni­ma­lo nas je tu­di, ali se vla­ga­te­lji ogla­si­jo oseb­no ali bolj "na da­lja­vo". Do­gša od­vr­ne: "Ve­či­ni pov­pra­še­val­cev smo oseb­no pred­sta­vi­li lo­ka­ci­jo in so si jo tu­di ogle­da­li. Med ti­sti­mi, ki so nas obi­ska­li, se je ob­mo­čje zde­lo za­ni­mi­vo za več za­dev, od pro­i­zvo­dnje sonč­nih ce­lic, pro­i­zvo­dnje alg za koz­me­tič­no in­du­stri­jo, go­ji­tve rib, iz­de­la­ve de­lov za av­to­mo­bil­sko in­du­stri­jo do pro­i­zvo­dnje si­li­ci­ja. Po­leg pro­jek­ta o pro­i­zvo­dnji škro­ba pa je bi­la la­ni v igri tu­di pro­i­zvo­dnja mo­tor­nih olj iz di­zel­ske­ga go­ri­va."

Za­kaj to­rej ni bi­lo de­jan­skih na­ložb? Do­gša pra­vi, da tež­ko na­tanč­no oce­ni, za­kaj ne, lah­ko le bolj ugi­ba. "Ven­dar pa na osno­vi iz­jav ne­ka­te­rih po­ten­ci­al­nih vla­ga­te­ljev oce­nju­jem, da so po­gre­ša­li pod­po­ro dr­ža­ve in se ba­li dol­go­traj­nih po­stop­kov pri­do­bi­va­nja so­gla­sij. Prav ta­ko so več­krat ome­nja­li ne­sti­mu­la­tiv­no davč­no za­ko­no­da­jo. Ven­dar bi bi­la lo­ka­ci­ja, če bi se na­ha­ja­la v Lju­blja­ni, že za­go­to­vo pro­da­na," je pre­pri­čan. Or­mo­ška sve­tni­ca iz vrst SMC Moj­ca Žni­da­rič je že ne­kaj­krat jav­no in na se­jah ob­čin­ske­ga sve­ta opo­zo­ri­la na po nje­ni oce­ni naj­ve­čjo te­ža­vo te­ga ob­mo­čja, da je v za­seb­ni la­stni­ni.

"Smo si­cer ze­lo ve­se­li, da je bi­la lo­ka­ci­ja ob­mo­čja bi­vše TSO iz­bra­na in pred­sta­vlje­na v ma­ga­zi­nu Pri­lo­žno­sti v Slo­ve­ni­ji 2017-2018. V več sti­kih nam je mi­ni­ster za go­spo­dar­stvo Zdrav­ko Po­či­val­šek po­tr­dil, da je or­mo­ška lo­ka­ci­ja ena od stra­te­ških lo­ka­cij v dr­ža­vi. Za­to upa­mo, da se bo res kma­lu na­šel kak in­ve­sti­tor," pra­vi Žni­da­ri­če­va.

Še ve­dno me­ni, da vod­stvo ob­či­ne pre­ma­lo de­la na ure­di­tvi in pro­mo­ci­ji la­stne ob­čin­ske po­slov­ne co­ne: "Ze­mlji­šča od za­seb­ni­kov še ve­dno ni­so od­ku­plje­na, v pro­ra­ču­nu sploh ni za­go­to­vlje­ne­ga de­nar­ja za ta na­men in tu­di za­to sve­tni­ki SMC pro­ra­ču­na po­nov­no ni­smo po­tr­di­li. Za­ni­mi­vo je tu­di, da so še­le la­ni na ob­či­ni ugo­to­vi­li, da kar ne­kaj la­stni­kov v po­slov­ni co­ni sploh ni pre­je­ma­lo po­lo­žnic za na­do­me­sti­lo za stavb­no ze­mlji­šče, na­me­sto da bi se z nji­mi po­ga­ja­li o od­ku­pu teh ze­mljišč." Za­to vsa­ko le­to v pri­pom­bah na pro­ra­čun sve­tni­ki SMC pre­dla­ga­jo prav zlož­bo ze­mljišč in ure­di­tev ozi­ro­ma ko­mu­nal­no opre­mlje­nost po­slov­ne co­ne: "Kar po­me­ni, da ni do­volj, če gre vo­da, ele­k­tri­ka, ka­na­li­za­ci­ja in po­dob­no le mi­mo, am­pak mo­ra bi­ti na par­ce­li." K te­mu pri­po­mni še, da bi mo­ra­li vla­ga­te­lje, do­ma­če in tu­je, bolj is­ka­ti in pri­va­blja­ti tu­di oseb­no, saj jih "oni sa­mi ne bo­do is­ka­li". Or­mo­ške­ga žu­pa­na Aloj­za So­ka na vpra­ša­nje, kaj je ob­či­na sto­ri­la za no­ve po­slov­ne pri­lo­žno­sti in na­lož­be, od­go­var­ja: "Ob­či­na v ob­mo­čje TSO ni vla­ga­la nič in nič tu­di ne na­me­ra­va, saj je za­seb­na la­stni­na." Ven­dar so se tu­di na ob­či­ni ogla­si­li po­ten­ci­al­ni vla­ga­te­lji: "Do­ma­čih si­cer ni bi­lo, ime­li pa smo kon­tak­te s po enim Hr­va­tom in Ma­dža­rom, dve­ma Av­strij­cem in na­za­dnje še z Ru­som. Ra­zen Hr­va­ta so vsi ime­li do­bre za­mi­sli."

Žu­pan po­u­dar­ja, da po­tre­bu­je­jo po­moč vla­de in go­spo­dar­ske­ga mi­ni­str­stva in so jo del­no tu­di do­bi­li: "Gle­de na­ših te­žav nas je spre­jel ta­ko mi­ni­ster Po­či­val­šek kot nje­go­vi so­de­lav­ci. Da­li smo jim pro­spek­te, če kaj po­ma­ga­jo, pa ne vem. Res je, da smo vklju­če­ni v dr­žav­no agen­ci­jo Spi­rit in da je agen­ci­ja Mu­ra v okvi­ru ra­zvoj­ne po­mo­či za Po­mur­je iz­de­la­la pro­jekt pred­sta­vi­tve, s ka­te­rim smo se že pred­sta­vi­li." Na kak na­čin ob­či­na Or­mož sploh po­ma­ga pod­je­tni­kom?

"Lah­ko ume­sti objekt v pro­stor, lah­ko od­pi­še po­lo­vi­co ko­mu­nal­ne­ga pri­spev­ka in po­ma­ga pri gra­dnji ce­ste, ka­na­li­za­ci­je in vo­do­vo­da. Na svo­jem ze­mlji­šču lah­ko po­de­li stavb­no pra­vi­co. Pla­čljiv del ko­mu­nal­ne­ga pri­spev­ka lah­ko da na obro­ke in lah­ko po­ma­ga pri za­po­sli­tvi va­jen­cev. Kaj več ne mo­re sto­ri­ti, ra­zen še ka­kšne spod­bu­de za ne­za­po­sle­ne," pra­vi or­mo­ški žu­pan Alojz Sok. in­te­re­su iz­va­jal­ca, da de­la čim prej kon­ča in se po­sve­ti osta­lim grad­bi­ščem. Pro­met se na zdaj edi­nem Pu­ho­vem mo­stu res moč­no zgo­sti prav sep­tem­bra, ko se lju­dje vra­ča­jo v služ­bo in se zač­ne šo­la. Že­lja ob­či­ne pa je, da bi se de­la za­klju­či­la že pred po­le­tno tu­ri­stič­no se­zo­no. Mi­ni­ster Ga­šper­šič je to si­cer ozna­čil kot pre­cej op­ti­mi­stič­no in kot op­ti­mal­ni sce­na­rij, za ka­te­re­ga si bo­do pri­za­de­va­li. Da je to prak­tič­no ne­mo­go­če, pa je po­u­da­ril tu­di Bog­dan Rojs, od­go­vor­ni vod­ja del Po­mgra­da. Kot je še po­ve­dal Rojs, de­la po­te­ka­jo po pla­nu, tu­di ve­čjih pre­se­ne­čenj do zdaj ni bi­lo. Na mo­stu dnev­no de­la 20 do 40 de­lav­cev, a še ve­dno ve­či­no­ma v no­tra­njo­sti - in ta­ko bo tu­di do kon­ca zi­me.

V na­da­lje­va­nju obi­ska naj bi po Sen­čar­je­vih be­se­dah z mi­ni­strom Ga­šper­ši­čem med dru­gim spre­go­vo­ri­la tu­di o vpra­ša­nju ptuj­ske ob­vo­z­ni­ce. Ta pa je po nje­go­vem mne­nju tu­di pred­po­goj za gra­dnjo no­ve ce­ste od Ptu­ja do Or­mo­ža. Ob tem je še en­krat po­u­da­ril, da se ne stri­nja­jo s se­ver­no tra­so ob­vo­z­ni­ce, saj Pu­hov most ni bil ni­ko­li pred­vi­den kot ob­vo­z­ni­ca Ptu­ja, tem­več kot do­stop do av­to­ce­ste. Mi­ni­ster Ga­šper­šič je obi­skal tu­di Slo­ven­sko Bi­stri­co, kjer si je ogle­dal ne­dav­no kon­čan pr­vi del za­ho­dne ob­vo­z­ni­ce. Z žu­pa­nom Iva­nom Ža­gar­jem je spre­go­vo­ril pred­vsem o in­fra­struk­tur­nih pro­jek­tih v ob­či­ni, med dru­gim o gra­dnji dru­ge eta­pe ob­vo­z­ni­ce, za ka­te­ro tre­nu­tno po­te­ka od­kup ze­mljišč. Ob tem je mi­ni­ster po­ve­dal, da je cilj pri­do­bi­ti grad­be­na do­vo­lje­nja in ob­ja­vi­ti raz­pis za gra­dnjo do kon­ca le­to­šnje­ga le­ta. Med dru­gi­mi po­memb­nej­ši­mi pro­jek­ti je mi­ni­ster Ga­šper­šič ome­nil še pro­jekt nad­gra­dnje že­le­zni­ške pro­ge Polj­ča­ne-Slo­ven­ska Bi­stri­ca, ki je sku­pno oce­njen na 51,8 mi­li­jo­na evrov, za­klju­čen pa naj bi bil pred­vi­do­ma pri­ho­dnje le­to.

Fo­to: Jan­ko RATH

Za ob­mo­čje in zgrad­be nek­da­nje To­var­ne slad­kor­ja je za zdaj le ve­li­ko pov­pra­še­vanj.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mi­ni­ster Ga­šper­šič po­u­dar­ja, da po­pol­no­ma za­u­pa stro­ki in iz­va­jal­cu, da de­la­ta vse za skraj­ša­nje ro­ka del.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.