Ka­kšna bo va­ša Sne­žna kra­lji­ca?

S pred­me­ti iz vsak­da­nje­ga ži­vlje­nja bo­do na lut­kov­nem od­ru v Ma­ri­bo­ru ustva­ri­li po­to­va­nje do le­de­ne­ga kra­lje­stva

Vecer - - KULTURA -

Ger­da in Kay, glav­na ju­na­ka, sta bra­tec i n sest r i ca. Ne­ke­ga ve­če­ra star­ša od­i­de­ta na ples. Sta­rej­ša se­stri­ca bi mo­ra­la po­skr­be­ti za svo­je­ga mlaj­še­ga brat­ca, ta pa ču­de­žno iz­gi­ne. Ugra­bi­la ga je Sne­žna kra­lji­ca. V brez­iz­ho­dnem po­lo­ža­ju se Ger­da od­pra­vi na pot pro­ti se­ver­ne­mu te­ča­ju. Pri­po­ved, kot jo je za­pi­sal Hans Chri­sti­an An­der­sen, ra­zu­me­mo na sim­bol­ni rav­ni, li­te­rar­ni kri­ti­ki jo raz­la­ga­jo kot boj med sr­cem in ra­ci­o­nal­no­stjo. Osnov­na zgod­ba je bi­la v pre­te­klo­sti že več­krat pre­de­la­na, tu­di na no­vo in­ter­pre­ti­ra­na. To­kra­tno sta za­pi­sa­la Ni­na Šo­rak in Tin Grab­nar, dra­ma­tur­gi­nja in re­ži­ser pred­sta­ve, ki bo pre­mi­e­ro v Lut­kov­nem gle­da­li­šču Ma­ri­bor do­ži­ve­la v to­rek, 16. ja­nu­ar- ja, in je pri­mer­na za otro­ke od treh let na­prej.

Pod­na­slov ma­ri­bor­ske Sne­žne kra­lji­ce je Zvoč­na pra­vlji­ca. "Osnov­ni kon­cept je zvok, ustvar­ja­nje zvoč­nih po­kra­jin, raz­i­ska­va, ka­ko lah­ko pre­ko ra­znih pred­me­tov in zvo­čil ustva­ri­mo zvoč­no po­kra­ji­no. Zgod­bo o tem, ka­ko se se­stri­ca Ger­da od­pra­vi na pot is­kat brat­ca Kaya, smo pri­la­go­di­li na­še­mu kon­cep­tu. Na pod­la­gi te­ga smo pra­vlji­co, ki je kom­ple­ksna in me­ta­fo­rič­na, pri­la­go­di­li in dra­ma­tur­ško str­ni­li. Rde­ča nit je od­nos med Ger­do in Ka­yem ter od­ra­šča­nje v skla­du s tem od­no­som. Za­ra­di lju­be­zni in po­ve­za­no­sti med nji­ma se je mo­gla Ger­da so­o­či­ti s stra­ho­vi, ko se po­da v svet. Tu­di v pr­vem de­lu pred­sta­ve smo že­le­li ma­lo bolj pod­pre­ti ta njun od­nos. V osno­vi An­der­sen ne da­je to­li­ko po­u­dar­ka te­mu, ka­kšen V Sne­žni kra­lji­ci igra­ta Bar­ba­ra Jam­šek in Mi­ha Be­ze­ljak.

od­nos ima­ta, mi pa ja. Kaj po­to­va­nje po­me­ni za pri­dno punč­ko, kaj po­me­ni njen iz­hod in ka­ko se so­o­ča z ne­var­nost­mi, ži­vlje­njem, mra­zom in lju­dmi," raz­la­ga Šo­ra­ko­va.

Grab­nar do­da, da An­der­sen zgod­bo go­vo­ri na sim­bol­ni rav­ni, jo pa ra­zu­meš še­le, ko jo pre­be­reš ali vi­diš. "Mi pa smo že­le­li spre­me­ni­ti zgod­bo s fo­ku­som na pro­ta­go­nist­ko. Glav­na ju­na­ki­nja je de­kli­ca, spre­mlja­mo njen psi­ho­lo­ški svet sko­zi po­to­va­nje; ka­ko se so­o­ča z iz­zi­vi in pro­ble­mi ter sko­zi to od­ra­šča," na­po­ve­du­je Grab­nar in iz­po­sta­vi igral­ca Bar­ba­ro Jam­šek in Mi­ho Be­ze­lja­ka, ki sta v pred­sta­vi ani­ma­tor­ja, pri­po­ve­do­val­ca, fo­le­yar­ti­sta in lut­kar­ja.

Av­to­ri­ca l i kov­ne po­do­be je Dar­ka Er­de­lji, ko­stu­mo­gra­fi­nja Moj­ca Ber­njak, av­tor glas­be Pe­ter Kus, lek­to­ri­ca Met­ka Da­mjan, av­tor sve­tlob­ne po­do­be Da­vid Ore­šič, obli­ko­val­ka zvoč­nih efek­tov Ma­te­ja Sta­rič, obli­ko­va­lec zvo­ka An­di Gal, moj­ster lu­či En­ver Ibra­hi­ma­gić, za lut­ke je po­skr­bel Ale­ksan­der An­dže­lo­vić, za scen­ske ele­men­te pa Bran­ko Ca­ser­man. Dar­ka Sin­ka.

Fo­to: Bo­štjan LAH

Fo­to: Bo­štjan LAH

Kaj po­to­va­nje po­me­ni za pri­dno punč­ko, ka­ko se so­o­ča z ne­var­nost­mi, mra­zom in lju­dmi?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.