Sta­no­vanj­ski sklad ob mi­li­jo­ne evrov

Nek­da­nji di­rek­tor Sta­no­vanj­ske­ga skla­da Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je (SSRS) Pri­mož Pirc ter so­ob­to­že­na Mi­ran Pla­ninc in Igor Čet­ko­vić za­ni­ka­jo oško­do­va­nje SSRS

Vecer - - CINA KRONIKA - Kriv­de ni­so pri­zna­li SSRS bi lah­ko sam ku­po­val ze­mlji­šča

To­ži­lec spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva Bo­štjan Va­len­čič je na lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče vlo­žil ob­to­žni­co zo­per Pri­mo­ža Pir­ca, nek­da­nje­ga di­rek­tor­ja Sta­no­vanj­ske­ga skla­da Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je (SSRS), Mi­ra­na Pla­nin­ca, di­rek­tor­ja druž­be Ener­go­com­merc, ter Igor­ja Čet­ko­vića, usta­no­vi­te­lja in di­rek­tor­ja druž­be NNT, druž­be za upra­vlja­nje z ne­pre­mič­ni­na­mi, na­lož­ba­mi in tu­ri­zem. Pir­cu oči­ta tri ka­zni­va de­ja­nja zlo­ra­be po­lo­ža­ja, Pla­nin­cu in Čet­ko­viću pa po­moč pri teh ka­zni­vih de­ja­njih. Za tro­ji­co se je vče­raj na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču pred so­dni­kom Bo­ri­som Ga­bri­je­lom Hro­va­tom za­čel pre­do­brav­nav­ni na­rok, a ob­to­že­ni ni­so pri­zna­li, da bi bi­li oško­do­va­li SSRS za ne­kaj več kot 3,7 mi­li­jo­na evrov. Šlo naj bi za tri do­mnev­no spor­ne po­sle, skle­nje­ne v le­tih 2007 in 2008 med SSRS in druž­bo NNT, ki jo je de­jan­sko vo­dil ob­to­že­ni Pla­ninc, in si­cer za na­ku­pe treh stavb­nih ze­mljišč v ob­či­ni Kranj - Huj ter v dveh pri­me­rih v ob­či­ni Hr­pe­lje - Ko­zi­na. Po mne­nju to­žil­stva naj bi bil SSRS pri na­ku­pu ze­mlji­šča v Kra­nju ze­mlji­šče pre­pla­čal za oko­li 95 od­stot­kov, pri na­ku­pu ze­mljišč v No­vem­bra la­ni sta bi­la na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču še ne prav­no­moč­no opro­šče­na očit­kov o do­mnev­no spor­ni pre­pro­da­ji ze­mljišč nek­da­nji di­rek­tor Sta­no­vanj­ske­ga skla­da Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je (SSRS) Pri­mož Pirc in Mi­ran Pla­ninc, di­rek­tor druž­be Ener­go­com­merc. To­žil­stvo ji­ma je po­sku­ša­lo do­ka­za­ti, da sta SSRS pri na­ku­pu ze­mljišč v Ivanč­ni Go­ri­ci in Lu­ko­vi­ci pred do­brim de­se­tle­tjem oško­do­va­la za 826.000 evrov. ob­či­ni Hr­pe­lje - Ko­zi­na pa v enem pri­me­ru za oko­li 85 od­stot­kov, v dru­gem pa za oko­li 75 od­stot­kov. Za­to naj bi bil SSRS sku­pno oško­do­van za ne­kaj več kot 3,7 mi­li­jo­na evrov. Ker so od­ve­tni­ki ob­to­že­nih vče­raj zah­te­va­li iz­lo­či­tev do­lo­če­nih do­ka­zov iz so­dne­ga spi­sa, in ker se je se­zna­nil z do­ka­zi, še po­sle­dič­no so­dni­ka Hro­va­ta, je bil na­rok po ne­kaj mi­nu­tah za­klju­čen. So­di­šče mo­ra naj­prej od­lo­či­ti o pre­dlo­gu obram­be za iz­lo­či­tev do­ka­zov in so­dni­ka Hro­va­ta, še­le na­to se bo na­rok lah­ko na­da­lje­val. To­žil­stvo tr­di, da je Pla­ninc kot di­rek­tor druž­be Ener­go­com­merc, ki je ime­la z druž­bo NNT skle­njen do­go­vor o na­gra­di (če­prav je bil Pla­ninc de­jan­ski di­rek­tor druž­be NNT), po pred­ho­dnem do­go­vo­ru s Pir­cem in Čet­ko­vićem ju­ni­ja 2007 na SSRS po­slal po­nud­be za od­kup stavb­nih ze­mljišč v ob­či­nah Kranj - Huj ter Hr­pe­lje - Ko­zi­na, pla­či­lo ku­pni­ne za ze­mlji­šča pa je bi­lo do­lo­če­no v po­god­bah med SSRS in NNT. Druž­ba NNT je ze­mlji­šče ku­po­va­la ne­po­sre­dno od la­stni­kov ze­mljišč, v enem pri­me­ru od Žu­pni­je Kranj in druž­be In­deks, v dru­gih dveh pa od Zvo­ni­mir­ja in Ane Ben­čič ter dru­žin­skih čla­nov dru­ži­ne Do­bri­la in Ane Ma­ri­je Rav­bar. To­žil­stvo tr­di, da bi lah­ko SSRS stavb­na ze­mlji­šča ku­po­val ne­po­sre­dno od la­stni­kov ze­mljišč, in ne prek po­sre­dni­ka, druž­be NNT, ki jim je SSRS pre­pla­čal stavb­na Ob­to­že­ni Pri­mož Pirc, Mi­ran Pla­ninc in Igor Čet­ko­vić (od le­ve pro­ti de­sni) kriv­de po ob­to­žni­ci ni­so pri­zna­li. ze­mlji­šča. Druž­ba NNT naj bi bi­la od Žu­pni­je Kranj in druž­be In­deks ku­pi­la stavb­na ze­mlji­šča po bi­stve­no niž­ji ce­ni, kot jo je po­tem SSRS za ze­mlji­šča pla­ča­la druž­ba NNT. Ta­ko naj bi bil SSRS s tem po­slom oško­do­van za ne­kaj več kot 2,8 mi­li­jo­na evrov. Tu­di v pri­me­ru na­ku­pa pr­ve­ga stavb­ne­ga ze­mlji­šča v ob­či­ni Hr­pe­lje - Ko­zi­na je druž­ba NNT ze­mlji­šče naj­prej od­ku­pi­la od la­stni­kov Zvo­ni­mir­ja in Ane Ben­čič, na­to pa ga pro­da­la na­prej SSRS po bi­stve­no viš­ji ce­ni. To­žil­stvo me­ni, da je bil SSRS v tem pri­me­ru oško­do­van za ne­kaj več kot 800 ti­soč evrov, ko­li­kor naj bi bi­li za ze­mlji­šče pre­pla­ča­li. V tre­tjem pri­me­ru, ko je druž­ba NNT od­ku­pi­la ze­mlji­šča od dru­žin­skih čla­nov dru­ži­ne Do­bri­la in Ane Ma­ri­je Rav­bar ter jih po­tem pro­da­la SSRS, naj bi bil sklad oško­do­van za ne­kaj več kot 100 ti­soč evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.