So­dni­caV "lre­dla­ga­na ka­zen pre­ti­ra­na"

Ia­ri­bor­sko to;il­stvo je za fa­ne­za Pu,ni­ka, ob­to;ene­ga po­sku­sa umo­ra biv,e par­tner­ke, gro;nje in kr,itve ne­do­ta­klji­vo­sti sta­no­va­nja, ter­ja­lo M9 let za­po­ra, so­dni se­nat pa mu je pri­so­dil ve: kot osem let manj

Vecer - - CINA KRONIKA - Da­vil jo je Od­ve­tnik o so­raz­mer­no­sti ka­zni Nič o olaj­še­val­nih oko­li­šči­nah

Ma­ri­bor­ska to­žil­ka Ale­ksan­dra Ko­la­rič je do kon­ca so­je­nja Ja­ne­zu Pu­šni­ku, ob­to­že­ne­mu po­sku­sa umo­ra, gro­žnje in kr­ši­tve ne­do­ta­klji­vo­sti sta­no­va­nja osta­la ne­iz­pro­sna. Pre­pri­ča­na je, da bi ob­to­že­ni sep­tem­bra 2016 do­kon­čal umor Jo­ži­ce Ker­šič, če mu te­ga ne bi bil pre­pre­čil go­stil­ni­čar Do­mi­nik Go­lob, ki je žen­ski pri­te­kel v bran in mo­ral upo­ra­bi­ti vso svo­jo moč, da jo je re­šil pred 135 ki­lo­gra­mov tež­kim na­pa­dal­cem. Za po­skus umo­ra je to­žil­ka so­di­šču pre­dla­ga­la, da Pu­šni­ku do­lo­či 18 let za­po­ra, za­ra­di gro­žnje šest me­se­cev, za­ra­di kr­ši­tve ne­do­ta­klji­vo­sti sta­no­va­nja pa se­dem me­se­cev za­po­ra, na­to pa naj mu iz­re­če eno­tno ka­zen 19 let za­po­ra. Po­skus umo­ra se je zgo­dil 10. sep­tem­bra 2016 na par­ki­ri­šču pred go­stil­no Go­lob na Zgor­nji Pol­ska­vi. To­žil­ka Ko­la­ri­če­va vztra­ja, da je kriv­do ob­to­že­ne­mu do­ka­za­la za vse očit­ke, po­leg po­sku­sa umo­ra tu­di za pred­ho­dni, po nje­nem pre­pri­ča­nju pri­pra­vljal­ni de­ja­nji. Pu­šnik naj bi bil na­mreč Ker­ši­če­vi gro­zil že prej, kar je tu­di pri­ja­vi­la po­li­ci­ji, dva dni pred po­sku­som umo­ra pa je nek­do

Po­drob­no­sti ne­delj­ske­ga pre­te­pa pri ma­ri­bor­ski tr­žni­ci, za ka­te­re­ga po­sle­di­ca­mi je v to­rek umrl 25-le­tni Ma­rio K., kri­mi­na­li­sti še pre­i­sku­je­jo. Opra­vi­li so raz­go­vo­re z več vple­te­ni­mi v in­ci­dent - ali so glav­ne­mu sto­ril­cu, ki je za­bo­del mla­de­ga mo­ške­ga, že na vdrl v njen dom. To­žil­stvo za­tr­ju­je, da je to sto­ril Pu­šnik in da bi ta­krat svo­je gro­žnje o tem, da ji bo vzel ži­vlje­nje, tu­di ure­sni­čil, če bi jo bil na­šel do­ma. O do­ga­ja­nju v so­bo­to, 10. sep­tem­bra 2016, pa je Ko­la­ri­če­va pov­ze­la, da bi ob­to­že­ni žr­tev na par­ki­ri­šču na Zgor­nji Pol­ska­vi za­da­vil v pi­člih 30 se­kun­dah, če se ne bi bil vme­šal go­stil­ni­čar Go­lob. "Iz iz­ve- den­ske­ga mne­nja iz­ha­ja, ka­šne po­škod­be je utr­pe­la oško­do­van­ka. V ka­zen­skem spi­su so tu­di fo­to­gra­fi­je po­škodb. Ver­je­mi­te mi, da so ze­lo ne­pri­je­tne na po­gled," je pri­po­mni­la to­žil­ka in spo­mni­la še na mne­nje me­di­cin­ske stro­ke, da se je pri oško­do­van­ki za­ra­di iz­je­mno hu­de­ga do­god­ka po­ja­vi­la po­st­trav­mat­ska stre­sna mo­tnja. sle­di, pa ne raz­kri­va­jo. Če ga bo­do na­šli in mu kriv­do do­ka­za­li, mu za pov­zro­či­tev po­seb­no hu­de po­škod­be, ki se je kon­ča­la s smr­tjo, pre­ti do 15 let za­po­ra, za so­de­lo­va­nje v pre­te­pu, v ka­te­rem člo­vek iz­gu­bi ži­vlje­nje, pa je pred­pi­sa­na ka­zen do ene­ga le­ta za­po­ra. Od­ve­tnik Mi­ha Šo­šić, ki Pu­šni­ka bra­ni po ura­dni dol­žno­sti, je mne­nju to­žil­stva, da je nje­gov kli­ent zrel za 19 let za­po­ra, od­loč­no na­spro­to­val. Ko je sli­šal, ko­li­ko je pre­dla­ga­lo to­žil­stvo, ni mo­gel mi­mo te­ga, da ne bi po­nov­no spo­mnil na po­sto­pek, ki na okro­žnem so­di­šču v Ma­ri­bo­ru po­te­ka zo­per ob­to­že­ne­ga po­sku­sa umo­ra, ki je stre­ljal na mo­ške­ga v av­tu, ko sta bi­la po­leg v av­tu še žen­ska in šti­ri­le­tni otrok. Go­vor je o Ma­tja­žu Fer­li­ču, ob­to­že­ne­mu po­sku­su umo­ra in pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti. Na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku je to­ži­lec Fer­li­ču po­nu­dil, da bo v pri­me­ru ta­koj­šnje­ga pri­zna­nja (ob­to­že­ni ni pri­znal) zanj pre­dla­gal ka­zen šest let za­po­ra, na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku zo­per Pu­šni­ka pa je is­to to­žil­stvo v pri­me­ru pri­zna­nja pre­dla­ga­lo več kot 16 let za­po­ra. "V ti­sti dru­gi za­de­vi (stre­lja­nje, op. p.) se vsaj na pr­vi po­gled zdi, da je oči­tek bi­stve­no tež­ji gle­de na to, da je bi­lo ogro­že­nih več lju­di, a je bi­la po­nud­ba to­žil­stva ve­li­ko niž­ja kot v na­šem po­stop­ku," je Šo­šić opo­zo­ril, da je dr­žav­no to­žil­stvo kot or­gan za­ve­za­no k te­mu, da je pre­gon ko­li­kor to­li­ko eno­ten in da se tu­di v skla­du z na­če­lom ena­ko­sti pred za­ko­nom in ena­ke­ga var­stva pra­vic pre­dla­ga­ne ka­zni vsaj so­raz­mer­no pri­mer­lji­ve. V za­ključ­ni be­se­di je od­ve­tnik pou-

Ma­ria K. so po­ko­pa­li vče­raj. Nje­go­vi pri­ja­te­lji iz na­vi­ja­ške sku­pi­ne Vi­o­le so sve­če v nje­gov spo­min po po­gre­bu pri­žga­li tu­di na se­de­žu Po­li­cij­ske upra­ve Ma­ri­bor. "V teh pe­tih dneh, ki so mi­ni­li, po­li­ci­ji še ni uspe­lo se­sta­vi­ti ce­lo­tne zgod­be in pri­dr­ža­ti krv­ni­ka, če­prav se je do­go­dek zgo­dil pred ogro­mno pri­ča­mi in so ga po­sne­le ka­me­re. Na­men da­na­šnje­ga zbo­ra ni pa­me­to­va­ti, ka­ko naj kdo opra­vlja svo­je de­lo. Pri­stoj­nim or­ga­nom že­li­mo iz­re­či vso pod­po­ro pri is­ka­nju kriv­ca za to de­ja­nje," so spo­ro­či­li jav­no­sti.

Po­li­cij­ska upra­va Ma­ri­bor se je od­zva­la na "zbor" Vi­ol, a je njen ti­skov­ni pred­stav­nik Mi­ran Ša­dl po­u­da­ril, da se pre­i­sko­val­ci za­ve­da­jo, da je naj­brž ve­li­ko lju­di bi­lo pri­ča do­god­ku in da mno­gi po­zna­jo po­drob­no­sti do­god­ka, a je te­ža­va v tem: "Mor­da se v jav­no­sti ši­ri­jo raz­lič­ne go­vo­ri­ce in raz­lič­na pri­če­va­nja, ven­dar na po­li­cij­ski po­ziv jav­no­sti se po­li­ci­ji ni ogla­si­la ni­ti ena pri­ča." Za­to po­li­ci­ja še ve­dno po­zi­va vse, ki bi kar­ko­li ve­de­li o do­god­ku, naj to spo­ro­či­jo na šte­vil­ko 113, ano­ni­mno na te­le­fon­sko šte­vil­ko 080 1200 ali pa pu­sti­jo spo­ro­či­lo na fa­ce­bo­ok pro­fi­lu Po­li­cij­ske upra­ve Ma­ri­bor. Pri­ja­te­ljem po­koj­ni­ka pa je Ša­dl v ime­nu po­li­cij­ske upra­ve spo­ro­čil še: "Ne bo­mo od­ne­ha­li, do­kler ne pri­me­mo sto­ril­ca ali sto­ril­cev in jih pri­pe­lje­mo pred so­di­šče." (čk) da­ril tu­di, da je obram­ba mne­nja, da ni­ti eno oči­ta­no de­ja­nje ob­to­že­ne­mu ni bi­lo do­ka­za­no s ta­kšnim stan­dar­dom, ko se to zah­te­va v ka­zen­ski sod­bi, in na na­čin, kot je opi­sa­no v ob­to­žni­ci. "De­ja­nja v ob­to­žni­ci ni­so za­do­stno ča­sov­no kon­kre­ti­zi­ra­na. To­žil­stvo se je opre­de­li­lo sa­mo gle­de da­tu­mov, ne pa o uri ni­ti o de­lu dne­va, če­rav­no to­žil­stvo ni ime­lo ra­zlo­ga za to po­manj­klji­vost v ob­tož­bi. Prav ta­ko ni kon­kre­ti­zi­ra­na oko­li­šči­na brez­ob­zir­ne­ga ma­šče­va­nja. Če se to­žil­stvo od­lo­či za pre­gon v tej obli­ki, bi mo­ra­lo to kon­kre­ti­zi­ra­ti, a se to ni zgo­di­lo," je me­nil Šo­šić, a se so­dni se­nat gle­de te­ga ni stri­njal z njim, je pa ta­ko kot on oce­nil, da je bil to­žil­kin pre­dlog o vi­ši­ni ka­zni pre­ti­ran. To­žil­ka je za vse očit­ke pre­dla­ga­la eno­tno ka­zen 19 let za­po­ra, so­di­šče pa mu je iz­re­klo več kot osem let niž­jo ka­zen. "Za po­skus umo­ra de­set let za­po­ra, za gro­žnje šti­ri me­se­ce, za kr­ši­tev ne­do­ta­klji­vo­sti sta­no­va­nja šest me­se­cev za­po­ra, na­kar se ob­to­že­ne­mu iz­re­če eno­tna ka­zen v tra­ja­nju de­set let in de­vet me­se­cev za­po­ra," je od­lo­čil se­nat okro­žne­ga so­di­šča v Ma­ri­bo­ru. Kaj je oko­li­šči­na, ki jo je so­di­šče upo­šte­va­lo pri Pu­šni­ku, ko mu je za po­skus umo­ra iz­re­klo za pet let niž­jo ka­zen od za­kon­ske­ga mi­ni­mu­ma (za po­skus umo­ra je pred­pi­sa­na ka­zen od 15 do 30 let za­po­ra), so­dni­ca Lu­ke­še­va ni po­ja­sni­la, bolj se je osre­do­to­či­la na ne­ro­dnost Pu­šni­ko­ve­ga za­go­vo­ra. "Naj­prej ste se za­go­var­ja­li, da ste ne­dol­žni, po­tem, da se ne spo­mni­te ni­če­sar, kar se je do­ga­ja­lo ti­ste dni, da ima­te spo­min­ske vr­ze­li. To je v na­spro­tju s tem, da ste po­tem opi­so­va­li ne­ke do­god­ke in is­ka­li ali­bi. Ka­ko bi na­šli ali­bi, če ste go­vo­ri­li, da se ni­če­sar ne spo­mi­nja­te?" je na glas raz­mi­šlja­la so­dni­ca Lu­ke­še­va.

Oško­do­van­ka Ker­ši­če­va je v ka­zen­skem po­stop­ku zo­per ob­to­že­ne­ga za­ra­di te­le­snih in du­šev­nih bo­le­čin pri­gla­si­la pre­mo­ženj­sko­prav­ni zah­te­vek v vi­ši­ni 21.000 evrov, a ka­zen­sko so­di­šče vče­raj ni od­lo­či­lo o tem, pač pa je oško­do­van­ko z zah­tev­kom na­po­ti­lo na pot prav­de. Ob­so­dil­na sod­ba Pu­šni­ku ni prav­no­moč­na in prav hi­tro tu­di ne bo, saj je obram­ba že na­po­ve­da­la pri­tož­bo zo­per njo in pri­ča­ko­va­ti je tu­di, da bo ena­ko rav­na­lo to­žil­stvo gle­de na to, da je so­di­šče Pu­šni­ku iz­re­klo bi­stve­no niž­jo ka­zen, kot jo je ter­ja­lo to­žil­stvo. Vče­raj zju­traj tik pred 7. uro je krep­ko po­či­lo na Ptuj­ski ce­sti v Ma­ri­bo­ru, v se­ma­fo­ri­zi­ra­nem kri­ži­šču s hi­tro ce­sto H2. Po­li­ci­sti so z ogle­dom kra­ja ne­sre­če ugo­to­vi­li, da je 30-le­tni vo­z­nik oseb­ne­ga av­ta med vo­žnjo iz sme­ri Mi­klav­ža pro­ti sre­di­šču me­sta v kri­ži­šče za­pe­ljal pri rde­či lu­či na se­ma­for­ju. Za­ra­di te­ga je v kri­ži­šču tr­čil v oseb­ni av­to, s ka­te­rim se je 43-le­tni Ma­ri­bor­čan ta­krat vklju­če­val v pro­met, za­vi­jal je v le­vo pro­ti Mi­klavžu. V ne­sre­či se je 43-le­tni vo­z­nik laž­je po­ško­do­val in so ga po­tem, ko so ga­sil­ci opra­vi­li po­seg na nje­go­vem vo­zi­lu, z re­še­val­nim vo­zi­lom od­pe­lja­li v UKC Ma­ri­bor.

Po­li­ci­sti so z ele­k­tron­skim in­di­ka­tor­jem al­ko­ho­la ugo­to­vi­li, da je imel pov­zro­či­telj ne­sre­če v or­ga­niz­mu 0,75 mg/ l al­ko­ho­la (1,5 pro­mi­la). Odre­di­li so mu tu­di stro­kov­ni pre­gled, sle­di pa ka­zen­ska ovad­ba na pri­stoj­no to­žil­stvo. (čk)

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

So­dni se­nat okro­žne­ga so­di­šča v Ma­ri­bo­ru je od­lo­čil, da ni no­be­ne­ga dvo­ma o tem, da je Ja­nez Pu­šnik ta, ki je bi­vši par­tner­ki gro­zil, da jo bo ubil, dva dni ka­sne­je pa jo zbil na tla in sko­raj za­da­vil.

Fo­to: Ga­sil­ska bri­ga­da Ma­ri­bor

Za­ra­di vo­žnje pri rde­či lu­či sta vče­raj zju­traj v kri­ži­šču Ptuj­ske ce­ste in hi­tre ce­ste H2 tr­či­la oseb­na av­to­mo­bi­la.

Fo­to: Igor NAPAST

Pri­ja­te­lji so sve­če v spo­min na tra­gič­no pre­mi­nu­le­ga Ma­ria K. pri­žga­li tu­di pred ma­ri­bor­sko po­li­cij­sko upra­vo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.