Pr­va je ve­dno naj­tež­ja

Z le­vim zu­na­njim igral­cem Slo­ve­ni­je o po­ti v Za­greb, Ma­ke­don­cih, po­škod­bah ...

Vecer - - SPORT -

"Tek­ma z Ma­ke­do­ni­jo bo naj­tež­ja. Ve­dno je pr­va tek­ma naj­tež­ja. Mo­ra­mo pre­bi­ti led. Na Ma­ke­don­ce smo se do­bro pri­pra­vi­li, opra­vi­li več ana­liz. Ver­ja­mem, da nas bo pri­šlo pod­pret ogro­mno lju­di iz Slo­ve­ni­je, kar bo naš plus. Smo kva­li­te­tnej­ši kot Ma­ke­don­ci, a ni­ka­kor jih ne sme­mo pod­ce­nje­va­ti. Za­go­to­vo bo­mo da­li svoj ma­ksi­mum, zma­ga bi bi­la ve­li­ka po­po­tni­ca za na­da­lje­va­nje pr­ven­stva."

Že od za­čet­ka pri­prav vsi re­pre­zen­tan­ti po­u­dar­ja­te po­men pr­ve tek­me. To­rej ste osre­do­to­če­ni le na

Pri­ča­ko­va­ti je bi­lo, da Kas­sim Do­um­bia ne bo edi­na okre­pi­tev NK Ma­ri­bor v tem pre­sto­pnem ro­ku. In da Bil­long ne bo edi­ni, ki bo vi­jo­li­ča­ste za­pu­stil. Ja­nu­ar bo še dolg, je na pr­vi de­lov­ni dan po po­či­tni­cah o mo­žno­stih spre­memb v eki­pi po­men­lji­vo de­jal tre­ner Dar­ko Mi­la­nič. Od­hod Ja­smi­na Me­ša­no­vića iz Ljud­ske­ga vr­ta so ne­ka­te­ri ome­nja­li po no­vem le­tu, a nek­da­nji na­pa­da­lec Zrinj­ske­ga, ki je pri­šel v Ma­ri­bor la­ni po­le­ti, va­di z eki­po in bo v po­ne­de­ljek od­po­to­val na pri­pra­ve v Mo­ra­vske To­pli­ce.

Ma­lo za­tem, ko se je v Ljud­skem vr­tu pred­sta­vil ma­lij­ski bra­ni­lec z bel­gij­skim dr­ža­vljan­stvom, so v vi­jo­li­ča­stem ta­bo­ru po­tr­di­li pri­hod 24-le­tne­ga cen­tral­ne­ga bra­nil­ca Sa­še Iv­ko­vića, ki se v Ma­ri­bor se­li iz beo- Ma­ke­don­ce - ali ste se pri­pra­vlja­li tu­di na Nem­ce in Čr­no­gor­ce?

"O osta­lih tek­me­cih ni­smo raz­mi­šlja­li či­sto nič, pri­pra­vlja­li smo se sa­mo na Ma­ke­do­ni­jo. Pr­ven­stvo je tre­ba za­če­ti z zma­go. Če ti to uspe, je vse laž­je, sa­mo­za­ve­sti je več, bolj spro­ščen si. Še­le po tek­mi z Ma­ke­do­ni­jo se bo­mo za­če­li po­go­var­ja­ti o Nem­či­ji."

V Za­greb ste od­ne­sli tri zma­ge s pri­pra­vljal­nih te­kem. Do­bra po­po­tni­ca?

"Si­gur­no! Ve­dno je le­po iti na pr­ven­stvo z zma­go. Tu­di na pri­ja­telj­skih tek­mah pol­niš ba­te­ri­je, imaš več sa­mo­za­ve­sti v igri. Okej, pro­ti Ira­nu si še ni­smo mo­gli ustva­ri­ti re­al­ne sli­ke, saj ni­so naj­bolj kva­li­te­tna eki­pa, a z zma­ga­ma po­ti Sr­bi­ji smo po­ka­za­li, da smo do­bra re­pre­zen­tan­ca. Ka­kor- graj­ske­ga Vo­ždov­ca. Iv­ko­vić je bil pred Vo­ždov­cem, ki je je­sen­ski del srb­ske­ga pr­vo­li­ga­ške­ga tek­mo­va­nja kon­čal na še­stem me­stu, tu­di član Par­ti­za­na in izra­el­ske­ga Ašdo­da. V Vu­ko­var­ju ro­je­ni 192 cen­ti­me­trov vi­so­ki no­go­me­taš s hr­va­škim po­tnim li­stom se bo eki­pi pri­klju­čil v po­ne­de­ljek ob od­ho­du na pri­pra­ve v Pre­k­mur­ju. Zanj se je za­ni­ma­la Voj­vo­di­na, in­te­res pa naj bi bi­la po­ka­za­la tu­di Olim­pi­ja. Iv­ko­vić je pod­pi­sal po­god­bo do le­ta 2021, vi­ši­ne od­ško­dni­ne pa v klu­bu ni­so od­kri­li. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah naj bi ta bi­la oko­li 200.000 evrov

"Nje­go­ve igre v srb­skem pr­ven­stvu so za­zna­li vsi, po iz­bo­ru tre­ner­jev in ka­pe­ta­nov vseh klu­bov je bil iz­bran v naj­bolj­šo enaj­ste­ri­co je­sen­ske­ga de­la pr­ven­stva Sr­bi­je. Iz­ko­ri­sti­li smo pri­lo­žnost, da pri­de v naš klub, in pre­pri­čan ko­li obr­ne­mo, Sr­bi ima­jo vr­hun­ske po­sa­me­zni­ke, zma­gi sta nam do­bro de­li. Pred­vsem mlaj­ši, ki bo­do pr­vič na pr­ven­stvu, so spo­zna­li, ka­ko je igra­ti pro­ti do­brim na­spro­tni­kom, pre­bi­li so led. Zdaj jim bo laž­je."

Na Hr­va­ško ni­ste od­po­to­va­li v pol­ni po­sta­vi. Ste, če so­di­mo po pri­pra­vljal­nih tek­mah, uspe­li na­do­me­sti­ti po­ško­do­va­ne re­pre­zen­tan­te?

"Naj­ve­čjo smo­lo smo ime­li na po­zi­ci­ji de­sne­ga zu­na­nje­ga, Ju­re za­ra­di ko­le­na ni mo­gel z na­mi na Hr­va­ško, Vid ima še ve­dno ši­ve v ro­ki. Če nam Vid na pr­vi tek­mi še ne bo mo­gel po­ma­ga­ti, bo Ži­ga Mla­kar pre­vzel od­go­vor­nost. Ver­ja­mem, da mu bo to uspe­lo, je su­per deč­ko, do­ber igra­lec. Le spro­šče­ni mo­ra­mo bi­ti, igra­ti brez ner­vo­ze. Po­gre­ša­li bo­mo tu­di Ma­te­ja sem, da smo do­bi­li odlič­no okre­pi­tev," je no­vin­cu po­la­skal špor­tni di­rek­tor NK Ma­ri­bor Zlat­ko Za­ho­vič.

Sa­ša Iv­ko­vić gle­de pri­ho­da v Ljud­ski vrt ni imel no­be­nih po­mi­sle­kov. "Vse se je hi­tro raz­ple­tlo. Pri­ha­jam v uspe­šen in odlič­no or­ga­ni­zi­ran klub, ki je po­stal stal­ni­ca v evrop­skih po­ka­lih. To bo za­me iz­ziv, hkra­ti pa tu­di spod­bu­da, no­va sto­pni­ca v ka­ri­e­ri. Že­lim pri­spe­va­ti svoj de­lež k no­ve­mu na­slo­vu pr­va­ka in po­tem pri na­sle­dnjih kva­li­fi­ka­cij­skih pre­iz­ku­šnjah. Sta­di­on je ču­do­vit, sli­šal sem ve­li­ko le­pe­ga o na­vi­ja­čih. Za­ve­dam se kon­ku­ren­ce, a se bom s pri­za­dev­no­stjo po­tru­dil, da si pri­bo­rim me­sto v eki­pi," je za klub­sko sple­tno stran de­jal Iv­ko­vić Ga­bra. Po­mem­ben člen bo manj­kal na­ši obram­bi, a jaz, Bla­go­t­in­šek, He­ni­gman, Su­ho­le­žnik, Ža­bič ga lah­ko do­stoj­no na­do­me­sti­mo. Igra­li bo­mo tu­di zanj."

Manj­ko je na de­sni stra­ni zu­na­nje li­ni­je, a ver­je­tno bo­ste tu­di igral­ci z le­ve pri­sko­či­li na po­moč. "Se­ve­da! Da­leč od te­ga, da bi pri­ča­ko­va­li, da bo­do de­sni zu­na­nji sa­mi vle­kli voz. Ker smo tam naj­bolj ran­lji­vi, se od me­ne, Gre­ben­ca in He­ni­gma­na pri­ča­ku­je, da bo­mo opra­vi­li svo­je de­lo. Upam le, da bo­mo ho­mo­ge­ni, kot smo bi­li la­ni v Fran­ci­ji. Če bo­mo igra­li kot eki­pa, lah­ko pri­de­mo da­leč."

Gle­de na šte­vi­lo na­vi­ja­čev, ki so na­po­ve­da­li svoj pri­hod, bo­ste v Za­gre­bu sko­raj go­sti­te­lji.

"Me­ni je to su­per. Ve­sel sem, da je pr­ven­stvo na Hr­va­škem in da smo rav­no mi ime­li to sre­čo, da smo do­bi­li sku­pi­no v Za­gre­bu. Ver­je­tno so nas Hr­va­ti za­ra­di svo­je­ga za­služ­ka po­sta­vi­li sem, saj do­bro ve­do, da bo pri­šlo ve­li­ko na­ših na­vi­ja­čev. Za­ra­di te­ga ne sme­mo ču­ti­ti no­be­ne­ga pri­ti­ska, ob­ve­ze. Zma­go­va­ti mo­ra­mo pred­vsem za­se, na­vi­ja­či pa so lah­ko ve­lik plus."

Po me­se­cu in pol pre­mo­ra se bo da­nes s tek­ma­mi 10. kro­ga na­da­lje­va­lo dr­žav­no ke­glja­ško pr­ven­stvo. V žen­ski li­gi ima Ce­lje na le­stvi­ci šti­ri toč­ke pre­dno­sti pred Tri­gla­vom in ve­li­ko mo­žno­sti, da ubra­ni na­slov, v mo­ški li­gi pa bo bolj ne­go­to­vo. Kan­di­da­ta za zvez­di­co sta lan­ski pr­vak Cal­cit Ka­mnik in ma­ri­bor­ski Kon­struk­tor. Sle­dnji je pr­vi del pr­ven­stva kon­čal brez po­ra­za, z dve­ma toč­ka­ma več od Cal­ci­ta. "Pred vsa­ko se­zo­no je naš cilj na­slov pr­va­ka. Do­bro nam ka­že, ven­dar bo pot do na­slo­va tr­no­va. Ni le Cal­cit ti­sti, ki nam lah­ko za­gre­ni ži­vlje­nje, tu­di ne­ka­te­ri dru­gi klu­bi so na svo­jih ke­glji­ščih tež­ko pre­ma­glji­vi," je po­ve­dal tre­ner Kon­struk­tor­ja Bo­jan Pi­hlar. Ma­ri­bor­ča­ni ima­jo v svo­jih vr­stah tri re­pre­zen­tan­te. Ob Ma­te­ju Le­pe­ju še Ale­ša Bla­ža, naj­bolj­še­ga slo­ven­ske­ga ke­glja­ča za le­to 2017, in Ti­mi­ja Ju­ran­či­ča, naj­bolj­še­ga do 23 let. "Tu­di Lu­ka Saj­ko, Bo­štjan Zve­zič in Ro­bert Pin­te­rič so v pr­vem de­lu pr­ven­stva ke­glja­li do­bro. Ko se bo eki­pi pri­dru­žil še San­di Saj­ko, ki po ope­ra­ci­ji kri­žnih ve­zi tre­ni­ra po po­seb­nem pro­gra­mu, se bo kon­ku­ren­ca še za­o­stri­la," do­da­ja tre­ner dva­najst­kra­tnih slo­ven­skih pr­va­kov.

Kon­struk­tor bo da­nes ob 17. uri v Po­stoj­ni pro­ti eki­pi Pro­te­u­sa. Dru­gi pa­ri 10. kro­ga, mo­ški - da­nes ob 14. uri: Ko­nji­ce - Go­ri­ca, ob 17. uri: Sij Acro­ni - Cal­cit, Li­ti­ja - Ene­mon, Brest - Lju­belj, Pro­te­us - Kon­struk­tor; žen­ske - da­nes ob 13. uri: Pro­te­us - Ce­lje, Adria - Im­pol; ob 14. uri: Tri­glav - Li­ti­ja, Brest - Lju­belj, ob 16. uri: Mi­klavž - Cal­cit Ka­mnik. (zg)

Fo­to: Ju­re ZAUNEKER

Bo­rut Mač­kov­šek se ve­se­li šte­vil­nih slo­ven­skih na­vi­ja­čev v Za­gre­bu.

Fo­to: NK Ma­ri­bor/Mi­ha VIDRIH

Sa­ša Iv­ko­vić: "To bo za­me iz­ziv, hkra­ti pa tu­di spod­bu­da, no­va sto­pni­ca v ka­ri­e­ri."

Fo­to: Franc GORNIK

Aleš Blaž, naj­bolj­ši slo­ven­ski ke­gljač v 2017.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.