Ne do­bro ne sla­bo ne gre­sta v po­za­bo

To­ni Štri­gl pre­da­no zbi­ra vo­ja­ške in dru­ge uni­for­me, za­sta­ve, znač­ke, šte­vil­ni mu od vse­po­vsod pri­ne­se­jo tu­di za­ni­mi­ve pred­me­te iz dru­žin­ske de­di­šči­ne

Vecer - - SPORT - Ve­li­ko mu po­da­ri­jo Za­seb­ni ko­ti­ček

e le­ta 2002 je To­ni Štri­gl iz Se­lov­ca, ta me­ji na dve ko­ro­ški ob­či­ni - Dra­vo­grad in Slo­venj Gra­dec -, pri­čel zbi­ra­ti. Naj­prej je zbral za­sta­ve vseh 212 slo­ven­skih ob­čin. Da je zbral vse, ve­li­ke, majh­ne in tu­di ti­ste na­mi­zne, je tra­ja­lo pri­bli­žno pet let, za vsa­ko ob­či­no si je Štri­gl za­pi­sal, ka­ko dol­go je tra­ja­lo in ko­li­ko­krat je mo­ral po­kli­ca­ti, da so nje­go­vi že­lji ugo­di­li. Zdaj nje­go­va zbir­ka vse­bu­je uni­for­me, znač­ke, me­da­lje, ba­jo­ne­te, no­že, vo­ja­ške in­si­gni­je, tu­di ci­ga­re in oča­la Jo­si­pa Bro­za - Ti­ta. Med pri­bli­žno 15 ti­soč pred­me­ti je tu­di šti­ri­sto uni­form - od le­tal­stva do mor­na­ri­ce, od gar­de do pred­se­dni­ka. Tu so še uni­for­me SS, sta­ro­ju­go­slo­van­ske voj­ske, po­li­ci­je, če­tni­kov, usta­šev, ve­li­ko je tu­di opre­me po­li­ci­stov in ga­sil­cev. Po­seb­no po­no­sen je na ti­sto, ki je pri­pa­da­la ga­sil­cu iz ne­wyor­ške­ga na­pa­da na dvojč­ka. Ima tu­di ma­ji­co, pro­da­no na li­ci­ta­ci­ji v New Yor­ku, ki jo je no­si­la 18-le­tna žr­tev te­ro­ri­stič­ne­ga na­pa­da 11. sep­tem­bra. "Ta do­go­dek po­mni ves svet, pro­stor­sko pa je od­da­ljen od nas, za­to ima za­me po­seb­no vre­dnost," po­ve Štri­gl. Ko pre­gle­da­mo vse uni­for­me, pri­de­jo na vr­sto še po­dar­je­ni oseb­ni pred­me­ti. "To­ne, ali ti lah­ko pre­dam pred­me­te oče­ta in ma­te­re iz dru­ge sve­tov­ne voj­ne?" je ne­dav­no pri­sto­pi­la znan­ka iz bli­žnjih Ko­telj. "Da, le­po pro­sim," ve­dno zno­va od­go­var­ja ne­na­si­tni zbi­ra­telj. "Pri te­bi se bo ohra­ni­lo," mu ve­dno zno­va re­če­jo ob pre­da­ji dra­go­ce­nih pred­me­tov po­koj­nih čla­nov dru­ži­ne. Med nji­mi je tu­di ma­ti Sto­par­je­va, ki je v le­tal­ski ne­sre­či na Kor­zi­ki iz­gu­bi­la hče­ri Stan­ko in Bran­ko, sta­ri 13 in 18 let. Iz­ro­či­la mu je po­ško­do­va­ne pred­me­te, ki sta jih med ne­sre­čo ime­li pri se­bi - de­nar­ni­ci, uri, li­či­lo za obr­vi. Ob za­dnjem či­šče­nju, tri­de­set let po ne­sre­či, se je nje­go­vi zbir­ki pri­dru­žil še ožga­ni po­tni list umr­le­ga de­kle­ta. Naj­več pa prej­me me­dalj in po­smr­tnih odli­ko­vanj - kar ne­kaj jih je do­de­lil Ti­to. Do­sež­ki umr­lih lju­di ta­ko v nje­go­vem mu­ze­ju ži­vi­jo na­prej: "Glav­no je, da ne gre­do v nič," po­ve.

Ko se na­be­re ne­kaj no­vih pred­me­tov, ki jih do te­daj ni zbi­ral, ure­di no­vo vi­tri­no. Pra­vi, da je po­go­sta pra­ksa, da si stva­ri med se­boj iz­me­nja­jo tu­di zbi­ra­te­lji - a le ti­ste, ki ima­jo pod­vo­je­ne. Ve­sel je bil tu­di da­ru slo­ven­ske voj­ske - pro­ti­le­tal­ske­ga to­pa 20 mm "flack 38". Iz­vor­no je iz Nem­či­je, na njem je tu­di sva­sti­ka, po­ve, a v upo­ra­bi ju­go­slo­van­ske voj­ske je ostal še vse do le­ta 1991. Od po­dar­je­nih pred­me­tov zla­sti iz­sto­pa ko­bra iz Vi­e­tna­ma, ki jo je v dar do­bil sve­to­va­lec Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je. Uste­kle­ni­če­na je v en­ci­ja­nu, na­me­nje­na pa mo­ški mo­či, po­ve na­sme­ja­no. Da­ni­ca Ži­brat, že­na po­koj­ne­ga pev­ca Bren­di­ja, mu je po­sla­la tu­di naj­ljub­šo ma­ji­co in klo­buk ter vse CD-je in DVD-je, na ka­te­rih je za­pi­sa­nih ve­li­ko že­lja.

Na kon­cu, ko ob­ho­di­mo že sko­raj cel mu­zej, pa Štri­gl po­ka­že še edin- stve­ni al­bum, v ka­te­rem so fo­to­gra­fi­je iz le­ta 1958, ko je mar­šal Ti­to obi­skal Rav­ne na Ko­ro­škem. Po­se­bej iz­po­sta­vi stran s pr­vi­mi če­tvorč­ki, ro­je­ni­mi v Ju­go­sla­vi­ji, bo­ter je bil kar sam Jo­sip Broz. Vsi ve­do, da so to Ma­kli­no­ve deč­ve iz Me­ži­ce, do­da. V mu­ze­ju pa ima ko­ti­ček tu­di za­se, saj se mu je z le­ti kot pri­pa­dni­ku šte­vil­nih dru­štev na­bra­lo ve­li­ko odli­ko­vanj. S po­no­som po­ka­že tu­di ne­dav­no pre­jet zla­ti grb ob­či­ne Dra­vo­grad. To­ni Štri­gl po­go­sto so­de­lu­je tu­di v kr­vo­da­jal­skih ak­ci­jah, kri je da­ro­val že kar 107-krat. V pred­se­dni­ški pa­la­či se je sre­čal s pred­se­dni­kom dr­ža­ve Bo­ru­tom Pa­hor­jem, ki mu je svo­jo fo­to­gra­fi­jo za v zbir­ko ob po­go­vo­ru oseb­no iz­ro­čil.

Bo­ga­te­nje mu­ze­ja pa ni Štri­glo­vo edi­no ve­se­lje, že vr­sto let se ukvar­ja tu­di z ze­li­ščar­stvom. Zdra­vil­na ze­li­šča na­bi­ra v goz­du ozi­ro­ma na­ra­vi, ve­li­ko jih go­ji tu­di sam. S po­mo­čjo že­ne pri­pra­vlja tink­tu­re in kre­me.

Fo­to: Ur­ška POLANC

Ve­li­ko značk in vo­ja­ških in­si­gnij je To­ni Štri­gl zbral za svoj mu­zej.

Fo­to: Ur­ška POLANC

V mu­ze­ju ima ko­ti­ček tu­di Jo­sip Broz - Ti­to.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.