Skriv­no­stna mi­si­ja v ve­so­lje

Za­ra­di taj­no­sti od­pra­ve Zu­ma pod­je­tje Spa­ceX iz­stre­li­tve svo­je ra­ke­te to­krat ni pre­na­ša­lo v ži­vo

Vecer - - SPOROČILA - Ča­rob­ni zim­ski utri­nek Lju­dje in do­god­ki

Pod­je­tje Spa­ceX je v no­vo le­to vsto­pi­lo z za­čet­kom skriv­no­stne od­pra­ve, ka­te­re cilj je bil vla­dno ve­solj­sko plo­vi­lo, po­i­me­no­va­no Zu­ma, spra­vi­ti v or­bi­to. Po več kot eno­me­seč­ni za­mu­di je ra­ke­ta Fal­con 9 prej­šnjo ne­de­ljo zju­traj sku­paj s skriv­no­stnim to­vo­rom iz vo­ja­ške­ga opo­ri­šča Ca­pe Ca­na­ve­ral na Flo­ri­di ven­dar­le po­le­te­la v ve­so­lje, še pet dni po iz­stre­li­tvi pa jav­nost ugi­ba, kaj je bi­lo v nje­nem skla­dišč­nem pro­sto­ru.

Spa­ceX je pod­je­tje za raz­i­sko­va­nje ve­so­lja, ki ga vo­di Elon Musk, so­u­sta­no­vi­telj in iz­vr­šni di­rek­tor druž­be Te­sla Mo­tors. Od­pra­va Zu­ma bi se mo­ra­la za­če­ti že no­vem­bra la­ni. Za spre­mem­bo ur­ni­ka so pred­stav­ni­ki pod­je­tja na­ve­dli več ra­zlo­gov. Ob eni pri­lo­žno­sti so de­ja­li, da so od­pra­vo od­lo­ži­li za­ra­di te­sti­ra­nja ae­ro­di­na­mič­ne­ga po­kro­va ra­ke­te. To je zgor­nji del ra­ke­te, kjer je na­me­ščen to­vor. Po­leg te­ga so pri­pra­ve na iz­stre­li­tev moč­no ovi­ra­le skraj­ne vre­men­ske raz­me­re. Pr­vi te­den v ja­nu­ar­ju pa je pod­je­tje Spa­ceX konč­no na­zna­ni­lo, da sta ra­ke­ta in to­vor pri- pra­vlje­na za iz­stre­li­tev. V ne­de­ljo je ra­ke­ta Fal­con 9 ve­solj­sko plo­vi­lo Zu­ma po­ne­sla do niž­je Ze­mlji­ne or­bi­te. Po na­ved­bah Na­se gre za ka­te­ro­ko­li or­bi­tal­no pot, od 160 do 2000 ki­lo­me­trov nad Ze­mljo. Kam na­tan­ko je Fal­con 9 do­sta­vil Zu­mo, ni­so raz­kri­li. Ven­dar to ni edi­na skriv­nost, po­ve­za­na z Zu­mo. Ve­solj­sko plo­vi­lo je bi­lo zgra­je­no za ame­ri­ško vla­do, pri­kri­va­nje in­for­ma­cij o de­li­ka­tnih to­vo­rih pa v ta­kih pri­me­rih ni nič ne­na­va­dne­ga. Na­va­dno so ti to­vo­ri po­ve­za­ni z vo­ja­ški­mi za­de­va­mi, kot so dr­žav­na var­nost, obram­ba ali nad­zor.

"Ame­ri­ška vla­da j e pod­je­tje Northrop Grum­man po­o­bla­sti­la, da v okvi­ru mi­si­je Zu­ma po­skr­bi za iz­stre­li­tev in pre­voz to­vo­ra v ve­so­lje. Pri pod­je­tju Northrop Grum­man se za­ve­da­mo, da po­me­ni to ogro­mno od­go­vor­nost, za­to smo si pri­za­de­va­li za­go­to­vi­ti do­sto­pen in čim manj tve­gan sce­na­rij," so spo­ro­či­li iz pod­je­tja Northrop Grum­man. Po­drob­ne­je pa od­pra­ve še ni­so bi­li pri­pra­vlje­ni ko­men­ti­ra­ti. Za­ra­di taj­no­sti od­pra­ve Zu­ma pod­je­tje Spa­ceX iz­stre­li­tve svo­je ra­ke­te to­krat ni pre­na­ša­lo v ži­vo. Kljub te­mu je ime­lo po iz­stre­li­tvi ve­li­ko ra­zlo­gov za za­do­volj­stvo, saj je uspe­šno iz­ve­dlo ma­ne­ver, po ka­te­rem je za­slo­ve­lo: nje­go­va pr­vo­sto­penj­ska ra­ke­ta se je ne­po­ško­do­va­na vr­ni­la na­zaj na Ze­mljo. Ma­lo več kot dve mi­nu­ti po vzle­tu se je pr­va sto­pnja ra­ke­te lo­či­la od dru­ge. S po­mo­čjo po­ti­sni­kov si je uti­ra­la pot sko­zi Ze­mlji­no at­mos­fe­ro ter na kon­cu var­no pri­sta­la na plo­šča­di v Ca­pe Ca­na­ve­ra­lu. Ra­ke­te pod­je­tja Spa­ceX so zgra­je­ne ta­ko, da se po opra­vlje­ni na­lo­gi v glav­nem ne­po­ško­do­va­ne vr­ne­jo na Ze­mljo, za­ra­di če­sar jih je mo­go­če upo­ra­bi­ti pri dru­gih od­pra­vah. Na­men vse­ga te­ga je na­re­di­ti po­le­te v ve­so­lje ce­nej­še. Od­pra­va Zu­ma po­me­ni za pod­je­tje Spa­ceX za­če­tek iz­re­dno vzne­mir­lji­ve­ga le­ta. La­ni je pod­je­tje iz­ve­dlo re­kor­dnih 18 iz­stre­li­tev, že ko­nec te­ga me­se­ca pa na­me­ra­va pred­sta­vi­ti svo­jo naj­no­vej­šo iz­najd­bo, or­ja­ško ra­ke­to Fal­con He­a­vy, ki bo ime­la tri­krat ve­čji po­tisk od Fal­co­na 9. To­čen da­tum nje­ne pr­ve iz­stre­li­tve po na­ved­bah te­le­vi­zi­je CNN še ni znan, to­da Musk je na in­sta­gra­mu pre­te­kli te­den spo­ro­čil, da jo na­me­ra­va­jo iz­stre­li­ti še pred kon­cem te­ga me­se­ca. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, so­bo­ta, 13. ja­nu­ar 2018 Ame­ri­ški pred­se­dnik Do­nald Trump je v če­tr­tek spo­ro­čil, da se pri­ho­dnji me­sec ne bo ude­le­žil od­pr­tja no­ve­ga ve­le­po­sla­ni­štva ZDA v Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji (na po­snet­ku). "Ra­zlog, za­ra­di ka­te­re­ga sem od­po­ve­dal po­to­va­nje v Lon­don, je, da ni­sem ve­lik obo­že­va­lec od­lo­či­tve Oba­mo­ve ad­mi­ni­stra­ci­je za pro­da­jo ver­je­tno naj­bo­lje lo­ci­ra­ne­ga in naj­si­jaj­nej­še­ga ve­le­po­sla­ni­štva v Lon­do­nu za 'dro­biž', sa­mo za­to, da je zgra­di­la no­vo na od­roč­ni lo­ka­ci­ji za 1,2 mi­li­jar­de do­lar­jev. Slab po­sel. Ho­te­li so, da pre­re­žem trak - ne!" je tvi­tnil Trump. To­da bri­tan­ski me­di­ji po­ro­ča­jo, da se je Trump od­po­ve­dal po­to­va­nju v stra­hu pred mno­žič­ni­mi pro­te­sti ozi­ro­ma za­ra­di te­ga, da ga ne bo­do le­po spre­je­li. Žen­ske so ta­ko ne­pred­vi­dlji­ve, da se ne mo­reš za­ne­sti ni­ti na na­spro­tje te­ga, kar re­če­jo.

Fo­to: SPA­CEX

Ra­ke­te Fal­con 9 pra­vi­lo­ma no­si­jo v ve­so­lje to­vor za Med­na­ro­dno ve­solj­sko po­sta­jo, pa tu­di sa­te­li­te.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.