ro­zi me vlak do me­da­lje ...

Slo­ven­ska ro­ko­me­tna re­pre­zen­tan­ca kar z vla­kom v Za­greb, kjer bo da­nes ob 19.30 igra­la z Ma­ke­do­ni­jo

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Še pet mi­nut? Ve­se­lin Vu­jo­vić, se­lek­tor slo­ven­ske ro­ko­me­tne re­pre­zen­tan­ce, se je ša­lil, ko vlak, ki bi jih mo­ral od­pe­lja­ti v Za­greb, ob pred­vi­de­ni uri ni pri­pe­ljal v Zi­da­ni Most. "Nič hu­de­ga, če za­mu­di­mo. Saj na­me­ra­va­mo dol­go osta­ti na Hr­va­škem," se je na pe­ro­nu sme­jal po­moč­nik se­lek­tor­ja Uroš Šer­bec. No, za­mu­da ni bi­la pre­hu­da, po pe­tih mi­nu­tah ča­ka­nja so se slo­ven­ski ro­ko­me­ta­ši od­pra­vi­li na evrop­sko pr­ven­stvo.

Se­lek­tor­ju se ve­čer prej ni mu­di­lo. Do za­dnje­ga je ča­kal z ob­ja­vo se­zna­ma re­pre­zen­tan­tov. "Za­kaj ča­kam? Za­ra­di ne­ga­tiv­nih iz­ku­šenj s po­škod­ba­mi. Lah­ko bi prej ob­ja­vil spi­sek, iz­lo­čil ne­kaj igral­cev, a bi se za­tem kdo po­ško­do­val in bi te­ga, ki sem mu že re­kel, da ne gre na pr­ven­stvo, mo­ral kli­ca­ti na­zaj. Ker bi on že iz­tro­šil svo­je emo­ci­je, ne bi bi­lo ena­ko. Če pa ča­kam do za­dnje­ga tre­nut­ka, vsi upa­jo, da bo­do igra­li, so pri­pra­vlje­ni. Mor­da bi igral­ci že­le­li, da to ob­ja­vim prej, da bi bi­li bolj spro­šče­ni. Jaz ne že­lim, da so spro­šče­ni. Naj bo­do pod pri­ti­skom," se je za­sme­jal Vu­jo­vić. Udob­no se je na­me­stil na svoj se­dež v za­dnjem va­go­nu. "La­ni smo se pe­lja­li z vla­kom iz Mon­tpel­li­er­ja v Metz. Daj, Bog, da nas tu­di ta vlak pri­pe­lje do me­da­lje," si je za­že­lel.

Hr­va­ški po­li­ci­sti "gro­zi­li"

Vsaj en član re­pre­zen­tan­ce je pro­go do­bro po­znal. "Ko sem ho­dil v sre­dnjo šo­lo, sem se vsak dan vo­zil z vla­kom iz Sev­ni­ce v Ce­lje. To mi ni tu­je, to pro­go ze­lo do­bro po­znam," se je spo­mnil Blaž Janc. Ob njem je se­del še en Blaž. Po po­škod­bi Ma­te­ja Ga­bra je od­go­vor­nost pr­ve­ga kro­žne­ga na­pa­dal­ca pa­dla na Bla­ža Bla­go­tin­ška. "Ne bi re­kel, da je to od­go­vor­nost. Je ve­čje bre­me, ker sem pre­vzel del Ma­te­je­ve­ga de­la, a sem na to pri­pra­vljen," je za­go­to­vil.

Vlak se je bli­žal slo­ven­sko-hr­va­ški me­ji. Hr­va­ški po­li­ci­sti, ki jih je strah moč­ne slo­ven­ske re­pre­zen- tan­ce, so Vu­jo­viću "za­gro­zi­li", da ga ne bo­do spu­sti­li v dr­ža­vo. Pa je, ra­zu­mlji­vo, tu­di Čr­no­go­rec ostal na vla­ku. Slo­ven­ski so bi­li bolj pri­ja­zni, se­lek­tor­ju so za sre­čo po­da­ri­li pli­ša­ste­ga med­ved­ka. "Ne vra­čaj­te se brez me­da­lje," so mu v ša­li za­že­le­li va­ru­hi me­je, ro­ko­me­ta­šem pa za­že­le­li ve­li­ko sre­če na evrop­skem pr­ven­stvu.

"Po­ča­si se sto­pnju­je, pra­vo vzne­mir­je­nje se bo za­če­lo, pre­den bom zve­čer le­gel v po­ste­ljo. Ko­maj ča­kam, da se zač­ne. Pri­pra­ve smo do­bro od­de­la­li, a zdaj se zač­ne za­res," je v Do­bo­vi opi­sal Ga­šper Mar­guč. Član Ve­sz­pre­ma je bil na lan­skem sve­tov­nem pr­ven­stvu naj­bolj­ši stre­lec Slo­ve­ni­je. "Oseb­ni ci­lji me ne za­ni­ma­jo, rad bi se po­dre­dil re­zul­ta­tu eki­pe. Če bo ta do­ber, ne bo pro­blem, če bo mo­jih za­det­kov manj. Le do­bri ko­lek­ti­vi lah­ko pri­de­jo da­leč."

Kljub šte­vil­nim po­škod­bam - ob Ga­bru se je od re­pre­zen­tan­ce po­slo­vil Ju­re Do­le­nec - Slo­ven­ci me­ri­jo vi­so­ko. Se je o po­škod­bah pre­več go­vo­ri­lo? "Mi teh po­škodb ne po­u­dar­ja­mo ta­ko kot jav­nost. Za­ve­da­mo se, da mo­ra­mo od­i­gra­ti brez po­ško­do­va­nih. Fan­tje, ki so tu, bo­do na­do­me­sti­li od­so­tne. Za­u­pa­mo jim, ver­ja­me­mo v njih. To je nji­ho­va pri­lo­žnost za do­ka­zo­va­nje," je pre­pri­čan Mar­guč.

Pri­lo­žnost za do­ka­zo­va­nje bo po po­škod­bi Do­len­ca na po­lo­ža­ju de­sne­ga zu­na­nje­ga igral­ca do­bil Ži­ga Mla­kar. "Splet oko­li­ščin mi je po­nu­dil pri­lo­žnost, ki jo bom sku­šal čim bo­lje iz­ko­ri­sti­ti. Eki­pi že­lim po­ma­ga­ti do do­brih iger, do­bre­ga re­zul­ta­ta. Na to sem pri­pra­vljen," je de­jal član Ce­lja. Ko je s pi­vo­var­ji go­sto­val v Za­gre­bu, ni do­ži­vel rav­no to­ple­ga spre­je­ma. Ju­tri, ko bo Slo­ve­ni­ja igra­la z Ma­ke­do­ni­jo, bo dru­ga­če. "Vsa­ko go­sto­va­nje

na Hr­va­škem je ma­lo za­o­stre­no, a zdaj, vsaj na za­čet­ku, ne bi sme­lo bi­ti pri­ti­ska s stra­ni nji­ho­vih na­vi­ja­čev. Do­volj slo­ven­skih na­vi­ja­čev bo pri­šlo, da bo vzduš­je do­ma­če," je pre­pri­čan Mla­kar.

Ma­ke­do­ni­ja pred Por­tu­gal­sko

Do­ma­če se v Za­gre­bu po­ču­ti tu­di vra­tar Ma­te­vž Skok. Pa če­prav ni več član hr­va­ške­ga pred­stav­ni­ka v li­gi pr­va­kov. "Od pr­ve­ga ja­nu­ar­ja sem član Spor­tin­ga iz Liz­bo­ne. V Za­gre­bu so iz­ra­zi­li že­ljo, da lah­ko od­i­dem brez od­ško­dni­ne, tu­di jaz sem si že­lel bolj­še sre­di­ne. Na­šli smo sku­pni je­zik, nih­če ni po­sta­vil ovir, hi­tro sem na­šel nov klub," je raz­kril Skok. V Liz­bo­ni je bil na­za­dnje pred le­tom na olim­pij­ske igre v Rio. "Mo­ral bi iti na zdrav­ni­ški pre­gled, a smo se s Por­tu­gal­ci do­go­vo­ri­li, da ga lah­ko opra­vim v Ce­lju. Iz­vi­de smo po­sla­li v Liz­bo­no, tam so bi­li za­do­volj­ni, ta­ko da je po­god­ba ve­ljav­na, ura­dni pod­pis pa se bo zgo­dil ob mo­jem pri­ho­du."

Ne na Por­tu­gal­sko, vra­tar je osre­do­to­čen na Ma­ke­don­ce. "Ne­smi­sel­no bi bi­lo usmer­ja­ti fo­kus kam dru­gam kot na Ma­ke­don­ce. Hi­tro se lah­ko ope­češ, če pre­ska­ku­ješ, bolj­še je ho­di­ti po­sto­po­ma," je pre­pri­čan. "Če bo­mo od­i­gra­li, kot zna­mo, nas ne mo­re­jo ulo­vi­ti. Smo bolj­ša eki­pa, a to mo­ra­mo do­ka­za­ti na par­ke­tu."

Fo­to: SHERPA

Slo­ven­ci so bi­li med po­tjo v Za­greb do­bro raz­po­lo­že­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.