Na­le­zlji­ve bo­le­zniV Ce­pi­ti ali ne? e?

Od­hod zo­boz­drav­ni­ce iz Ruš je pre­se­ne­til ta­ko nje­ne­ga de­lo­da­jal­ca, ki od­ho­du ni na­spro­to­val, kot ob­či­no. Sle­dnja je že iz­bra­la no­ve­ga kon­ce­si­o­nar­ja

Vecer - - FRONT PAGE - Bar­ba­ra Bra­dač

Otro­ci in mla­do­stni­ki iz Ruš so od za­čet­ka le­ta brez zo­boz­drav­ni­ce v do­ma­čem kra­ju. O za­pr­tju šol­ske zob­ne am­bu­lan­te je Zdra­vstve­ni dom dr. Adol­fa Drol­ca star­še otrok ob­ve­stil z ob­ve­sti­lom, na­le­plje­nim na vra­tih am­bu­lan­te. Zo­boz­drav­ni­ca Pe­tra Borč

Per­gar je z no­vim le­tom za­če­la de­la­ti pri no­vem de­lo­da­jal­cu in je z zdra­vstve­nim do­mom pre­ki­ni­la po­god­bo o za­po­sli­tvi.

Na ru­ški ob­či­ni so ogor­če­ni, da jih o od­ho­du zo­boz­drav­ni­ce iz zdra­vstve­ne­ga do­ma ni­so ob­ve­sti­li, po­ve­da­li so jim star­ši, ki so ob­ve­sti­lo vi­de­li. V zdra­vstve­nem do­mu pa vra­ča­jo žo­gi­co, da tu­di oni do 9. ja­nu­ar­ja ni­so bi­li ob­ve­šče­ni, da je ob­či­na de­cem­bra po­de­li­la kon­ce­si­jo.

Dol­ga pot do re­ši­tve pro­ble­ma

V Ru­šah se s te­ža­va­mi šol­ske­ga zo­boz­drav­ni­ka so­o­ča­jo od od­ho­da zo­boz­drav­ni­ce Pe­tre Turk v po­koj pred ne­kaj le­ti. Me­nje­va­li so se, bi­le so po­go­ste od­so­tno­sti in tu­di za­to je, ta­ko Tru­da Ve­ne, viš­ja sve­to­val­ka na ob­či­ni Ru­še, bi­la ob­či­na za­in­te­re­si­ra­na za po­de­li­tev no­ve kon­ce­si­je. Raz­pis so iz­ve­dli in ko­nec lan­ske­ga le­ta kon­ce­si­o­nar­ja iz­bra­li. To je Me­di­z­ob, d.o.o., in Sa­ša Ko­gej, ki je že zo­boz­drav­nik kon­ce­si­o­nar v tej ob­či­ni. Pri no­vem iz­bra­nem kon­ce- si­o­nar­ju bo za zdrav­je otro­ških zob skr­be­la Borč Per­gar­je­va, kot je po­ve­da­la, pre­ko po­pol­dan­ske­ga espe­ja - ob svo­ji za­po­sli­tvi pri Sa­nus Sta­te­ra.

A pot do te­ga, da bo kon­ce­si­o­nar pre­vzel to am­bu­lan­to in pa­ci­en­te, je še dol­ga. "Za po­de­li­tev kon­ce­si­je smo pri­do­bi­li vsa so­glas­ja - ta­ko mi­ni­str­stva, zdrav­ni­ške zbor­ni­ce kot ma­ri­bor­ske­ga zdra­vstve­ne­ga do­ma," pra­vi Ve­ne­to­va in po­ja­snju­je, da je zdaj v pri­pra­vi osnu­tek kon­ce­sij­ske po­god­be, ki se lah­ko zač­ne iz­va­ja­ti še­le s pod­pi­som po­god­be med kon­ce­si­o­nar­jem in Za­vo­dom za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje Slo­ve­ni­je (ZZZS). To pa lah­ko tra­ja tu­di do po­le­tja, saj je pod­pis od­vi­sen od skle­nje­ne­ga Splo­šne­ga do­go­vo­ra med mi­ni­str­stvom za zdrav­je in ZZZS gle­de fi­nan­ci­ra­nja pro­gra­mov. "To pa je pre­dol­go, da bi bi­li otro­ci v do­ma­čem kra­ju brez zo­boz­drav­ni­ka. Pri­ča­ku­je­mo, da v zdra­vstve­nem do­mu za­go­to­vi­jo na­do­me­stne­ga zo­boz­drav­ni­ka za otro­ke," pra­vi Ve­ne­to­va.

Na ru­ški ob­či­ni so ogor­če­ni, da jih o od­ho­du zo­boz­drav­ni­ce iz zdra­vstve­ne­ga do­ma ni­so ob­ve­sti­li

Ne­za­do­volj­stvo na obeh stra­neh

V zdra­vstve­nem do­mu so po­ve­da­li, da so vče­raj ob­ja­vi­li raz­pis za pro­sto de­lov­no me­sto zo­boz­drav­ni­ka. Ni­ma­jo na­mreč zo­boz­drav­ni­ka, ki bi ga lah­ko ta­koj po­sla­li v Ru­še. Če bo nuj­no, bo­do za­go­to­vi­li na­do­me­šča­nje. Si­cer pa mo­ra­jo v Ru­šah še raz­ja­sni­ti vpra­ša­nje, ali je po­de­lje­na kon­ce­si­ja še ve­ljav­na, ker je bil po­nu­dnik iz­bran še pred uve­lja­vi­tvi­jo no­ve­ga za­ko­na o zdra­vstve­ni de­jav­no­sti.

Za­kaj je Borč Per­ger­je­va sploh za­pu­sti­la zdra­vstve­ni dom? "Ve­li­ko je bi­lo pri­ti­skov na­me. Po­go­sto so v mo­ji am­bu­lan­ti iz­va­ja­li no­tra­nje nad­zo­re, pre­ver­ja­li, ali je ur­nik na­le­pljen, me­nje­va­li so me­di­cin­ske se­stre, ni­ti ene­ga iz­o­bra­že­va­nja mi ni­so pla­ča­li," po­ja­snju­je Borč Per­ger­je­va. Nje­ne­mu od­ho­du v zdra­vstve­nem do­mu ni­so na­spro­to­va­li, saj, kot je po­ve­dal pred­stoj­nik OE zo­boz­dra­vstve­ne­ga var­stva v ma­ri­bor­skem zdra­vstve­nem do­mu Go­razd Saj­ko, tu­di sa­mi kot de­lo­da­ja­lec ni­so bi­li z njo naj­bolj za­do­volj­ni in nje­ni­mi, ta­ko pra­vi Saj­ko, po­go­sti­mi od­so­tnost­mi.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ru­ša­ne je na vra­tih pri­ča­ka­lo ob­ve­sti­lo, da je šol­ska zob­na am­bu­lan­ta za­pr­ta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.