KUD Mo­ment med no­vi­mi do­bi­tni­ki

Vecer - - NEWS -

Zo­ran Pe­tro­vić, ume­tni­ški vod­ja KUD Mo­ment, ki de­lu­je v GT22 v Ma­ri­bo­ru, je vče­raj z ve­se­ljem po­tr­dil, da je Mo­ment med sreč­ni­mi no­vi­mi do­bi­tni­ki dr­žav­nih sred­stev. Do­slej pro­gram­sko ni­so bi­li fi­nan­ci­ra­ni, v na­sle­dnjem šti­ri­le­tnem ob­do­bju pa bo­do le­tno do­bi­li 104.000 evrov.

Se­ve­da mar­sik­do ob tej ci­fri av­to­mat­sko po­mi­sli, da je to od­vze­ti de­nar Car­mi­ni Slo­ve­ni­ci - prav to­li­ko je na­mreč v pre­te­klem raz­pi­snem ob­do­bju ta do­bi­la dr­žav­ne­ga de­nar­ja na le­tni rav­ni. Ven­dar ni ta­ko pre­pro­sto: o obeh pro­du­cen­tih od­lo­ča dru­ga ko­mi­si­ja, o Car­mi­ni Slo­ve­ni­ci ko­mi­si­ja za glas­bo, o KUD Mo­ment pa ko­mi­si­ja za upri­zo­ri­tve­ne ume­tno­sti, s svo­ji­mi oku­si in bu­dže­ti. Ista ko­mi­si­ja je na pri­mer iz­lo­či­la za­vod Ma­ska in za tre­tji­no zmanj­ša­la fi­nan­ci­ra­nje Mi­ni te­a­tru in Bun­ker­ju. Vsi tri­je so "cen­tral­ni" pro­du­cen­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.