Nad Sne­ži­ča še In­ter­pol?

Rok Sne­žič po na­lo­gu slo­ven­ske­ga In­ter­po­la pod drob­no­gle­dom or­ga­nov v Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni

Vecer - - NEWS - Mi­ha Ra­i­če­vić

Te­le­vi­zi­ja N1 je vče­raj po­ro­ča­la, da naj bi več bo­san­skih dr­žav­nih agen­cij po na­lo­gu slo­ven­ske­ga In­ter­po­la pre­ver­ja­lo po­slo­va­nje in pre­mo­že­nje slo­ven­ske­ga po­slov­ne­ža Ro­ka Sne­ži­ča. La­stni­ka naj­manj dveh pod­je­tij v Ba­nja­lu­ki po­ve­zu­je­jo z do­mnev­no spor­nim kre­di­tom v vi­ši­ni 450.000 evrov, ki ga je pre­te­kli me­sec stran­ka SDS na­je­la pri skriv­no­stni 32-le­tni Di­ja­ni Đuđić. Sne­žič si­cer pra­vi, da je ne po­zna in da z njo ni­ko­li ni so­de­lo­val, a vse ka­že, da to ni res. V sre­do smo na sple­tni stra­ni Ve­cer.com ob­ja­vi­li po­sne­tek iz ba­nja­lu­ške re­sta­vra­ci­je Sta­ra Ada, ki raz­kri­va, da se po­zna­ta.

Kaj so or­ga­ni v BiH od­kri­li o Sne­ži­ču, za zdaj ni ja­sno. Tu­di slo­ven­ska po­li­ci­ja je ze­lo sko­pa z in­for­ma­ci­ja­mi. Spo­ro­ča, da za­ra­di in­te­re­sa mo- re­bi­tnih na­dalj­njih po­stop­kov ne mo­re­jo po­ja­snje­va­ti po­drob­no­sti ak­tiv­no­sti in zo­per ko­ga so usmer­je­ne. Za­to ni mo­go­če pre­ve­ri­ti in­for­ma­ci­je, ali je res slo­ven­ski In­ter­pol za­pro­sil bo­san­ske ko­le­ge, naj pre­ve­ri­jo Sne­ži­če­vo pre­mo­že­nje v Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni.

N1 še po­ro­ča, da je Đuđiće­va prav­ni­ca, ki naj bi bi­la pred ča­som za­po­sle­na na eni iz­med ka­ta­str­skih enot ge­o­det­ske upra­ve Re­pu­bli­ke srb­ske. Sne­žič pa naj bi bil gle­de na na­ved­be ome­nje­ne te­le­vi­zi­je v BiH la­stnik klu­ba Ka­po in pod­je­tja Ispla­ta od­šte­ta.

Za N1 je pred­stav­ni­ca ne­vla­dne or­ga­ni­za­ci­je Tran­spa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal BiH po­ve­da­la, da je tre­ba ugo­to­vi­ti iz­vor de­nar­ja, saj kot je raz­vi­dno iz ob­jav v me­di­jih, ni mo­gla za­slu­ži­ti to­li­kšnih vsot de­nar­ja.

V Slo­ve­ni­ji si­cer spor­no po­so­ji­lo, ki ga je SDS - kot je stran­ka na twit­ter­ju za­pi­sa­la - že vr­ni­la, po­leg po­li­ci­je pre­ver­ja­jo tu­di na ra­čun­skem so­di­šču in v ura­du za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Več bo­san­skih dr­žav­nih agen­cij naj bi po na­lo­gu slo­ven­ske­ga In­ter­po­la pre­ver­ja­lo po­slo­va­nje in pre­mo­že­nje Ro­ka Sne­ži­ča.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.