Ku­ren­to­va­nje je tu­di po­sel

Le­to­šnje pri­re­di­tve naj bi po pr­vih oce­nah na Ptuj pri­va­bi­le več kot 100 ti­soč obi­sko­val­cev. Pre­no­či­tve­ne ka­pa­ci­te­te pol­ne pre­te­kli vi­kend, med te­dnom slab­še

Vecer - - FRONT PAGE - Hoj­ka Ber­lič Sla­vi­ca Pi­čer­ko Pe­klar

Naj­ve­čja pu­stna pri­re­di­tev pri­te­gne šte­vil­ne obi­sko­val­ce, več pro­da­jo tu­di go­stin­ci in pe­ki kro­fov. A da bi lah­ko ( pre)ži­ve­li od ku­ren­ti­je, ne­mo­go­če!

Le­to­šnje ptuj­sko Ku­ren­to­va­nje ča­ka le še en vr­hu­nec, da­na­šnji pu­stni to­rek, po­tem pa bo­do pu­sta, kot je na­va­da že ne­kaj let, še to po­pol­dne na čim bolj do­mi­seln na­čin po­kon­ča­li in po­ko­pa­li. Or­ga­ni­za­tor­ji pri­re­di­tev in tu­ri­stič­ni de­lav­ci že vle­če­jo pr­ve čr­te pod uspe­šnost le­to­šnje­ga pe­te­ga le­tne­ga ča­sa. Go­stin­ci so še v pri­ča­ko­va­nju da­na­šnje­ga dne, ko Ptuj­ča­ni z de­lom tra­di­ci­o­nal­no za­klju­či­jo opol­dne in se ude­le­ži­jo za­bav v lo­ka­lih po me­stu, ki se za­vle­če­jo po­zno v noč.

Ter­me za­se­de­ne, so­be manj

Po pr­vih oce­nah Jav­ne­ga za­vo­da za tu­ri­zem Ptuj naj bi v enaj­stih dneh Ku­ren­to­va­nja Ptuj obi­ska­lo pre­ko 100 ti­soč obi­sko­val­cev, od te­ga 60 ti­soč ne­delj­sko med­na­ro­dno kar­ne­val­sko po­vor­ko, ve­li­ko manj, oko­li 5000, otvo­ri­tve­no etno po­vor­ko in oko­li 2500 pri­ka­ze tra­di­ci­o­nal­nih pu­stnih li­kov, ki so v me­stu po­te­ka­li ves te­den. Oko­li 29 ti­soč lju­di naj bi se med dru­gim ude­le­ži­lo tu­di pu­stne­ga do­ga­ja­nja v Kar­ne­val­ski dvo­ra­ni, od 4000 do 8000 obi­sko­val­cev pa v me­stu pri­ča­ku­je­jo tu­di da­nes. Pov­pre­čen obi­sko­va­lec naj bi po nji­ho­vih ce­nah na Ptu­ju za­pra­vil 23 evrov.

Iz pod­je­tja Pri­re­di­tve, ki je le­tos pre­vze­lo or­ga­ni­za­ci­jo do­ga­ja­nja v Kar­ne­val­ski dvo­ra­ni, so spo­ro­či­li, da je o fi­nanč­ni uspe­šno­sti - gle­de na to, da se Ku­ren­to­va­nje še ni za­klju­či­lo - pre­u­ra­nje­no go­vo­ri­ti. A po be­se­dah pred­stav­ni­ce pod­je­tja Ja­smi­ne Ko­kol ven­dar­le me­ni­jo, da je bil pro­jekt le­tos do­bro iz­pe­ljan, za­do­volj­ni so tu­di z obi­skom: "Sku­pno enajst do­god­kov, ko­li­kor se jih je v Kar­ne­val­ski dvo­ra­ni zvr­sti­lo, se je do vče­raj ude­le­ži­lo oko­li 28.000 obi­sko­val­cev."

Po pr­vih od­zi­vih naj bi bi­li iz­je­mno za­do­volj­ni tu­di go­stin­ci in po­nu­dni­ki v lo­ka­lih, pra­vi pred­stav­nik od­no­sov z jav­nost­mi Ku­ren­to­va­nja Lo­vro Cen­trih: "S po­seb­ni­mi me­ni­ji, do­god­ki in la­stni­mi za­ba­va­mi so se le­tos še bolj ob­se­žno vklju­či­li v kar­ne­val­sko do­ga­ja­nje. Na do­lo­če­ne dne­ve pa nam je, kot tu­di njim, za­go­d­lo vre­me." Če­prav je tu­di za Pe­kar­ne Ptuj da­nes še eden od dni, ko se kro­fi naj­bo­lje pro­da­ja­jo, ra­ču­na­jo, da jih bo­do v enaj­stih dneh sku­pno pro­da­li oko­li 350 ti­soč. Pri­bli­žno to­li­ko, pra­vi di­rek­tor Igor Ran­fl, ko­li­kor so na­čr­to­va­li. "Dalj­ši je pust, več kro­fov ocvre­mo, la­ni smo jih ta­ko pro­da­li oko­li pol mi­li­jo­na. Se pa to pri na­šem po­slo­va­nju ne po­zna kdo ve ko­li­ko, saj po­tre­bu­je­mo v tem ča­su tu­di to­li­ko več de­lov­ne si­le," po­ja­sni in še do­da, da kro­fi pač mo­ra­jo bi­ti, saj je to na Ptu­ju tra­di­ci­ja.

Med Ku­ren­to­va­njem po be­se­dah Met­ke Er­ja­vec Gra­nov, di­rek­to­ri­ce pro­da­je v Sa­va Tu­riz­mu, že tra­di­ci­o­nal­no be­le­ži­jo ve­čje pov­pra­še­va­nje po na­sta­ni­tvah v Ter­mah Ptuj. Le­tos so ho­tel Pri­mus, apart­ma­ji in kamp sku­pno 85-od­sto­tno za­se­de­ni, kar je ne­ko­li­ko bo­lje kot la­ni. Med go­sti s 60 od­stot­ki pre­vla­du­je­jo do­ma­či. V Ho­stlu Son­ce so bi­li, pred­vsem na ra­čun sku­pin ude­le­žen­cev med­na­ro­dne po­vor­ke, pol­no za­se­de­ni ob kon­cih te­dna, z dru­gi­mi go­sti tu­di na pu­stno so­bo­to.

"Med te­dnom smo bi­li da­leč od te­ga. Po­dob­no je vsa­ko le­to. Tu­di ti­sti, ki se ude­le­ži­jo do­ga­ja­nja v Kar- ne­val­ski dvo­ra­ni, oči­tno na Ptu­ju ne pre­spi­jo, am­pak se vr­ne­jo do­mov. Ne­ka­ko or­ga­ni­za­tor­ji ne zna­jo do­ga­ja­nja na­re­di­ti to­li­ko pri­vlač­ne­ga, da bi lju­dje osta­li na Ptu­ju dlje," ugo­ta­vlja vod­ja ho­stla s 34 pre­no­či­šči na de­snem bre­gu Dra­ve Iva Ko­želj. Ude­le­žen­ci med­na­ro­dne po­vor­ke so pre­te­kli ko­nec te­dna za­se­dli tu­di ve­či­no od 41 po­stelj po­nu­dni­ka sob in apart­ma­jev Ši­lak v sre­di­šču me­sta. "Za ko­nec te­dna je bi­lo še pre­cej pov­pra­še­va­nja, a smo bi­li že pol­ni," pra­vi Vla­di­mir Ši­lak. V Mu­zi­ka­fe­ju, kjer si­cer nu­di­jo pre­no­či­tev z zaj­tr­kom v le sed­mih so­bah, pa ugo­ta­vlja­jo, da se je gle­de na la­ni po­ve­čal pred­vsem obisk ob pr­vem kon­cu te­dna. "Pr­vo pu­stno so­bo­to je bil obisk ve­čji za­ra­di etno po­vor­ke. Bi­li smo pol­no za­se­de­ni. To je za­go­to­vo tu­di za­slu­ga do­bre uvr­sti­tve kar­ne­va­la pri Lo­ne­ly Pla­ne­tu," je pre­pri­ča­na so­la­stni­ca Stan­ka Va­u­da Ben­če­vič. O pre­sež­ku pa bo­mo po nje­nem mne­nju lah­ko re­snič­no go­vo­ri­li še­le ta­krat, ko bo za­če­lo ptuj­sko Ku­ren­to­va­nje pol­ni­ti tu­di pre­no­či­šča v Ma­ri­bo­ru.

Od ku­ren­tij se ne da ži­ve­ti

Ko­ran­to­va opra­va z zvon­ci sta­ne med 1100 in 1200 evri, kar se mor­da zdi ko­mu ve­li­ko. A moj­ster iz­de­lo­va­nja Mar­ko Klinc do­da­ja, da mu iz­de­la­va ene ko­ran­ti­je vza­me vsaj tri dni ča­sa in da pri ce­ni nik­dar ni iz­ha­jal iz ne­ke pod­je­tni­ške mi­sel­no­sti: "Iz­de­lo­va­nje ko­ran­tij je dru­žin­ska tra­di­ci­ja, to ni po­sel, od ka­te­re­ga bi se da­lo ži­ve­ti. Vsi v na­ši dru­ži­ni ču­ti­mo s ko­ran­tom in za­to nam je iz­de­lo­va­nje ko­ran­tij v pr­vi vr­sti v ve­se­lje. Že med le­tom je tre­ba v Sr­bi­jo in Bo­sno po ov­čje ko­že za ko­žu­he, pri­skr­be­ti ma­te­ri­al za ka­pe, sa­ma iz­de­la­va te­me­lji na roč­nem de­lu in te­ga se ni mo­go­če na­u­či­ti čez noč, ni­ti v enem le­tu," je vče­raj, ko je v hi­ši di­ša­lo po go­la­žu za pu­stne obi­sko­val­ce in je bi­lo tre­ba z dvo­ri­šča od­stra­ni­ti sneg, da so tam oko­li pol­dne­va pri­šli moj­stra poz­dra­vit nje­go­vi ko­ran­ti, ome­njal Klinc.

Vsa­ko le­to v pred­pu­stnem ča­su na­re­di ne­kaj de­set no­vih ko­ran­tij, še več jih je tre­ba po­kr­pa­ti, iz­de­la­ti zgolj no­vo ka­po ali po­pra­vi­ti kak del opra­ve. Po­zna se, če je čas med sveč­ni­co in pe­pel­ni­co dolg, po­tem je tu­di za­ni­ma­nje za ko­ran­ti­je ve­čje, če fa­šenk tra­ja le ne­kaj dni, je pov­pra­še­va­nje manj­še. "Če me iz­de­lo­va­nje ko­ran­tij ne bi ve­se­li­lo, te­ga za­go­to­vo ne bi po­čel," pra­vi moj­ster. Na ptuj­skem po­de­že­lju je še naj­ti ko­ga, ki zna na­re­di­ti ko­ran­ti­jo, a bolj za pri­ja­te­lje. Naj­de se kak moj­ster, ki iz­de­lu­je po­manj­ša­ne po­do­be ko­ran­tov, ta­ke za spo­min, le­ta pa z iz­de­lo­va­njem ku­ren­tij za­go­to­vo nih­če ne pre­ži­vi.

Fo­to: Igor NAPAST

Na iz­ku­pi­ček Ku­ren­to­va­nja moč­no vpli­va tu­di vre­me, to je bi­lo le­tos pre­cej mu­ha­sto.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.