Zbe­gan kot še ni­ko­li

Za Ja­ko­vom Fa­kom, na­šim bi­a­tlon­skim adu­tom za olim­pij­sko odli­čje, je tek­ma za po­za­bo

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­jan Ba­u­man, Pjon­gčang (od na­še­ga po­ro­če­val­ca)

Stre­ljal je bolj mi­mo kot v tar­čo, sto­pil s pro­ge, te­kel ka­zen­ski krog pre­več, v olim­pij­skem za­sle­do­va­nju je šlo vse na­ro­be.

Kaj ta­ke­ga se mi še ni zgo­di­lo," je vče­raj­šnjo tek­mo ko­men­ti­ral slo­ven­ski bi­a­tlo­nec Ja­kov Fak. Dru­gi na­stop na olim­pij­skih igrah, za­sle­do­val­no tek­mo, je za­čel kot 23. s 55 se­kun­da­mi za­o­stan­ka, ki si ga je na­bral na sprin­tu. Za­o­sta­nek je bil ve­lik, a ne ne­na­do­me­stljiv. Po­seb­no, ker je bi­la tek­ma v zna­me­nju pre­o­bra­tov, ne­ko­li­ko tu­di kot po­sle­di­ca tež­kih vre­men­skih po­go­jev, mra­za in spre­men­lji­ve­ga ve­tra. A Fak je tek­mo kon­čal že z dve­ma zgre­še­ni­ma stre­lo­ma na pr­vem stre­lja­nju: "Ta­krat sem zgre­še­ne stre­le po­slal v de­sno. Na dru­gem stre­lja­nju sem pu­ško ko­ri­gi­ral in zo­pet sem imel dva zgre­še­na stre­la."

Sto­pil čez ogra­jo in te­kel do­da­tni ka­zen­ski krog

Pa štir­je zgre­še­ni stre­li še ni­so bi­li naj­huj­še, kar se mu je zgo­di­lo. S tem se je še­le za­če­lo. "Po dru­gem stre­lja­nju sem imel po­ne­sre­če­ni iz­hod iz ka­zen­ske­ga kro­ga. Dva tek­mo­val­ca sva bi­la vštric. Da se ne bi za­bi­la, sem na­da­lje­val po ka­zen­skem kro­gu in na kon­cu sto­pil čez ogra­jo. To je bi­lo že za mer­je­njem vme­sne­ga ča­sa. Se­ma­for me ni za­znal in na­če­lo­ma bi sle­di­la ne­po­sre­dna dis­kva­li­fi­ka­ci­ja. Vr­ni­ti bi se mo­ral v krog in iti sko­zi či­tal­nik tran­spon­der­jev. Mi­slil sem, da sem tek­mo ta­krat že kon­čal. Da bom dis­kva­li­fi­ci­ran."

Ker Fak ni bil pre­pri­čan, kaj naj sto­ri, se je za­pe­ljal do slo­ven­ske­ga tre­ner­ske­ga šta­ba ob pro­gi - na po­svet. Tu­di to je ino­va­ci­ja na bi­a­tlon­skih tek­mah. "Po po­go­vo­ru s Ko­si­jem sem na­da­lje­val. Po tek­mi so mi po­ve­da­li, da ni­sem bil za dis­kva­li­fi­ka­ci­jo, saj mi je dru­gi tek­mo­va­lec pre­pre­čil iz­hod iz kro­ga. Med tek­mo te­ga ni­sem ve­del." Iz za­kaj ne? Ker se Fa­ku kaj po­dob­ne­ga v ži­vlje­nju še ni zgo­di­lo. Pr­vič je bi­lo prav na olim­pi­ja­di. "Ni­ko­li še sem do­ži­vel ta­ke­ga za­ple­ta in za­to sem bil pre­cej zbe­gan. A sem kljub tve­ga­nju, da me dis­kva­li­fi­ci­ra­jo, ho­tel na­da­lje­va­ti tek­mo. Ni­ko­li še tu­di ni­sem od­sto­pil, tu­di to­krat ne."

Še eno vr­hun­sko na­pa­ko na pro­gi je no­vi­nar­jem raz­kril kar sam. "S tem se ne bi vsak po­hva­lil! Na kon­cu sem šel še en ka­zen­ski krog pre­več, to je bi­lo po tre­tjem stre­lja­nju. Ta­ko sem bil zbe­gan, to­li­ko sem si vr­tel po­sne­tek, kaj je na stre­li­šču šlo na­ro­be, da sem po ne­po­treb­nem te­kel še en krog." No, ci­lja Fak po­tem le ni zgre­šil in sku­paj s "ča­stnim kro­gom" je za zma­go­val­cem, Fran­co­zom Mar­ti­nom Fo­ur­ca­dom, za­o­stal 5:18 in osvo­jil 47. me­sto.

Op­ti­mi­zem je ostal

Je bil slo­ven­ski šam­pi­on na pr­vih dveh tek­mah, ki sta mu pri­ne­sli raz­o­ča­ra­nje, z mi­sli­mi dru­gje? So ga iz rit­ma spra­vi­li do­god­ki pred od­ho­dom - škan­dal, po ka­te­rem se je od­po­ve­dal no­še­nju za­sta­ve na otvo­ri­tvi ... "Ne, to s tem ni­ma no­be­ne zve­ze," je za­tr­dil. Ka­ko pa se bo po ta­kih na­sto­pih pri­pra­vil za tri tek­me, ki ga še ča­ka­jo? "Eno­stav­no. Ko ne za­do­vo­ljiš se­be in svo­jih am­bi­cij, ti pre­o­sta­ne sa­mo še, da to na na­sle­dnjih tek­mah po­iz­ku­siš po­pra­vi­ti." In to je v teh oko­li­šči­nah še naj­bolj op­ti­mi­sti­čen za­klju­ček - vsaj za jav­nost je Ja­kov kljub bur­le­ski ostal op­ti­mi­sti­čen, usmer­jen v pri­ho­dnost.

Vče­raj je Fak zgre­šil šest tarč, enak strel­ski do­se­žek je imel tu­di dru­gi Slo­ve­nec Kle­men Ba­u­er. "Spet smo tek­mo­va­li v hu­dem ve­tru in mra­zu. Ko sem bil na stre­li­šču, je ze­lo moč­no za­pi­ha­lo, mo­ral sem po­ča­ka­ti. Dva stre­la sem zgre­šil, lah­ko bi bi­lo še slab­še, če­prav bi mo­ral na stre­li­šču manj gre­ši­ti. Te­ka­ška for­ma je pra­va v pra­vem tre­nut­ku, a to­krat sem se po le­stvi­ci že­lel pov­zpe­ti pre­cej viš­je. Ško­da bi bi­lo za­pra­vi­ti ta­ko do­bro te­ka­ško for­mo," je do­dal Ba­u­er. Tre­tji Slo­ve­nec Mi­ha Do­vžan je bil pred­za­dnji, 59.

Kot že re­če­no, je stva­ri na svo­je me­sto po­sta­vil Mar­tin Fo­ur­ca­de, ki je hi­tro na­do­kna­dil za­o­sta­nek 22 se­kund za ne­delj­skim zma­go­val­cem Nem­cem Pe­i­ffer­jem in še še­sti­mi dru­gi­mi. Pre­se­ne­če­nje je dru­go me­sto Šve­da Se­ba­sti­a­na Sa­mu­els­so­na, v cilj­nem sprin­tu je pre­hi­tel Nem­ca Be­ne­dik­ta Dol­la. Na­sle­dnja tek­ma bo v če­tr­tek na 20-ki­lo­me­tr­ski raz­da­lji.

"S tem se ne bi vsak po­hva­lil!"

Fo­to: Stan­ko Gru­den/STA

Ja­kov Fak tek­me, kot je bi­la vče­raj­šnja, še ni do­ži­vel.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.