Po­ne­kod ne bo­do pe­kli kro­fov

Kaj vse lah­ko pri­ča­ku­je­mo ob da­na­šnji stav­ki v zdra­vstvu in so­ci­al­nem var­stvu ter ju­tri­šnji na po­dro­čju vzgo­je in iz­o­bra­že­va­nja

Vecer - - V ŽARIŠČU - Fra­nja Ži­št

Vbol­ni­šni­cah, zdra­vstve­nih do­mo­vih, cen­trih za so­ci­al­no de­lo, so­ci­al­no-var­stve­nih za­vo­dih - do­mo­vih za sta­rej­še ob­ča­ne -, var­stve­no- de­lov­nih cen­trih, na Na­ci­o­nal­nem in­šti­tu­tu za jav­no zdrav­je in v Na­ci­o­nal­nem la­bo­ra­to­ri­ju za oko­lje in hra­no bo­do da­nes stav­ka­li. Med­tem ko bo­do jav­ne le­kar­ne nor­mal­no od­pr­te, pa lah­ko v zgo­raj na­šte­tih usta­no­vah med osmo in de­se­to uro pri­ča­ku­je­te dru­ga­čen spre­jem kot obi­čaj­no. Ura­dno bo­do iz­va­ja­li le za­kon­sko ob­ve­zne sto­ri­tve: po­skr­be­li bo­do za vse, ki so mlaj­ši od 18 let, sta­rej­še od 65 let, no­seč­ni­ce in po­ro dni­ce ter vse ti­ste obo­le­le, ki bi se jim zdra­vstve­no sta­nje lah­ko po­slab­ša­lo.

Ne­u­ra­dno pa: "Ne­ko­ga, ki že osem me­se­cev ča­ka na pre­gled in ga ima ob osmi uri, naj­brž ne bo­mo za­vr­ni­li in bo­mo na­re­di­li vse, kar je ob­ve­zno. Sku­ša­li bo­mo bi­ti pri­ja­zni do bol­ni­kov, stav­ka je uper­je­na v vla­do, da se za­mi­sli in vi­di, da mi­sli­mo re­sno. Bol­ni­ki bo­do do­bi­li hra­no in zdra- vi­la, saj ne bi bi­lo prav, da pr­vo opo­zo­ril­no stav­ko upe­ri­mo pro­ti njim." Ta­ko po­ja­snju­je Jel­ka Mla­kar, pred­se­dni­ca Sin­di­ka­ta de­lav­cev v zdra­vstve­ni ne­gi Slo­ve­ni­je, in do­da­ja, da ve­čjih za­ple­tov ne pri­ča­ku­je­jo. Če upo­rab­ni­ki dvo­mi­jo, ali bo­do ju­tri pri­šli na vr­sto, naj pre­ve­ri­jo po te­le­fo­nu, ve­či­no­ma pa so bol­ni­ke ta­ko že pred­ho­dno pre­na­ro­či­li.

Tu­di Zvon­ko Vu­ka­di­no­vič, pred­se­dnik Sin­di­ka­ta zdra­vstva in so­ci­al­ne­ga var­stva Slo­ve­ni­je, raz­la­ga, da na­tanč­ne­ga po­te­ka stav­ke ni mo­go­če na­po­ve­da­ti. Če­prav za­sto­pa­jo vse po­kli­ce v zdra­vstvu, bo­do de­ni­mo psi­ho­lo­gi v ne­ka­te­rih zdra­vstve­nih do­mo­vih stav­ka­li, v dru­gih ne, tam bo­do mor­da stav­ka­li le ad­mi­ni­stra­tiv­ni de­lav­ci, ki so nuj­ni za pred­ho­dno obrav­na­vo pri psi­ho­lo­gu. "Tu­di vod­jem usta­nov ne da­je­mo se­zna­mov stav­ka­jo­čih. V ne­ka­te­rih usta­no­vah bo­do stav­ka­li lo­go­pe­di, v dru­gih ne. Ku­har­ji bo­do po­ne­kod z za­mi­kom pri­pra­vi­li ko­si­lo, ne­ka­te­ri ne bo­do pe­kli kro­fov. V cen­trih bo po­te­ka­la ju­tra­nja ne­ga, ne bo­mo jim od­re­kli ni­ti pu­stne za­ba­ve. Nek­do, ki je pet me­se­cev ča­kal na pre­gled, bo da­nes go­to­vo na vr­sti." Pa ju­tri, ko bo­do stav­ka­li šol­ni­ki? Vrt­ci bo­do za­pr­ti, a bo or­ga­ni­zi­ra­no var­stvo za nuj­ne pri­me­re. V osnov­nih šo­lah ne bo po­u­ka, tu­di tam bi mo­ra­li v nuj­nih pri­me­rih po­sa­me­zne otro­ke spre­je­ti v var­stvo. Za­go­to­vo pa bo­do po­pol­no­ma pra­zne sre­dnje šo­le.

"Stav­ka ni uper­je­na pro­ti pa­ci­en­tom"

Fo­to: Mar­ko VANOVŠEK

V osnov­nih šo­lah ne bo po­u­ka, a tu­di tam bo­do v nuj­nih pri­me­rih po­sa­me­zne otro­ke spre­je­li v var­stvo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.