Vro­če ob Vu­či­će­vem obi­sku Za­gre­ba

Pred­se­dni­ka Ale­ksan­dar Vu­čić in Ko­lin­da Gra­bar - Ki­ta­ro­vić pre­dla­ga­ta, da si Sr­bi­ja in Hr­va­ška vza­me­ta dve le­ti ča­sa, da raz­re­ši­ta mej­ni spor, si­cer pre­dla­ga­ta med­na­ro­dno so­dno ali ar­bi­tra­žno pot

Vecer - - PO SVETU - Me­ja na Do­na­vi ali tu­di po­leg

Srb­ski pred­se­dnik Ale­ksan­dar Vu­čić je na po­va­bi­lo hr­va­ške ko­le­gi­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić vče­raj pri­spel na dvo­dnev­ni, svoj pr­vi ura­dni obisk na Hr­va­ško. Pred­se­dni­ško sre­ča­nje ni naj­bolj po vo­lji hr­va­ški vla­di, ki jo vo­di pre­mi­er An­drej Plen­ko­vić, so pa obisk poz­dra­vi­le ZDA in EU. Zdru­že­nja, ki iz­ha­ja­jo iz voj­ne na Hr­va­škem, so na­po­ve­da­le pro­te­ste na za­greb­škem Tr­gu sv. Mar­ka, kjer je tu­di se­dež hr­va­ške vla­de in sa­bo­ra. A so jih obla­sti tam pre­po­ve­da­le, za­to so se vdo­ve hr­va­ških bra­ni­te­ljev zbra­le na osre­dnjem za­greb­škem Tr­gu ba­na Je­la­či­ća, kjer so se jim pri­dru­ži­li tu­di ve­te­ra­ni ta­ko ime­no­va­ne do­mo­vin­ske voj­ne. Pro­te­stni­ke so tu­di s ka­me­ra­mi nad­zi­ra­le moč­ne po­li­cij­ske si­le

Gra­bar-Ki­ta­ro­viće­va je Vu­či­ća spre­je­la v svo­je­mu ura­du na Pan­tov­ča­ku, na ze­le­nem ob­ro­bju hr­va­ške pre­stol­ni­ce. Na po­ti do tja so Vu­či­ća ob ce­sti pri­ča­ka­le srb­ske za­sta­ve, ven­dar, ka­kor je po­ro­ča­la srb­ska ti­skov­na agen­ci­ja Be­ta, tu­di tran­spa­rent z na­pi­som: "Vu­čić, zah­te­va­mo opra­vi­či­lo!" Pred­se­dni­ka Hr­va­ške in Sr­bi­je sta po po­go­vo­rih na sku­pni ti­skov­ni kon- fe­ren­ci de­ja­la, da pre­dla­ga­ta, naj si dr­ža­vi vza­me­ta dve le­ti ča­sa za dvo­stran­sko re­še­va­nje spo­ra o me­ji. Če do­go­vo­ra ne bo, naj bi po­i­ska­li med­na­ro­dno so­dno ali ar­bi­tra­žno po­sre­do­va­nje. Dr­ža­vi se ne stri­nja­ta, kje naj bi po­te­ka­la nju­na me­ja: ali po sre­di­ni Do­na­ve, kot že­li Sr­bi­ja, ali pa po ka­ta­stru. Vu­čić je ob tem op­ti­mi­stič­no iz­ja­vil, da ne pri­ča­ku­je hr­va­ške­ga ovi­ra­nja srb­skih pri­sto­pnih po­ga­janj z EU. So­go­vor­ni­ka sta po­tr­di­la, da se ni­sta po­go­var­ja­la o "bre­me­nih zgo­do­vi­ne" obeh dr­žav, am­pak sta po­sku­si­la is­ka­ti pot v pri­ho­dnost, ki bo za­go­to­vi­la var­nost in bla­gi­njo vsem dr­ža­vlja­nom. Go­vo­ri­la sta tu­di o so­de­lo­va­nju v pra­vo­sod­ju. Do­lo­če­ne pre­mi­ke je mo­žno pri­ča­ko­va­ti pri is­ka­nju po­gre­ša­nih lju­di iz voj­ne na Hr­va­škem, je re­kla hr­va­ška pred­se­dni­ca, ki ji je srb­ska de­le­ga­ci­ja vče­raj po­sre­do­va­la po­dat­ke o uso­di treh lju­di hr­va­ške na­ci­o­nal­no­sti.

Gra­bar-Ki­ta­ro­viće­va se je Vu­či­ću za­hva­li­la za uve­lja­vi­tev skle­pov subo­ti­ške de­kla­ra­ci­je, s ka­te­ro so iz­bolj­ša­li ži­vlje­nje hr­va­ški sku­pno­sti v ne­ka­te­rih de­lih Voj­vo­di­ne. Pri­ča­ku­je še pre­mi­ke pri ude­lež­bi pred­stav­ni­kov hr­va­ške manj­ši­ne v par­la­men­tar­nem ži­vlje­nju Sr­bi­je na dr­žav­ni in lo­kal­ni rav­ni. Kot mo­žnost za so­de­lo­va­nje v kon­kre­tnih sku­pnih pro- Vu­čić je Gra­bar - Ki­ta­ro­viće­vi pre­dal ar­hi­vsko gra­di­vo o po­gre­ša­nih iz Dvo­ra na Uni. jek­tih sta iz­po­sta­vi­la po­so­do­bi­tev že­le­zni­ške pro­ge med Za­gre­bom in Be­o­gra­dom. Vu­čić je do­dal, da so se v Sr­bi­ji do­go­vo­ri­li, da v na­sle­dnjih sto­tih dneh srb­ski pred­stav­ni­ki ne bo­do ža­li­li Hr­va­ške ni­ti nje­nih pred­stav­ni­kov, da bi tu­di ta­ko po­sku­si­li ustva­ri­ti vzduš­je za iz­bolj­ša­nje od­no­sov. Po­ve­dal je, da se ni obre­me­nje­val s pro­te­sti pro­ti nje­go­ve­mu obi­sku v Za­gre­bu. Še en­krat je po­u­da­ril, da ni če­tnik in da nih­če iz nje­go­ve dru­ži­ne v zgo­do­vi­ni ni bil če­tnik ni­ti nih­če ni sto­ril voj­nih zlo­či­nov. tne po­go­vo­re in tu­di, da bo mor­da od­prl vpra­ša­nje od­ško­dni­ne, ki naj bi jo Sr­bi­ja pla­ča­la za­ra­di raz­de­ja­nja, ki ga je med voj­no pov­zro­či­la na Hr­va­škem. Vu­čić je pred tem od­loč­no za­vr­nil, da bi bil sploh pri­pra­vljen go­vo­ri­ti kaj o re­pa­ra­ci­jah. Hkra­ti je za­vr­nil, da bi se v Za­gre­bu opra­vi­čil za svo­jo huj­ska­ško in na­ci­o­na­li­stič­no re­to­ri­ko v de­vet­de­se­tih le­tih, ne­je­volj­no re­koč, da ni "nek­do, ki de­la to, v kar ga si­li­jo".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.